Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara...

of 14 /14
BATXI- LERGOA 18/19 ONARPENAK

Embed Size (px)

Transcript of Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara...

Page 1: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

BATXI-LERGOA18/19 ONARPENAK

Page 2: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

02

Egitekoa, Ikuspegia eta Balioak

Gure Hezkuntza Proposamena

Batxilergoko Hezkuntza Proiektua

Irakasgaiak

Curriculumetik Kanpoko

Jarduerak eta Jantokia

"Educamos" Plataforma

03

04

06

08

12

14

AURKIBIDEAAURKIBIDEA

ONGI ETORRIGURE IKASTETXERA

Familia agurgarriak:

Plazera da gure ikastetxera ongi etorria egitea.Ikastetxe hau zuen bigarren etxea izatea nahi dugu.

Badakigu datozen bi urteak oso garrantzitsuakizango direla zuen semearen edo alabaren etorki-zunerako. Ikasturte trinkoak dira, baina baita ahaz-tezinak, erabakigarriak eta esperientziaz beteakere, eta pertsona gisa hazten lagunduko diete.

Marianisten helburua ikasleak bizitzarako pres-tatzea da. Gogobeteko dituzten ikasketak egitekoprestakuntza akademiko sendoaz gain, hainbatesperientzia eskaintzen ditugu gozatzeko, bizitzarizentzua ematen laguntzeko eta beren baitan betetasentitzeko: boluntariotza, Elkarbideako fede taldea,

kirolak, musika, bizikidetzak, hizkuntza trukeak,txangoak eta urte osoan egiten diren jarduerak.

Horretarako, hurbiletik lan egiten dugu, prozesuguztietan lagun egiten diegu, dituzten gaitasunakezagutarazten dizkiegu eta egitera deituak izandiren hori aukeratzen laguntzen diegu.

Guretzat, garrantzitsuena bihotzean gertatzenda. Eta bihotzetik ahaleginduko gara, bi urte barru,barren-barrenetik eginiko irribarre batekin ateradaitezen ikastetxetik, egingo duten misioari eskermundua askoz ere hobea izango delako uste sen-doarekin. Hori horrela izaten ahaleginduko gara!

Joseba Albisu Lara Huarte

Zuzendari nagusia Batxilergoko zuzendaria

Page 3: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

Santa MaríaMarianistas Ikastetxea

Luis Heintz, 501008 Vitoria-Gasteiz (Araba)

T. 945 134 107 • F. 945 146 780www.marias-gasteiz.org

Idazkaritzaren OrdutegiaGoizez: 08:30etik 13:00etara

Arratsaldez: 16:30etik 17:[email protected]

EGITEKOAVitoria-Gasteizko gizarteari zerbitzuaeskaini nahi dion Marianisten eskola batgara. Haur eta nerabeei ebanjelioan oi-narritutako pertsona kontzeptuari begi-rako hezkuntza eskaintzen diegu; hots,Elizarekiko leiala eta gure munduarenerrealitateari eta bizi dugun gizarte etakultura testuinguruari adi erreparatzendiena.

Gure ikasleek pertsona gisa erabat ga-ratzeko eta gizartean bizitzeko beha-rrezkoak dituzten gaitasunak jasotzeanahi dugu, mundu bidezko eta gizatiarra-go baten eraikuntzan parte hartu etaJainkoaren seme-alaba izateko dutenbokazioa ezagutu dezaten.

IKUSPEGIAGure ikastetxearen xedea, hain justu,gure hiriko haur eta gazteei hezkuntzaosoa eta kalitatezkoa eskaintzen jarrai-tzea da.

Horretarako, beraz, honako bide hauekegitea dugu helburu nagusi: ikastetxekobizikidetza plana garatzen jarraitzea,fedean oinarritutako hezkuntza ibilbideaezartzen amaitzea, bost hizkuntza jorra-tzen dituen hizkuntza proiektuari eustea,gure irakaskuntza jardunaren berrikun-tza eta hobekuntza sustatzea, curricu-lumetik kanpoko jardueren proposameninteresgarri eta zabala eskaintzea, fami-liarekin batera lan egitea eta justizia etabakea bultzatzea.

BALIOAKIkaslea berez den pertsona da gure ikas-tetxearen balio nagusia -hezkuntza ekin-tzaren erdigunea-, eta horrekin batera,familia espiritua, egiari begirako maita-suna, fedea, sormena eta aldaketaraegokitzeko gaitasuna.

Page 4: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

Gure hezkuntza pro-posamena garatzeko,haren ardatz nagusianoinarri-tzen gara: Ma-rianisten ikastetxe ba-ten berezko ikasleenprofila.

