ABENTURAZKO IPUINAK

download ABENTURAZKO IPUINAK

of 84

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  3

Embed Size (px)

description

LH 6. MAILA

Transcript of ABENTURAZKO IPUINAK

 • LH 6. MAILA A

  2011.2012

  IKASTURTEA

 • AAnnee GGeerreennddiiaaiinn

  AAiittoorr IIkkaassttoollaa

  22001111--22001122

 • PPEERRTTSSOONNAAIIAAKK

  AANNEE

  UUNNAAII

  NNEERREEAA

  MMAAMMUUAAKK

 • AAssppaallddii hhaassii zzeenn ddeennaa;; NNii eettaa nniirree ffaammiilliiaa,,

  BBiillbboorraa jjooaann ggiinneenn gguurree llaagguunnaakk bbiissiittaattzzeerraa,, NNii,, AAnnee nnaaiizz 1111 uurrtteekkoo nneesskkaa.. DDoonnoossttiiaann bbiizzii

  nnaaiizz eettaa AAiittoorr IIkkaassttoollaarraa jjooaatteenn nnaaiizz.. LLaagguunn

  aasskkoo ddiittuutt eettaa oonnaakk,, nniirree llaagguunniikk hhoobbeerreennaa

  NNeerreeaa ddaa eettaa BBiillbboonn bbiizzii ddaa eettaa 1100 uurrttee ddiittuu,,

  bbeerraa bbiissiittaattzzeerraa jjooaann ggiinneenneeaann ggeerrttaattuu zzeenn

  ddeennaa,, aattzzoo ggeerrttaattuu bbaalliittzz bbeezzaallaa ggooggoorraattzzeenn

  dduutt::

  SSaann MMaammeess zzeellaaiirraa jjooaann ggiinneenn

  AAtthhlleettiicc RReeaall mmaaddrriilleenn ppaarrttiidduuaa

  iikkuusstteekkoo.. 22--11 iirraabbaazzii zzuueenn RReeaall

  MMaaddrriilleekk.. ZZeellaaiittiikk aatteerraa ggiinneenneeaann

  kkrriissttoonn eekkaaiittzzaa eerroorrii zziittzzaaiigguunn ggaaiinneerraa eettaa

  mmeettrrooaa hhaarrttzzeeaa eerraabbaakkii ggeennuueenn..

  MMeettrrooaann jjeennddee aasskkoo zzeeggooeenn,, ddeennaakk SSaann

  MMaammeessttiikk eettoorrrriiaakk.. HHaaiinnbbeessttee jjeennddeerreenn

 • aarrtteeaann NNeerreeaa,,UUnnaaii eettaa nnii ggaalldduu eeggiinn ggiinneenn..

  EEsskkeerrrraakk NNeerreeaakk BBiillbboo oossoo oonnddoo eezzaagguuttzzeenn

  dduueenn,, bbeesstteellaa

  DDeennaakk jjeeiittssii zziirreenn,, gguu hhiirruurrookk iizzaann eezziikk,, eettaa

  bbaattppaatteeaann,, ttxxiimmiissttaa bbaatteekk,, eelleekkttrriizziittaattee aanntteennaa

  jjoo eettaa bbeessttee mmuunndduu bbaatteeaann aaggeerrttuu ggiinneenn:: 44..

  ddiimmeennttssiiooaann..

  44.. ddiimmeennttssiiooaa,, mmaammuuzz eettaa

  eessppiirriittuuzz bbeetteettaakkoo ddiimmeennttssiioo bbaatt zzeenn

  eettaa ttxxiimmiissttaa bbaatteekk eelleekkttrriizziittaattee

  aanntteennaa jjoottzzeenn dduueenneeaann bbaakkaarrrriikk iirriittssii zziitteekkeeeenn

  bbeerrttaarraa..

  TTookkii iilluunn eettaa bbeelldduurrggaarrrrii bbaatteeaann ggeeuunnddeenn..

  IInngguurruuaann eesskkeelleettooaakk eettaa aarrmmiiaarrmmaa

  bbeelldduurrggaarrrriiaakk bbeesstteerriikk eezz zziirreenn iikkuusstteenn.. SSaarrttuu

  ggiinneenneeaann uuggaalldduu eeggiinn ggiinneenn;; bbii AAnnee,, bbii UUnnaaii eettaa

  bbii NNeerreeaa zzeeuuddeenn!! BBaaiinnaa eezz zzuutteenn hhiittzz eeggiitteenn

  gguurree aattzzeettiikk zzeettoozzeenn bbaakkaarrrriikk.. IIbbiillttzzeenn

  ggiinnddooaazzeenn eeiinneeaann,, ggeerroozz eettaa bbeelldduurrttuuaaggoo

 • ggeeuunnddeenn.. UUnnaaii eettaa NNeerreeaa nniirrii eelldduuttaa zziihhooaazzeenn

  eettaa nniikk eezz nneekkiieenn eezzttaa nnoonn hheelldduu!! UUnnaaiikk eettaa

  bbiiookk ggaauuzzaa aasskkoo ddiittuugguu 44.. ddiimmeennttssiiooaarrii bbuurruuzz,,

