ABENTURAZKO IPUINAK

download
 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents
 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

LH 6. MAILA

transcript

<ul><li><p>LH 6. MAILA A </p><p>2011.2012 </p><p>IKASTURTEA </p></li><li><p> AAnnee GGeerreennddiiaaiinn </p><p> AAiittoorr IIkkaassttoollaa </p><p> 22001111--22001122 </p></li><li><p>PPEERRTTSSOONNAAIIAAKK </p><p> AANNEE </p><p> UUNNAAII </p><p>NNEERREEAA </p><p>MMAAMMUUAAKK </p></li><li><p>AAssppaallddii hhaassii zzeenn ddeennaa;; NNii eettaa nniirree ffaammiilliiaa,, </p><p>BBiillbboorraa jjooaann ggiinneenn gguurree llaagguunnaakk bbiissiittaattzzeerraa,, NNii,, AAnnee nnaaiizz 1111 uurrtteekkoo nneesskkaa.. DDoonnoossttiiaann bbiizzii </p><p>nnaaiizz eettaa AAiittoorr IIkkaassttoollaarraa jjooaatteenn nnaaiizz.. LLaagguunn </p><p>aasskkoo ddiittuutt eettaa oonnaakk,, nniirree llaagguunniikk hhoobbeerreennaa </p><p>NNeerreeaa ddaa eettaa BBiillbboonn bbiizzii ddaa eettaa 1100 uurrttee ddiittuu,, </p><p>bbeerraa bbiissiittaattzzeerraa jjooaann ggiinneenneeaann ggeerrttaattuu zzeenn </p><p>ddeennaa,, aattzzoo ggeerrttaattuu bbaalliittzz bbeezzaallaa ggooggoorraattzzeenn </p><p>dduutt:: </p><p>SSaann MMaammeess zzeellaaiirraa jjooaann ggiinneenn </p><p>AAtthhlleettiicc RReeaall mmaaddrriilleenn ppaarrttiidduuaa </p><p>iikkuusstteekkoo.. 22--11 iirraabbaazzii zzuueenn RReeaall </p><p>MMaaddrriilleekk.. ZZeellaaiittiikk aatteerraa ggiinneenneeaann </p><p>kkrriissttoonn eekkaaiittzzaa eerroorrii zziittzzaaiigguunn ggaaiinneerraa eettaa </p><p>mmeettrrooaa hhaarrttzzeeaa eerraabbaakkii ggeennuueenn.. </p><p>MMeettrrooaann jjeennddee aasskkoo zzeeggooeenn,, ddeennaakk SSaann </p><p>MMaammeessttiikk eettoorrrriiaakk.. HHaaiinnbbeessttee jjeennddeerreenn </p></li><li><p>aarrtteeaann NNeerreeaa,,UUnnaaii eettaa nnii ggaalldduu eeggiinn ggiinneenn.. </p><p>EEsskkeerrrraakk NNeerreeaakk BBiillbboo oossoo oonnddoo eezzaagguuttzzeenn </p><p>dduueenn,, bbeesstteellaa </p><p>DDeennaakk jjeeiittssii zziirreenn,, gguu hhiirruurrookk iizzaann eezziikk,, eettaa </p><p>bbaattppaatteeaann,, ttxxiimmiissttaa bbaatteekk,, eelleekkttrriizziittaattee aanntteennaa </p><p>jjoo eettaa bbeessttee mmuunndduu bbaatteeaann aaggeerrttuu ggiinneenn:: 44.. </p><p>ddiimmeennttssiiooaann.. </p><p>44.. ddiimmeennttssiiooaa,, mmaammuuzz eettaa </p><p>eessppiirriittuuzz bbeetteettaakkoo ddiimmeennttssiioo bbaatt zzeenn </p><p>eettaa ttxxiimmiissttaa bbaatteekk eelleekkttrriizziittaattee </p><p>aanntteennaa jjoottzzeenn dduueenneeaann bbaakkaarrrriikk iirriittssii zziitteekkeeeenn </p><p>bbeerrttaarraa.. </p><p>TTookkii iilluunn eettaa bbeelldduurrggaarrrrii bbaatteeaann ggeeuunnddeenn.. </p><p>IInngguurruuaann eesskkeelleettooaakk eettaa