GUREHezKUNTZAProposamena

BARNEKOTASUNALANTZEN DUTENPERTSONAK, ZO-RIONTASUNA AR-DATZ HARTUTABIZI DIRENAK, MAI-TATZEKO ETA MAI-TATUAK IZATEKOGAI DIRENAKEuren burua ezagutzeko,

euren aukerak eta mugak eza-gutu eta onartzeko gai direngizon-emakumeak heztea, bar-netik haziko direnak.

Pertsona gizartekoiak heztea,giza maitasunarekiko etasamurtasunarekiko irekiak,gainerakoak errespetatzen di-tuztenak, besteen tokian jartze-ko gai direnak, abegitsuak, tal-dean lan egiten dakitenak,izaera adostailea dutenak, ko-munitatea sortuko dutenak.

EUREN AUKERAKGAUZATZEN DAKITENPERTSONAKGure ikasleengan ekimen pertso-

nala eta borondatea sustatzea; per-tsona aktiboak eta konprometituakizan daitezen, eta ahalegintzeko gai-tasuna izan dezaten; bizitza proiektubat lortzeko gai izango diren gizon-emakumeak, bilaketa etengabeanmurgilduta egongo direnak.

PERTSONA TREBEAK,PROFESIONALKI ONGIPRESTATUAK, ETAGIZARTE PLURALAONARTZEN DUTENAKPentsatu, jakin, sentitu, egin eta iza-

teko gai diren pertsonak heztea; gizar-tearen zerbitzura arituko diren pertso-na trebeak; euren adimenak, trebeziaketa gaitasunak, ezagutzak, eskuak etabihotza mundua eraldatzeko erabilikodituzten pertsonak.

Page 5: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

05

PERTSONA SOLIDARIOAKETA KONPROMETITUAK,EGOEREN AURREAN IRI-TZIA ASKATASUNEZ AZAL-TZEKO GAI DIRENAK, MUN-DU BIDEZKOAGOA ETAHOBEA SORTZEA HEL-BURUTZAT HARTUTAEuren garaiko errealitateaz jakitun diren

gizon-emakumeak heztea, gizagabetzemodu ororekiko sentiberak, errukitsuak,solidarioak eta besteen arazoekiko konpro-metituak.

INGURUNEAREKIN HARMO-NIAN DAUDEN PERTSONAKInguru soziokulturalean inplikatuko diren,

euskal kulturarekin eta euskararekin konpro-metituko diren eta ingurunearen garapenetikoaren alde lan egingo duten herritarrakheztea.

Ingurumenarekiko sentikortasuna dutengizon-emakumeak heztea, baliabide natura-len erabilera arrazoizkoa eta jasangarriamodu aktiboan babestuko dutenak; natura-ren degradazioaren aurka egiteko eta horrenkontra esku hartzeko gai izango direnak, etaplaneta zaintzea ahalbidetuko duen bizimodubaten alde egingo dutenak.

JAINKOARIZABALIK DAUDENPERTSONAKJainkoaren kristau espe-

rientzia sustatzen dugu, baitaHarekin Jesu Kristoren bidezbat egin izana ere; Jainkoa-rengan izate osoaren zentzuaaurkitzeko aukera eskaini na-hi diegu ikasleei, norbanako-aren alderdi espirituala fun-tsezko alderdi bat dela ustebaitugu.

Gure ustez, fedea munduamaitatzeko eta harekin min-tzatzeko abiapuntua da, etahura aurkitu eta lantzeko bi-deak eskaintzen ditugu, per-tsona bakoitzaren askatasunaerrespetatuz.

Page 6: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

06

BatxilergokoHezkuntzaProiektua

ORIENTABIDEAORIENTABIDEAHONAKO HAUENHONAKO HAUENBIDEZ EGITEN DUGUBIDEZ EGITEN DUGU

Tutoretza Ekintza Planaren ba-rruan, tutoreek, Orientabide Saila-rekin batera, arreta handia eskain-tzen diote akademia- eta lanbide-orientabideari.

Tutoretza saioak nork bere inte-resak, helburuak eta gaitasunakezagutzera bideratuta daude.

• Bakarkako tutoretza.

• Ikasketa eskaintza aztertzekosaioak.

• Hitzaldiak, profesionalen eskutik.

• Unibertsitateek eskainitako in-formazio-saioak.

ARRETAPERTSONALIZATUA

Santa María-Marianistas ikas-tetxeak bere estilo pedago-gikoaren oinarrizko ildoei jarrai-tuz egiten du lan. Ildo horienezaugarri nagusia da ikaslebakoitzaren nortasuna kontuanhartu eta errespetatzea.

Hizkuntza ProiektuaHizkuntza ProiektuaMarianistak ikastetxea, bere misio,ikuspegi eta balioekin bat etorrita etakontuan izanik testuingurua, lege eska-kizunak eta gizartearen eta lanaren ar-loko eskaera, eleaniztasuna garatzekopausoak egiten ari da.