  DDiissnneeyyllaannddeerraa jjooaann ggiinneenneeaann aattrraakkzziioo bbaatteeaann

  iiggoo ggiinneenn eettaa mmaammuu aasskkoo zzeeuuddeenn,, 44..

  ddiimmeennttssiiookkooaakk ddeennaakk.. OOnnddoorreenn,, nniirree aaiittaarreenn

  ttxxaappaa jjaassaann bbeehhaarr iizzaann ggeennuueenn,, bbaaiinnaa

  aazzkkeenneeaann,, mmeerreezzii iizzaann zzuueenn!!

  -- ZZee bbeelldduurrttuuttaa nnaaggooeenn!!-- eessaann

  zzuutteenn NNeerreeaakk eettaa UUnnaaiikk

  bbaatteerraa..

  -- BBiiss bbiiss!!-- eessaann zzuueenn UUnnaaiikk..

  -- UUnnaaii,, oorraaiinn eezz ggaauuddee bbrroommeettaarraakkoo.. EEzz aall

  dduuzzuu iikkuusstteenn mmaammuuzz eettaa eesskkeelleettoo

  nnaazzkkaaggaarrrriizz iinngguurraattuuttaa ggaauuddeellaa??

  AArrttaabbuurruuaa!!-- eessaann zzuueenn AAnneekk hhaasseerrrree

  bbiizziiaann..

  PPaassaabbiiddee eessttuu bbaatteerraa

  iirriittssii ggiinneenn

  eettaa oohhiiuu eettaa ggaarrrraassii

  bbaattzzuukk eennttzzuunn ggeenniittuueenn eettaa hhaarraa hhuurrbbiillttzzeeaa

  eerraabbaakkii ggeennuueenn.. HHuurrbbiilldduu ggiinneenneeaann,, gguurree hhiillddaakkoo

 • llaagguunn gguuzzttiiaakk iikkuussii ggeenniittuueenn ffuuttbboolleeaann.. LLaasstteerrkkaa

  iihheess eeggiinn ggeennuueenn bbaaiinnaa UUnnaaii hhaarrrraappaattuu zzuutteenn,,

  NNeerreeaakk eettaa nniikk ppllaann bbaatt pprreessttaattuu bbeehhaarr ggeennuueenn

  UUnnaaii ssaallbbaattzzeekkoo!! PPeennttssaattuu oonnddoorreenn iiddeeiiaa

  zzoorraaggaarrrrii bbaatt bbuurruurraattuu zziittzzaaiiddaann::

  -- MMaammuuaakk ffuuttbboollaarrii oonnaakk ddiirraa bbaaiinnaa gguu sseegguurruu

  hhoobbeeaakk ggaarreellaa.. AAsskkoo gguussttaattzzeenn zzaaiigguu

  ffuuttbboollaa zzuurrii eettaa nniirrii nnaahhiikkoo oonnaakk ggaarreellaa

  iirruuddiittzzeenn zzaaiitt.. PPaarrttiidduu bbaatt jjookkaattuu ggeenneezzaakkee

  hhiirruurrookk mmaammuueenn kkoonnttrraa eettaa iirraabbaazzlleeaakk

  eerraammaannggoo dduu UUnnaaii..

  HHaallaa eeggiinn zzuutteenn eettaa mmaammuueennggaannaa jjooaann zziirreenn::

  -- KKaaiixxoo mmaammuuaakk gguu AAnnee eettaa NNeerreeaa ggaarraa eettaa

  zzuueenn aauurrkkaa ppaarrttiidduu bbaatt jjookkaattuu nnaahhiikkoo

  ggeennuukkee,, iirraabbaazzlleeaann eerraammaannggoo dduu UUnnaaii..

  PPaarrttiidduu llaattzzaa iizzaann zzeenn 00--00 hhaassii ggiinneenn eettaa 4455..

  mmiinnuuttuuaann 00--11 iirraabbaazztteenn

  ggiinnddooaazzeellaa,, ffaallttaa bbaatt jjaarrrrii

  zziigguunn eeppaaiilleeaakk aarrrraazzooiiaa ::

  GGuukk ggaallttzzeeaa nnaahhiizzuutteellaakkoo!!