aarrmmiiaarrmmaa </p><p>bbeelldduurrggaarrrriiaakk bbeesstteerriikk eezz zziirreenn iikkuusstteenn.. SSaarrttuu </p><p>ggiinneenneeaann uuggaalldduu eeggiinn ggiinneenn;; bbii AAnnee,, bbii UUnnaaii eettaa </p><p>bbii NNeerreeaa zzeeuuddeenn!! BBaaiinnaa eezz zzuutteenn hhiittzz eeggiitteenn </p><p>gguurree aattzzeettiikk zzeettoozzeenn bbaakkaarrrriikk.. IIbbiillttzzeenn </p><p>ggiinnddooaazzeenn eeiinneeaann,, ggeerroozz eettaa bbeelldduurrttuuaaggoo </p></li><li><p>ggeeuunnddeenn.. UUnnaaii eettaa NNeerreeaa nniirrii eelldduuttaa zziihhooaazzeenn </p><p>eettaa nniikk eezz nneekkiieenn eezzttaa nnoonn hheelldduu!! UUnnaaiikk eettaa </p><p>bbiiookk ggaauuzzaa aasskkoo ddiittuugguu 44.. ddiimmeennttssiiooaarrii bbuurruuzz,, </p><p>DDiissnneeyyllaannddeerraa jjooaann ggiinneenneeaann aattrraakkzziioo bbaatteeaann </p><p>iiggoo ggiinneenn eettaa mmaammuu aasskkoo zzeeuuddeenn,, 44.. </p><p>ddiimmeennttssiiookkooaakk ddeennaakk.. OOnnddoorreenn,, nniirree aaiittaarreenn </p><p>ttxxaappaa jjaassaann bbeehhaarr iizzaann ggeennuueenn,, bbaaiinnaa </p><p>aazzkkeenneeaann,, mmeerreezzii iizzaann zzuueenn!! </p><p>-- ZZee bbeelldduurrttuuttaa nnaaggooeenn!!-- eessaann </p><p>zzuutteenn NNeerreeaakk eettaa UUnnaaiikk </p><p>bbaatteerraa.. </p><p>-- BBiiss bbiiss!!-- eessaann zzuueenn UUnnaaiikk.. </p><p>-- UUnnaaii,, oorraaiinn eezz ggaauuddee bbrroommeettaarraakkoo.. EEzz aall </p><p>dduuzzuu iikkuusstteenn mmaammuuzz eettaa eesskkeelleettoo </p><p>nnaazzkkaaggaarrrriizz iinngguurraattuuttaa ggaauuddeellaa?? </p><p>AArrttaabbuurruuaa!!-- eessaann zzuueenn AAnneekk hhaasseerrrree </p><p>bbiizziiaann.. </p><p> PPaassaabbiiddee eessttuu bbaatteerraa </p><p>iirriittssii ggiinneenn </p><p>eettaa oohhiiuu eettaa ggaarrrraassii </p><p>bbaattzzuukk eennttzzuunn ggeenniittuueenn eettaa hhaarraa hhuurrbbiillttzzeeaa </p><p>eerraabbaakkii ggeennuueenn.. HHuurrbbiilldduu ggiinneenneeaann,, gguurree hhiillddaakkoo </p></li><li><p>llaagguunn gguuzzttiiaakk iikkuussii ggeenniittuueenn ffuuttbboolleeaann.. LLaasstteerrkkaa </p><p>iihheess eeggiinn ggeennuueenn bbaaiinnaa UUnnaaii hhaarrrraappaattuu zzuutteenn,, </p><p>NNeerreeaakk eettaa nniikk ppllaann bbaatt pprreessttaattuu bbeehhaarr ggeennuueenn </p><p>UUnnaaii ssaallbbaattzzeekkoo!! PPeennttssaattuu oonnddoorreenn iiddeeiiaa </p><p>zzoorraaggaarrrrii bbaatt bbuurruurraattuu zziittzzaaiiddaann:: </p><p>-- MMaammuuaakk ffuuttbboollaarrii oonnaakk ddiirraa bbaaiinnaa gguu sseegguurruu </p><p>hhoobbeeaakk ggaarreellaa.. AAsskkoo gguussttaattzzeenn zzaaiigguu </p><p>ffuuttbboollaa zzuurrii eettaa nniirrii nnaahhiikkoo oonnaakk ggaarreellaa </p><p>iirruuddiittzzeenn zzaaiitt.. PPaarrttiidduu bbaatt jjookkaattuu ggeenneezzaakkee </p><p>hhiirruurrookk