Gure ikastetxeak Hizkuntza Proiektubat du eta proiektu horrek hizkuntzaeredu propio bat eskaintzen du.

ZIURTAGIRI AKADEMIKOA. D ere-duan ikasten duten ikasleek batxiler-goko 2. maila amaitzean, HizkuntzenEuropako Erreferentzia Esparru Bate-ratuko euskarazko B2 mailako ziurta-giria eskuratuko dute.

MINTZALAGUNAK. Hizkuntza batikasterakoan hizkuntza erreferenteagarrantzitsua denez, ingeles mintzala-gunek ikasle gutxiko taldeetan lan egi-ten dute, irakasgaiko irakasle titularre-kin koordinatuta.

HIZKUNTZA ERREFORTZUAK. Tes-tuinguru egokiak eskaintzen dituguatzerriko hizkuntzak naturaltasunezerabiltzeko hizkuntza eta kultur arlokotrukeen bitartez: Frantzia, Txina.

Page 7: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

11

PASTORALPASTORALAAPastorala da gure ikastetxeen bihotza.Pastorala hezkuntza ekintzen multzobat da eta haren helburua da kristauesperientzia erlijiosoa proposatzeaeta bide horretan heztea eta laguntzea.

Opari handi bat egin digutela, dohainhorrek erabateko gaurkotasuna duelaeta horren arabera bizi gaitezkeelasentitzen dugu, berria balitz bezalaxe,hura jaso genuenetik 2.000 urte igarobadira ere.

Pastoralaren pedagogia esperientzianoinarritzen da: ikasle bakoitza espe-rientziak bizitzera, haiek Ebanjelioarenarabera ulertzera eta haien bitartezeraldatzera gonbidatzen dugu.

Ikasleek irakasle eta begirale taldeakizango dituzte lagun, gidari eta orien-tatzaile prozesu horietan, betiere as-katasunetik, errespetutik eta hurbil-tasunetik.

Hona hemen Batxilergoko pastorala-ren zenbait proposamen:

• Bizikidetzako jarduerak.

• Ariketa espiritualak.

• Goizeko otoitzak.

• Garai liturgikoak.

• Sendotzak.

• Ospakizunak une garrantzitsuetan.

• Kanpainen eta Mundu Egunen moti-bazioak.

• Elizbarrutiko jardueretan parte har-tzea.

• Eta abar.

ELKARBIDEAELKARBIDEAElkarbidea proiektua duela 25 urtebaino gehiago jaio zen gure ikaste-txean, eta gaur egun batxilergoko150 ikasle inguruk parte hartzendute bertan. Talde fededuna gara,eta gure ustez ezinbestekoa daEbanjelioaren funtsa transmititzekoegungo nerabeek ulertuko dutenhizkera erabiltzea. Horregatik, den-bora librea eta Elkarbidea osatzen duten neska-mutilei zuzendurikolaguntza pertsonala dira bitartekoegokienak.

Honako hauek dira egiten ditugunjardueretako batzuk:

• Astean behingo topaketak, ostiralarratsaldetan.

• Gaueko ekitaldiak ikastetxean.

• Bizikidetzako jarduerak.

• Gabonetako udalekuak.

• Mendiko irteerak.

• Laguntza pertsonala.

• Gazte pastorala Zaragozan.

• Santiagorako bidea.

• Auzolandegia udan

Page 8: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

08

IKASGAIAK1.BATXILERGOA

• GAZTELANIA ETA LITERATURA

• EUSKARA ETA LITERATURA

• INGELESA

• FILOSOFIA

• HEZIKETA FISIKOA

• KRISTAU HEZIKETA

NAHITAEZKO IKASGAIAKZIENTZIAK• FISIKA ETA KIMIKA

• MATEMATIKA I

Aukeratu bat:

• BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

• MARRAZKETA TEKNIKOA I

MODALITATEA AUKERATUGIZA ETA GIZARTE-ZIENTZIAK• MUNDU GARAIKIDEAREN

HISTORIA

• GIZARTE ZIENTZIEIAPLIKATUTAKOMATEMATIKA I

• EKONOMIA

Page 9: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

ORDUTEGIA1. BATXILERGOA

08:00etatik 15:00etara

AZAZ

ALAL ARAR OGOG OLOL

08:00etatik 13:50era

AUKERAKOA 1• MANDARIN-TXINERA I

• FRANTSESA I

• INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOENTEKNOLOGIAK I

• LABORATEGI TEKNIKAK

• EKONOMIA

AUKERAKO IKASGAIAKAUKERAKOA 2• ANATOMIA APLIKATUA

• INDUSTRIA TEKNOLOGIA I

• EKONOMIA

• LATINA I

• INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOEN TEKNOLOGIAK I

• LITERATURA UNIBERTSALA

• BIOLOGIA

Aukeratu ikasgai bat aukerakozerrenda bakoitzetik:

Page 10: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

10

IKASGAIAK2.BATXILERGOA

• GAZTELANIA ETALITERATURA II

• EUSKARA ETA LITERATURAII

• INGELESA II

• ESPAINIAKO HISTORIA

NAHITAEZKO IKASGAIAK

BIO-SANITARIOA• MATEMATIKA II

• BIOLOGIA

• KIMIKA

ZIENTZIAK

TEKNOLOGIKOA• MATEMATIKA II

• FISIKA

Aukeratu bat:• KIMIKA

• MARRAZKETATEKNIKOA II

AUKERATU IBILBIDEA:

Page 11: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

ORDUTEGIA2. BATXILERGOA

08:00etatik 15:00etara

AZAZALAL

ARAR OGOG OLOL

08:00etatik 13:50era

• LATINA II

Aukeratu bat:• ENPRESAREN EKONOMIA

• ARTEAREN HISTORIA

Aukeratu bat:• GEOGRAFIA

• FILOSOFIAREN HISTORIA

GIZA ZIENTZIAK• GIZARTE ZIENTZIEI APLIKA-

TUTAKO MATEMATIKA II

Aukeratu bat:• ENPRESAREN EKONOMIA

• ARTEAREN HISTORIA

Aukeratu bat:• GEOGRAFIA

• FILOSOFIAREN HISTORIA

AUKERAKOA 1• FRANTSESA II

• PSIKOLOGIA

• KIMIKA

• ENPRESAREN EKONOMIA

• INFORMAZIO ETAKOMUNIKAZIOENTEKNOLOGIAK II

• TXINERA II

AUKERAKOA 2• LURRAREN ETA

INGURUMENARENZIENTZIAK

• INDUSTRIA TEKNOLOGIA II

• ENPRESAREN EKONOMIA

• ADMINISTRAZIO ETAKUDEAKETA OINARRIAK

• INFORMAZIO ETAKOMUNIKAZIOENTEKNOLOGIAK II

• PSIKOLOGIA

AUKERAKOIKASGAIAKAukeratu ikasgai bataukerako zerrendabakoitzetik:

GIZARTE ZIENTZIAK

Page 12: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

12

CURRICULUMETIKKANPOKO JARDUERAK

MUSIKA

Musika-hizkuntza.

Tresnak: pianoa, gitarra kla-sikoa, gitarra elektrikoa, klarine-tea, saxofoia, zehartako txirula,tronpeta, tronboia, tronpa, biolina,biolontxeloa eta perkusioa.

Musika-tresna taldeak.

Abesbatza.

Antzerki musikala.

www.dxtmarias.com

KIROLAK

Futbola

Saskibaloia

Irristaketa

Boleibola

Xakea

Zunba

www.musicamarianistas.com

Page 13: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

JANTOKIAJANTOKIA

HIZKUNTZAK

Mailen araberako taldeakO`clock akademiaren eskutik.

Cambrigde azterketa ofiziale-tarako prestakuntza.

BI HILEAN BEHINGOLANTEGIAK

Gai bakoitzeko 3 lantegi eskain-tzen dira urtean, eta ikasleek inte-resgarriak iruditzen zaizkienetaneman dezakete izena:

Argazkigintza

Robotika eta Programazioa

Prentsa, Irratia, Telebista

3D Marrazketa

Photoshop eta Web Diseinua

Ikastetxeak jantoki zerbitzua es-kaintzen die ikasle guztiei .

Zerbitzu hori egunero, asteanhainbat egunez edo noizean behinerabil daiteke.

Informazio gehiago edo izenaeman nahi izanez gero, jarri ha-rremanetan ikastetxeko idazka-ritzarekin.

Page 14: Adm BACH 2018 EUSK - marias-gasteiz.org2.batxilergoa • gaztelania eta literatura ii • euskara eta literatura ii • ingelesa ii • espainiako historia nahitaezko ikasgaiak bio-sanitarioa

14

HEZKUNTZAPLATAFORMA

Ikastetxeak teknologia berrien al-deko apustua egin du, familiekikoharremana sendotzeko. "Educamos"plataforma aurreko ikasturtean be-rritu zen, erabilgarriagoa izateko,eta funtzionalitate berriak gehituzitzaizkion. Aurrera egiteko garaiada. Ikastegi guztiak ari dira hezkuntza-plataformak hedatzen, eta “Educa-mos” da gure plataforma.

Deskagatumugikorre-rako app-a

Komunikazio zuzena irakasleguztiekin.

Sarbidea ikaslearen agendara:Gogorarazi beharrekoak, eginbeharrekoak, azterketak…

Gorabeheren kudeaketa eta jarraipena:hutsegiteak, atzerapenak, portaera…

Berriak, oharrak eta zirkularrak.Informazio eguneratua.

Kalifikazioen jarraipena plataformarenbitartez.