Aditza Ariketak ONA

download Aditza Ariketak ONA

of 40

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Aditza Ariketak ONA

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  1/40

  1) Irakurtzea eta idaztea gustatzen __________ .

  a. zait

  b. zaizkit

  c. dizkit2) Lepotik heldu __________ eta hantxe bertan jo ninduen.

  a. zidan

  b. ninduen

  c. nuen

  3) Hegoaldean ez badaude ere, or!a horiek oso hedatuta __________ Iparraldean.

  a. dituzte

  b. ditu

  c. dute

  ") #irurik izan ez __________ ere, bidaia hori egingo nuen.

  a. banu

  b. banintz

  c. baleza

  $) %urutik eginda egongo balira. &!an aditza era trinkoan. a. baleude

  b. balego

  c. balegoke

  ') (ontuz ibiliko ez balitz. &!an aditza era trinkoan.

  a. balebil

  b. bazebil

  c. balebiltza

  ) *e!ea benetako gizona izan __________ ikastolara bidaltzen dugu.

  a. dadin

  b. daitezen

  c. dezan

  +) ztoporik suertatzen ez bada, ikustera joan __________.

  a. gintezke

  b. ginateke

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  2/40

  c. gaitezen

  -) altiarrak berandu etorriko balira. &!an aditza era trinkoan.

  a. baletoz

  b. badator c. baletor

  1/) sabarengana joango banintz. &!an aditza era trinkoan.

  a. banindoa

  b. baninhoa

  c. banoa

  11) &ra!an __________ ndoniri no!inak, haien zain dago eta0

  a. iezazkiozu

  b. itzazue

  c. iezaiozue

  12) (arpeta berean beste doku!entu bat zabal __________.

  a. dezakezue

  b. zinatekete

  c. daitezke13) osta garaiz __________, ez __________ kexarik adieraziko.

  a. heldu balitzaigu genukeen

  b. helduko bazitzaigun genituzke

  c. helduko balitzaigu genukeen

  1") aialdi honetan jende gehiago balego, 4arkelek ez __________ gu hain erraz

  ikusiko.

  a. gintuzke

  b. gaitezke

  c. litzaiguke

  1$) so ondo __________ lana bihar bertan a!aitzea.

  a. legoke

  b. dezakegu

  c. liguke

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  3/40

  1') 5ahi baduzu, 6nairi bisita egitera joan __________.

  a. gintezke

  b. ginateke

  c. genezake1 ) %azkalorduan laneko gorabeherez __________ beti.

  a. dihardu

  b. dirau

  c. dagokio

  1+) Irakasleak ezin __________ hainbeste eskatu.

  a. diezaguke

  b. diezagukete

  c. dakiguke

  1-) &z al duzu ikusten lagunak adarra jotzen __________7

  a. ari zaizkizula

  b. ari dizutela

  c. ari zaizun

  2/) 8uk ekarri ez bazenu, geuk ekar __________7 a. genezakeen

  b. zitezkeen

  c. gintezkeen

  21) porretan Irlandan izan ginen, (en9 __________ herrixka batean hain zuzen ere.

  a. deritzan

  b. dioen

  c. datzan

  22) Harako lantegitik deitu __________ zuri, lanik nahi ote duzun galdezka.

  a. dizute

  b. dizkizute

  c. zaizu

  23) :aztetan espartinak jartzeko ere, ez __________ guk hari ganorarik antze!aten.

  a. genion

  b. genien

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  4/40

  c. zigun

  2") 5ik zu !aiteago__________, zoriontsuago __________ zu7

  a. bazintut zinateke

  b. bazaitut zinateke c. bazintut zinatekete

  2$) 8er egingo __________ horrelakoren bat gertatuko balitzaizu7

  a. zenuke

  b. leikezu

  c. zenezakeen

  2') %i etxean __________ ; beste bi, berriz, paseatzen __________.

  a. zeuden zebiltzan

  b. zegozen zebiltzaten

  c. zeudeten zebiltzaten

  2 ) :eltokia hurbilago egongo balitz. &!an aditza era trinkoan.

  a. balego

  b. banengo

  c. baletor 2+) &ta zuk zer egingo _________ oporrak oraintxe e!ango __________.

  a. zenuke balizkizute7

  b. zenuke balizkizukete7

  c. zenuke balizkizuteke7

  2-) ldez aurretik eskatu __________, garaiz e!ango __________ datuok.

  a. bazenizkigute genizkizuen

  b. bazenigute genizkizueke

  c. bagenizkio zidakeen

  3/) Lan gogorretan __________ asko lasaitu behar __________ oporrenhurbiltasunak.

  a. dabiltzanak ditu

  b. dagoenari diote

  c. dabilenak dute

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  5/40

  31) %este opari batzuk egin beharko __________ gurekin konpondu nahi __________.

  ukeratu adizki zuzenak.

  a. dizkiguzu baduzu

  b. dizkiguzu bazenu c. dituzu bazara

  32) 4ikelek bere etxera gonbidatu __________ txitxardinak jatera. ukeratu egokiena.

  a. gintuen

  b. zigun

  c. zizkigun

  33) &neko he!en _______ laster konponduko __________ arazoa.

  a. balego luke

  b. egongo bazen luke

  c. baletor zuen

  3") sko kostatu __________ ibilaldia _________.

  a. zaigu bukatzea

  b. digu bukatzeak

  c. zaigu bukatzeak3$) &gin _________ ainkoaren nahia0

  a. bedi

  b. bitez

  c. dadin

  3') 5itaz galdezka joango balira. &!an aditza era trinkoan.