mmaammuueenn kkoonnttrraa eettaa iirraabbaazzlleeaakk </p><p>eerraammaannggoo dduu UUnnaaii.. </p><p>HHaallaa eeggiinn zzuutteenn eettaa mmaammuueennggaannaa jjooaann zziirreenn:: </p><p>-- KKaaiixxoo mmaammuuaakk gguu AAnnee eettaa NNeerreeaa ggaarraa eettaa </p><p>zzuueenn aauurrkkaa ppaarrttiidduu bbaatt jjookkaattuu nnaahhiikkoo </p><p>ggeennuukkee,, iirraabbaazzlleeaann eerraammaannggoo dduu UUnnaaii.. </p><p>PPaarrttiidduu llaattzzaa iizzaann zzeenn 00--00 hhaassii ggiinneenn eettaa 4455.. </p><p>mmiinnuuttuuaann 00--11 iirraabbaazztteenn </p><p>ggiinnddooaazzeellaa,, ffaallttaa bbaatt jjaarrrrii </p><p>zziigguunn eeppaaiilleeaakk aarrrraazzooiiaa :: </p><p>GGuukk ggaallttzzeeaa nnaahhiizzuutteellaakkoo!! </p></li><li><p>BBuukkaattuu zzeenn ppaarriidduuaa 00--22 gguu iirraabbaazzllee!!!!!!!!!!!! </p><p>OOrrdduuaann eessaann zzuutteenn mmaammuueekk:: </p><p>-- AAddooss,, uuttzziikkoo ddiizzuueegguu eettxxeerraa jjooaatteenn bbaaiinnaa </p><p>zzuueettaakkoo bbaatt hheemmeenn ggeellddiittuu bbeehhaarrkkoo ddaa,, </p><p>JJAAJJAAJJAA!!!! </p><p>GGuu oossoo llaarrrriittuuttaa ggeeuunnddeenn,, zzeerr </p><p>eeggiinnggoo ggeennuueenn?? NNoorr </p><p>ssaakkrriiffiikkaattuukkoo zzeenn?? </p><p>-- ZZeerr eeggiinnggoo dduugguu??!!-- eessaann </p><p>nnuueenn </p><p>-- NNoorr ggeellddiittuukkoo ddaa??!!-- NNeerreeaakk </p><p>AAzzkkeenneeaann,, gguurree aattzzeerraa bbeeggiirraattuu ggeennuueenn eettaa </p><p>gguurree kkooppiiaakk iikkuussii ggeenniittuueenn!! EEzz ggeenniittuueenn ttxxaattaarrrraa </p><p>hhoorriieekk nnaahhii eettaa hhaann uuttzziikkoo ggeenniittuueellaa eerraabbaakkii </p><p>ggeennuueenn </p><p>HHeemmeenn ggeellddiittuukkoo ddiirraa-- eessaann zzuueenn UUnnaaiikk </p><p>-- BBii iizzkkuuttaattuu eeggiinnggoo ddiittuugguu eettaa </p><p>bbeesstteeaann hhaaiieeii eemmaannggoo ddiieegguu!! </p><p>EEmmaann ggeenniioonn bbaa gguurree kkooppiiaa aassppeerrggaarrrrii </p><p>hhoorriieettaakkoo bbaatt mmaammuuaarrii eettaa aallddee eeggiinn </p></li><li><p>ggeennuueenn bbaattppaatteeaann,, eezz </p><p>ddaakkiigguu nnoollaa..MMeettrrookkoo </p><p>ggeellttookkiiaann aaggeerrttuu ggiinneenn,, </p><p>eettaa NNeerreeaakk eettxxeerraa </p><p>eerraammaann ggiinnttuueenn.. GGuurraassooaakk </p><p>oossoo llaarrrriittuuttaa zzeeuuddeenn eettaa </p><p>uuddaallttzzaaiinneeii ddeeiittuu zziieetteenn.. AAzzkkeenneeaann,, uuddaallttzzaaiinn </p><p>bbaatteekk bbeessooeettaattiikk hheelldduu eettaa bbeerree kkoottxxeeaann </p><p>eettxxeerraa eerraammaann ggiinnttuueenn.. GGuurraassooeekk iikkuussii </p><p>ggiinnttuuzztteenneeaann oossoo ppoozziikk eerraammaann ggiinnttuuzztteenn eettxxeerraa </p><p>eettaa aasskkoo ppoozzttuu zziirreenn oonnddoo ggeeuunnddeellaa jjaakkiitteeaann.. </p><p>ZZeerr ggeerrttaattuu zzaaiizzuuee??