 • BBuukkaattuu zzeenn ppaarriidduuaa 00--22 gguu iirraabbaazzllee!!!!!!!!!!!!

  OOrrdduuaann eessaann zzuutteenn mmaammuueekk::

  -- AAddooss,, uuttzziikkoo ddiizzuueegguu eettxxeerraa jjooaatteenn bbaaiinnaa

  zzuueettaakkoo bbaatt hheemmeenn ggeellddiittuu bbeehhaarrkkoo ddaa,,

  JJAAJJAAJJAA!!!!

  GGuu oossoo llaarrrriittuuttaa ggeeuunnddeenn,, zzeerr

  eeggiinnggoo ggeennuueenn?? NNoorr

  ssaakkrriiffiikkaattuukkoo zzeenn??

  -- ZZeerr eeggiinnggoo dduugguu??!!-- eessaann

  nnuueenn

  -- NNoorr ggeellddiittuukkoo ddaa??!!-- NNeerreeaakk

  AAzzkkeenneeaann,, gguurree aattzzeerraa bbeeggiirraattuu ggeennuueenn eettaa

  gguurree kkooppiiaakk iikkuussii ggeenniittuueenn!! EEzz ggeenniittuueenn ttxxaattaarrrraa

  hhoorriieekk nnaahhii eettaa hhaann uuttzziikkoo ggeenniittuueellaa eerraabbaakkii

  ggeennuueenn

  HHeemmeenn ggeellddiittuukkoo ddiirraa-- eessaann zzuueenn UUnnaaiikk

  -- BBii iizzkkuuttaattuu eeggiinnggoo ddiittuugguu eettaa

  bbeesstteeaann hhaaiieeii eemmaannggoo ddiieegguu!!

  EEmmaann ggeenniioonn bbaa gguurree kkooppiiaa aassppeerrggaarrrrii

  hhoorriieettaakkoo bbaatt mmaammuuaarrii eettaa aallddee eeggiinn

 • ggeennuueenn bbaattppaatteeaann,, eezz

  ddaakkiigguu nnoollaa..MMeettrrookkoo

  ggeellttookkiiaann aaggeerrttuu ggiinneenn,,

  eettaa NNeerreeaakk eettxxeerraa

  eerraammaann ggiinnttuueenn.. GGuurraassooaakk

  oossoo llaarrrriittuuttaa zzeeuuddeenn eettaa

  uuddaallttzzaaiinneeii ddeeiittuu zziieetteenn.. AAzzkkeenneeaann,, uuddaallttzzaaiinn

  bbaatteekk bbeessooeettaattiikk hheelldduu eettaa bbeerree kkoottxxeeaann

  eettxxeerraa eerraammaann ggiinnttuueenn.. GGuurraassooeekk iikkuussii

  ggiinnttuuzztteenneeaann oossoo ppoozziikk eerraammaann ggiinnttuuzztteenn eettxxeerraa

  eettaa aasskkoo ppoozzttuu zziirreenn oonnddoo ggeeuunnddeellaa jjaakkiitteeaann..

  ZZeerr ggeerrttaattuu zzaaiizzuuee??--aammaakk

  NNoonn eeggoonn zzaarreettee??--NNeerreeaarreenn aammaakk

  -- GGaalldduu eeggiinn ggaarraa eettaa ttxxiimmiissttaa bbaatteekk mmeettrrookkoo

  eelleekkttrriizziittaattee aanntteennaa jjoo dduu eettaa

  -- 44.. ddiimmeennttssiiooaann aaggeerrttuu zzaarreettee!!??--AAiittaakk

  -- BBAAII!!

  EEzz dduutt iinnooiizz aahhaazzttuukkoo aabbeennttuurraa hhoorrii..

 • Iraia Etxezarreta

  2011-2012

 • Bazen behin Izaro izena zuen neska bat,11 urte zituen ilea hori

  kolorekoa zeukan, begiak urdin-urdinak eta tamainaz ez zen oso

  altua.Egun batean ikastolatik etorri

  zenean bere amak,Uxue,40 urteko

  neska,ile horikoa,eta Izaro bezala begi

  urdin-urdinak.

  -Izaro uda onetan oporretan egon ez

  garenez ze iruditzen zaizu Saharara

  joaten baldin bagara alfonbra Hegalari batean muntatzera?

  -Bai,ondo iruditzen zait- Izarok

  -Ba orduan bihar joango gara- Uxuek

  -Orduan maletak egiten hasiko naiz- Izarok

  Hurrengo eguna iritsi zen.

  -Izaro prest zaude!!!-Uxuek

  -Bai ama- Izarok

  -O