  a. balihoaz

  b. balihoa

  c. bazoaz

  3 ) &sandakoa egingo _________ hobeto ibiliko _________.

  a. balute lirateke

  b. balute ziren

  c. balukete lirateke

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  6/40

  3+) :urasoek oni bizikleta berria oparitu _________ eta berak eskerrak e!an

  _________.

  a. diote dizkie

  b. die dizkiote c. diote dizkiete

  3-) 5i neu, behintzat, ikaratu egiten _________ gauza horiek; izua e!aten ________.

  a. naute didate

  b. didate naute

  c. zaizkit dit

  "/) rain arte ez _________ sekula inori esan; zeuri _________ oraintxe.

  a. diot diotsut

  b. nion diostazu

  c. dio diostazu

  "1) Hori une honetan gerta _________, berrehun urte barru ere gerta __________;

  8ergatik ez7

  a. badaiteke liteke

  b. ahal bada ahal izango da c. balitz litzateke

  "2) &tor __________ lehenbailehen, eta a!ai _________ bere lana.

  a. dadila dezala

  b. beza bedi

  c. dela duela

  "3) 8er egingo __________ orain 4ertxe agertuko __________.

  a. zenuke balitz7

  b. zenuen balitz7

  c. zenukeen bazen7

  "") 4aite __________ zainduko zaitu.

  a. zaituenak

  b. dizunak

  c. zaizuenak

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  7/40

  "$) 8euek ere, nik bezalaxe zainduko __________ gurasoak, ezbeharra gertatubalitzaie.

  a. zenituzten

  b. zenuketen

  c. zenituzkeen

  "')

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  8/40

  $2) :au osoa egon __________ antzinako denborak oroitzen.

  a. daiteke

  b. diteke

  c. leiteke$3) %iolina jotzen entzungo __________ harriturik geldituko _________.

  a. bazenio zinateke

  b. bazenion zinen

  c. bazenio zinen

  $") i, nik __________, pozik esango __________, ba0

  a. baneki nizuke

  b. baneki nizun

  c. jakingo banuke nizuke

  $$) ita zerukoak egin __________ zeruetako giltzari, orain jakingo __________ atea

  nori ireki.

  a. banindu nuke

  b. bazuen zuen

  c. banindute nuke$') __________ hiru urte zuen etxean izan __________ :abonak pasatzen.

  a. %adira ginela

  b. #ituela ginen

  c. %aditu ginela

  $ ) &ta argi esan zigun berriz ere puskatzen __________ , ordaindu egin beharko

  _________.

  a. bagenuen genuela

  b. bagenu genuela

  c. bagenuen genukeela

  $+) :aldezka hasiko __________ edozeini, arrazoia e!ango liguke.

  a. bagintzaizkio

  b. bagina

  c. bagenio

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  9/40

  $-) tzo ez __________ egun osoan ikusi.

  a. zintuztedan

  b. zaituztedan

  c. nizkizuen'/) *ailburuak euskal enpresei proiektu berrietan inberti __________ aholkatu

  __________.

  a. dezatela die

  b. dezaten diete

  c. dezatela du

  '1) &z __________ da!utuko hori egin izana.

  a. zaizu

  b. dizu

  c. zaitu

  '2) Loteria egokituz gero, uharte batera abiatuko __________ han __________.

  a. nintzateke gelditzeko

  b. nintzen gelditzerako

  c. nuke gelditu arren'3) *endagileak bazekien &rra!un une batetik bestera joan __________.

  a. zitekeela

  b. zezakeela

  c. zeikeela

  '") 5ik esandakoa argi dago, baina zuek zer __________ niri7

  a. diostazue

  b. diozue

  c. didazue

  '$) &zusteko galanta e!an _________, neska. &z __________ berriz egin, arren0

  a. digun iezagun

  b. diguzu iezagun

  c. diguzu iezaguk

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  10/40

  '') 8uek gu ikusteko eta, bide batez, lagun __________ bidali __________

  sendagileak.

  a. gaitzazuen zaituzte

  b. diezaguzuen dizue c. zeniezagukeen zakizkigu

  ' ) &san bezala, nahi duzunean etor _________ gu ikustera.

  a. zaitezkete

  b. zenkizkigun

  c. zakizkiguten

  '+) Lantegiko lanak ongi egin __________ 4ikelek euskara ikasi beharko

  __________. a. ditzan luke

  b. ditzaten zituzkeen

  c. zitzan luke

  '-) (e!en handiz _________ ekologistek lanean.

  a. ziharduten

  b. ari ziren

  c. zirauen

  /) Hain gaizki ikusi izan _________ dudarik gabe etxera era!ango __________.

  a. bazintuztet zintuztedan

  b. banizue nizuen

  c. bazintzaizkidate zintuzketet

  1) &kin __________ lanari denok batera0

  a. diezaiogun b. dezagun

  c. gatzaizkio

  2) Lagunartean egin ditudan gehiegikeria guztiez __________.

  a. da!u dut

  b. da!u dit

  c. da!u nago

 • 8/13/2019 Aditza Ariketak ONA

  11/40

  3) zalpen luzeak e!an zituen arren, ez __________ oposizioko diputatuak

  konbentzitzerik izan.

  a. zuen

  b. zegoen c. ditu

  ") &z ___________ batere harritu esus 4ari eta andrea apartatu __________.

  a. nau i