--aammaakk </p><p>NNoonn eeggoonn zzaarreettee??--NNeerreeaarreenn aammaakk </p><p>-- GGaalldduu eeggiinn ggaarraa eettaa ttxxiimmiissttaa bbaatteekk mmeettrrookkoo </p><p>eelleekkttrriizziittaattee aanntteennaa jjoo dduu eettaa </p><p>-- 44.. ddiimmeennttssiiooaann aaggeerrttuu zzaarreettee!!??--AAiittaakk </p><p>-- BBAAII!! </p><p>EEzz dduutt iinnooiizz aahhaazzttuukkoo aabbeennttuurraa hhoorrii.. </p></li><li><p>Iraia Etxezarreta </p><p>2011-2012 </p></li><li><p>Bazen behin Izaro izena zuen neska bat,11 urte zituen ilea hori </p><p>kolorekoa zeukan, begiak urdin-urdinak eta tamainaz ez zen oso </p><p>altua.Egun batean ikastolatik etorri </p><p>zenean bere amak,Uxue,40 urteko </p><p>neska,ile horikoa,eta Izaro bezala begi </p><p>urdin-urdinak. </p><p>-Izaro uda onetan oporretan egon ez </p><p>garenez ze iruditzen zaizu Saharara </p><p>joaten baldin bagara alfonbra Hegalari batean muntatzera? </p><p>-Bai,ondo iruditzen zait- Izarok </p><p>-Ba orduan bihar joango gara- Uxuek </p><p>-Orduan maletak egiten hasiko naiz- Izarok </p><p>Hurrengo eguna iritsi zen. </p><p>-Izaro prest zaude!!!-Uxuek </p><p>-Bai ama- Izarok </p><p>-Orduan goazen hegazkina hartzera- Uxuek </p><p>Iritsi zirenean Hegazkina hartu zuten eta Saharako bidea hartu </p><p>zuten. Izaro eta Uxue aulki batean eseri ziren.Hegazkina txuri </p><p>kolorekoa zen oso handia zen eta leiho distiratsuak </p><p>zituen.Hainbeste denbora hegazkinean loak hartu zuten.Bidaia 2 </p></li><li><p>ordukoa zen eta ordu bat egon ziren lotan.Esnatu zirenean ahots </p><p>bat entzun zuten. </p><p>-Patatak,Zukuak,Gozokiak!!!-Zerbitzaria </p><p>-Bi patata poltsa eta bi zuku- Uxuek </p><p>Zerbitzariak eman zien. </p><p>Zerbitzaria 30 urteko mutil bat zen ile marroi motzekoa eta oso </p><p>altua zen.Izarok eta Uxuek hegazkina mugitzen zegoela nabaritu </p><p>zuten.Ez zekiten zer zen eta aurrekoei galdetu zien ea beraiek ere </p><p>nabaritzen zuten baina ez zekiten zer zen.Eta bat-batean </p><p>gidariaren ahotsa entzun zuten. </p><p>-Hegazkina mugitzen dago sabaian txori erraldoi batzuk daude eta </p><p>uxatzen ari gara,berehala kenduko ditugu. </p><p>15 minutu pasa zirenean hegazkina gelditu egin zen eta denak </p><p>lasaitu ziren.30 minutu falta ziren Saharara iristeko.Uxuek eta </p><p>Izarok leihoetatik begiratzen zeuden,hondar asko ikusten zen. </p><p>-Begira Izaro hondarra ikusten da!!!-Uxuek </p><p>-Bai,egia da gutxi falta da iristeko!!!-Izarok </p><p>Izarok eta Uxuek beroa sentitu zuten eta zerbitzariari bi izozki </p><p>eskatu zioten. </p><p>-Zerbitzaria!!!-Uxuek </p><p>-Bai- Zerbitzariak </p><p>-Txokolatezko bi izozki!!