63.dg ctreic13

18
FILL, TOT EL MEU ÉS FILL, TOT EL MEU ÉS TEU TEU L’ “Introit” del Requiem de L’ “Introit” del Requiem de Marcel Olm ens introdueix amb Marcel Olm ens introdueix amb Jesús al Paradís Jesús al Paradís FILL, TOT EL MEU ÉS FILL, TOT EL MEU ÉS TEU TEU

Transcript of 63.dg ctreic13

Page 1: 63.dg ctreic13

FILL, TOT EL MEU ÉS TEUFILL, TOT EL MEU ÉS TEU

L’ “Introit” del Requiem de Marcel Olm L’ “Introit” del Requiem de Marcel Olm ens introdueix amb Jesús al Paradísens introdueix amb Jesús al Paradís

FILL, TOT EL MEU ÉS TEUFILL, TOT EL MEU ÉS TEU

Page 2: 63.dg ctreic13

CRIST REI Després de la mort, com el lladre som

convidats a estar amb Jesús al Paradís

Final del cicle C i de l’evangeli de Lluc

JERUSALEM la ciutat de la Mort i de la VIDA JERUSALEM la ciutat de la Mort i de la VIDA Lc cc20-24Lc cc20-24

Les imatges fan l’itinerari de pujada vers el Calvari

Page 3: 63.dg ctreic13

FLORENTINO DÍEZ, ARQUEÒLEG i INVESTIGADOR DEL CALVARI (2007)

“Aprofitant la restauració de la basílica actual, vaig tenir l’oportunitat d’excavar la roca del Calvari i em vaig trobar amb un monòlit gigantesc dins de l’església.Estem doncs, en el lloc autèntic de la crucifixió. Un tema que s’ havia discutit molt des del segle XIX, i àdhuc recentment”

Encara que la FE no ho necessita, aquesta certesa ajuda a la pietat.

Page 4: 63.dg ctreic13

Vers SepulturaVers Sepultura

Vers CalvariVers Calvari

Façana del Sant Sepulcre i Calvari

Page 5: 63.dg ctreic13

Lc 23:35-43 En aquell Lc 23:35-43 En aquell temps, les autoritats es temps, les autoritats es reien de Jesús clavat en reien de Jesús clavat en creu i deien: «Ell, que en creu i deien: «Ell, que en salvava d’altres, que se salvava d’altres, que se salvi ell mateix, si és el salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, Messies de Déu, l’Elegit.»l’Elegit.»

Excavacions de la roca del CalvariRocaRoca

Page 6: 63.dg ctreic13

L’Elegit, aquí va ser el REI L’Elegit, aquí va ser el REI escarnitescarnit Entra,

si vols ser

seguidor seu

Page 7: 63.dg ctreic13

Els soldats també se’n Els soldats també se’n burlaven: tot oferint-li burlaven: tot oferint-li vinagre, li deien: «Si ets vinagre, li deien: «Si ets el rei dels jueus, salva’t el rei dels jueus, salva’t tu mateix.» Sobre d’ell tu mateix.» Sobre d’ell hi havia un rètol que hi havia un rètol que deia: «El rei dels deia: «El rei dels jueus.»jueus.»

Page 8: 63.dg ctreic13

Els cristians li oferim la sang del

seu mateix cos

Els soldats li ofereixen Els soldats li ofereixen vinagrevinagre

Page 9: 63.dg ctreic13

Un dels criminals Un dels criminals penjats a la creu, penjats a la creu, també li deia també li deia insultant-lo: «No ets insultant-lo: «No ets el Messies? Salva’t a el Messies? Salva’t a tu mateix i a tu mateix i a nosaltres.» nosaltres.»

Page 10: 63.dg ctreic13

““PujaPuja”, si ”, si vols vols tenir tenir part part en en

aquesaquest t

RegneRegne

Puja, tot “baixant”

amb humilitatPujant al cim del Calvari

Page 11: 63.dg ctreic13

Però l’altre, renyant-lo li Però l’altre, renyant-lo li respongué: «Tu que estàs respongué: «Tu que estàs sofrint la mateixa pena sofrint la mateixa pena tampoc no tens temor de tampoc no tens temor de Déu? I nosaltres ens ho Déu? I nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem mereixíem, perquè estem sofrint el càstig que ens sofrint el càstig que ens correspon pel que hem fet, correspon pel que hem fet, però aquest no ha fet res de però aquest no ha fet res de mal.» mal.»

Page 12: 63.dg ctreic13

L’Innocent que

sofreix injustament (Lluc

ho recalca) ,

és l’ Únic que pot salvar

els pecadors

Jesús no ha fet res de Jesús no ha fet res de malmal Vista

dels mosaics

de la planta

inferior, des del cim del Calvari

Page 13: 63.dg ctreic13

I deia: «Jesús, I deia: «Jesús, recordeu-vos recordeu-vos de mi, quan de mi, quan arribeu al arribeu al vostre vostre Regne.» Regne.»

Page 14: 63.dg ctreic13

Al Al Regne, Regne, Jesús es Jesús es recorda recorda

de de nosaltrnosaltr

esesAquí, nosaltres fem

Memòria (Eucaristia) d’ELL

Calvari (Memorial)

Page 15: 63.dg ctreic13

Jesús li Jesús li respongué: respongué: «T’ho dic amb «T’ho dic amb tota veritat: tota veritat: Avui seràs amb Avui seràs amb mi al paradís.»mi al paradís.»

Page 16: 63.dg ctreic13

Cada presència és un tros de Paradís Cim de la roca

Cada Cada record és record és presènciapresència

Page 17: 63.dg ctreic13

Jesús, Tu que ets el Jesús, Tu que ets el nostre REI i SENYOR, nostre REI i SENYOR, fes-nos estimar el teu fes-nos estimar el teu

Regnat d’amorRegnat d’amor

Page 18: 63.dg ctreic13

www.benedictinescat.com/montserrat