-Uxuek </p><p>-Ongi da- Zerbitzariak </p><p>Denbora pasa egin zen eta zerbitzaria ez zetorren.Azkenean azaldu </p><p>egin zen eta esan zuen: </p></li><li><p>-Txokolatezko bat gelditzen da ez daude geheio- Zerbitzariak </p><p>-Ba, orduan txokolatezko bat eta marrubizko beste bat-U xuek </p><p>-Ongi da Zerbitzariak </p><p>Zerbitzaria etorri zen </p><p>-Tori,txokolatezko bat eta marrubizko bat- Zerbitzariak </p><p>-Eskerrik asko- Uxuek </p><p>Uxuek eta Izarok izozkia jaten zuten bitartean Uxue gauza batez </p><p>gogoratu zen. </p><p>-Izaro,ez dizut esan baina hotel txiki bat hartu dut Saharara </p><p>izenekoa- Uxuek </p><p>-Ze ondo!Nik ere galdetu egin behar nizun- Izarok </p><p>-Iristen ari gara- Bozgorailuetatik </p><p>-Ama goazen azkar- Izarok </p><p>Jaitsi egin zirenean urrutian hotela ikusten zen.Eta haraino joan </p><p>ziren. </p><p>-Kaixo ni Uxue naiz eta hau Izaro- Uxuek </p><p>-Kaixo ni Ane naiz </p><p>Ane ile marroiko neska bat zen begiak ilearen kolorekoa ziren eta </p><p>oso argala zen. </p><p>-Egun batzuk pasatzera etorri gara- Uxuek </p><p>-Bai tori giltzak seigarrena 2.pisuan eskuinean- Anek </p><p>-Eskerrik asko- Uxuek </p></li><li><p>Logelara sartu zirenean asko gustatu </p><p>zitzaien. </p><p>-Ze polita!!!-esan zuen Izarok </p><p>2 ohe zeuden ,balkoi bat eta guzti eta </p><p>sukalde txiki bat ere. </p><p>-Izaro bidai osoa lo egin gabe egon </p><p>garenez zer moduz lo egiten badugu?-</p><p>Uxuek </p><p>-Ondo ama- Izarok </p><p>-Bihar merkatura joango gara alfonbra hegalarian ibiltzera- Uxuek </p><p>-Oso ondo- Izarok </p><p>Hurrengo egunean eguraldi oso ona zegoen merkatura joateko. </p><p>-Izaro,merkatura joateko prest zaude? </p><p>-Bai </p><p>-Ba goazen </p><p>Hoteletik merkatura 15 minutu zeuden, kale estuak ziren eta kalean </p><p>jende asko zegoen.Izkin batetik merkatu bat ikusten zen. </p><p>-Hori da ezta? </p><p>-Bai,hori ematen du </p><p>Merkatura iritsi ziren,dendaz beteta zegoen: </p><p>Janari denda,lore dendak,opari dendak eta bat-batean alfonbra </p><p>denda bat. </p><p>-Ama begira hor alfonbra denda bat!!! </p></li><li><p>-A bai goazen !! </p><p>Alfonbra dendara sartu ziren </p><p>-Kaixo!-dendakoa (Leire) </p><p>Leire ile beltzeko neska bat zen </p><p>buruan zapi bat zeukan eta alfonbraz beteta zegoen denda batean </p><p>zegoen. </p><p>-Zer nahi duzue? </p><p>-Alfonbra hegalari bat,more kolorekoak </p><p>-Tori </p><p>-Eskerrik asko </p><p>-Hor aurrean ibiltzeko tokia daukazue </p><p>-Orain joango gara </p><p>Uxue eta Izaro ibiltzeko tokira joan zen.Toki hori alfonbra </p><p>hegalarien tokia deitzen zen handia zen eta alfonbran muntatzeko </p><p>makina bat zegoen, eta tamaina asko zeuden.Uxue eta Izaro </p><p>alfonbran jarri ziren. </p><p>-Izaro,lehenengo zu gidatu eta gero ni </p><p>-Bai </p><p>Izaro gidatzen hasi zen. </p><p>-Kontuz Izaro!!!!dorre bat!!! </p><p>Izaro eskuinera joan zen </p><p>-Utzi orain niri gidatzen </p><p>Uxue gidatzen hasi zen </p></li><li><p>-Begira,zer gertatzen ari da hor?-Uxuek </p><p>-Ez dakit goazen ikustera </p><p>Begira,fruta dendan borroka dago goazen ikustera!!!!-Uxuek </p><p>Geroz eta jende gehiago zegoen fruta dendan.Fruta dendakoak </p><p>udaltzainei deitu zien. </p><p>Udaltzainak etorri zirenean Uxue eta Izaro joan egin ziren. </p><p>-Beste buelta bat emango dugu- Uxuek </p><p>Uxue eta Izarok,buelta bat eman zuten eta alfonbra hegalarien </p><p>tokira joan ziren. Alfonbra utzi eta hotelera joateko. </p><p>-Ondo pasa dugu ezta?Uxuek </p><p>-Bai nire oporrik hoberenak izan dira </p><p>-Hotelera joan ziren eta ohean sartu ziren. </p><p>-Hurrengo oporretan berriro etorri al gaitezke?Izarok </p><p>-Ez dakit, pentsatu egingo dut. </p></li><li><p>HEGOA IRADI </p><p>2011-2012 </p><p>L.H 6.MAILA </p></li><li><p>Egun batean Ane izeneko neskatxa bat, </p><p>rubia eta dibertigarria , ikastolara joan </p><p>zen.Goiz hartan ipuin bat irakurtzen ari zen </p><p>irakaslea, abenturazko ipuina, </p><p>Ane lokartu zen, baino gauza arraro </p><p>bat gertatu zen. Amesten zuena </p><p>irakaslea irakurtzen ari zena zen. </p><p>AMETSA HASI ZEN. </p><p>-Eskapatu behar dugu piratak datoz!!-esan </p><p>zuen Anek </p><p>-Hor daude, hor daude azkar!!-esan zuen </p><p>piratak </p><p>-Ezkutaleku bat ikusi dut!-esan zuen Anek </p><p>-Etorri isilpean, aurkitu ditut!!-esan zuen piratak </p><p>-A ja, hemen zaudete, eman dirua edo akabo- esan zuen </p><p>piratak </p><p>-AAAAAA!!!!-esnatu zen Ane. </p></li><li><p>-Txirrina jo du, bihar arte!- esan zion andereo xarmantak </p><p>-Agur-esan zuen Anek. </p><p>Eta etxera joaterakoan........... </p><p>Etxeko lanak egin eta ondoren lokartu </p><p>egin zen. Sonambula zen. </p><p>Eta bat-batean ikastolako ametsetako </p><p>piratak atera ziren. </p><p>-Ez zara nitaz gogoratzen Ane...........?- esan zion piratak. </p><p>-Bai baina ez dizut beldurrik, amets bat da- esan zuen </p><p>Anek. </p><p>-Ikastolakoa amets bat zen baino hau ez, hau errealitatea </p><p>da- esan zuen piratak </p><p>-Begira esnatuko naiz.AAA!!!- esan zuen Anek </p><p>-Ez naiz esnatu, nire lagunen bila </p><p>joango naiz- esan zuen Anek. </p><p>Lagunak aurkitu zituenean...... </p><p>Ane ez zen jabetu botereak zituela eta </p><p>kriskitina egitean desagertzen zen eta </p><p>ikusezina egiten zen. </p><p>Lagunak aurkitu zituen, Anek esan </p><p>zien kriskitin egiteko desagertuko </p><p>zirela. Kriskitin egin zuten eta denok </p><p>ikusezinak egin ziren. Aneren </p><p>erresumara iritsi zirenean gauza batez </p></li><li><p>konturatu ziren, e...</p></li></ul>