60 - 2006 martxoa

download 60 - 2006 martxoa

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  8

Embed Size (px)

description

deskribapena

Transcript of 60 - 2006 martxoa

 • 2006/03 60. ALEA

 • AA ZZ KK EE NN EE AA NN !!Negua bukatu eta sartugara dagoeneko Udabe-rrian. Aurtengo negua be-netan luzea izan da, etaudaberria noiz etorrikoirrikatan nengoela esanbehar dizuet.Udaberrian, eguzkiaren iz-piak berotzen hasten dire-nerako, gorputza alaitu,aurpegia aldatu eta asmoak eta gogoak baikorragoak izaten dira. Arazoak ez dirahain arazo, bizitza kolorez betetzen da, Neguko iluntasunari amaiera eman eta,hartzak bezala, esnatu eta gauzak egiteko gogoa etortzen zaigu.Udaberria leherketa garaia omen da, neguan ezkutuan izandako guztia lehertzekogaraia: naturarena, gogoena, asmoena, Eta gogoetan eta asmoetan barneraturik, badirudi neguan gauza dezente izan ditu-gula ezkutuan Zestoan, garai hobeak etortzearen zain. Neguko azken egunetan hasidira horietako leherketa batzuk: Iraetako futbol zelaia, Ekaingo erreplika eta asmohorren inguruan egin beharreko guztiarena, etxebizitza plana, Eta bidean ematendiren leherketa guztiak bezala, batzuen ustetan bide hori garbitu eta txukuntzekobalio duena, beste batzuentzat oztopoak eta arazoak bakarrik ekarriko ditu hasiera-tik gaizki egindako leherketa horrek. Batzuentzat leherketa garbia izan dena, bestebatzuentzat zikina izan da. Batzuentzat , beste batzuentzat Hainbeste batzuentzat eta besteentzat eta garbitasunetan eta zikinkerietan sartu ga-renez, non geratzen ari da gure herriak hain beharrezkoa duen leherketa nagusia?Non ari da geratzen Baketze Plana?Badirudi neguko hotzaren ezkutuan landu denaren lehenengo leherketa ema dela.Baita eman ere!Indar erakustaldi batean gaudela dirudi, eta leherketaren metxa eta martxa nolakoaizan behar den ez dagoela oso garbi oraindik (ala bai): batzuk metxa motza eta az-karra aldarrikatzen dute, beste batzuk luzea eta geldoa eta beste batzuk berriz, bienarteko nahasketa bat dela hoberena diote.Eta, noski, betikoak, ez metxa eta ez martxa nahi dutenak.Nik ez dakit nolakoa izan beharko duen, baina piztuta dagoen metxa horri ez diogu-la itzaltzen utzi behar iruditzen zait, eta bakoitzak ahal duen moduan putz egin be-har diogula, hain beharrezkoa dugun leherketa hori eman dadin.Besterik gabe, eta udaberrian sartuta izanik PUM! asko entzungo ditugulakoan, hu-rrengo arte.

  arg i tara tza i l ea : Danbolin Zulo elkartea. Kultur Etxea. Gurutze z/g. 20740 Zestoa (Gipuzkoa) Telefonoa: 943 147 123 e-mail: danbolin@topagunea.com

  danbo l in : Jone Bergara, Edurne Korta, Olaia Salegi, Manuel Arregi, Jon Artano, Nagore Telleria, Urko Canseco, Miguel Santamara, Margari Eizagirre, Joxeba Larraaga,

  Onintza Irureta, Alazne Olaizola, Naiara Exposito, Maria Antonia Artano d ise inua e ta maketaz ioa : Eneko Aristi

  i npr imateg ia : Gertu (Oati). l ege gorda i lua : SS-1108/2000 ISSN : 1576-9429

  dd aa nn bb oo ll ii nn E K E Z D U B E R E G A I N H A R T Z E N A L D I Z K A R I A N A D I E R A Z I TA KO E S A N E N E TA I R I T Z I E N E R A N T Z U K I Z U N A

  Joxeba Larraaga

  34 610 1214 17 18 19 II NN KK EE SS TT AA EE NN BB II DD OO AA KK

  NN II RR EE AA II TT AA RR EE NN EE TT XX EE AADD EE FF EE NN DD II TT UU KK OO DD UU TT ??

  JJ AA RR DD UU NN II AA NNMM II AA RR II SS SS AA NN EE NN

  AA GG EE NN DD AA

  PP OO RR RR UU SS AA LL DD AA

  AA DD II OO NN EE GG UU AA RR II AA

  DD AA NN BB OO LL II NN ZZ UU LL OOKK AA LL EE // BB AA LL EE

  UU DD AA LL EE KK OO BB EE RR RR II AA KK

 • enb idoa I .

  gezurrak daude, gezur handiak... eta gero daudeestatistikak". Mark Twainen zita honekin egindut topo interneteko zokomira horietako bate-

  an. Durexen urterokoarekin akordatu naiz, beti fran-tziarrak langileago ohean dioen hori. Erantzuna be-zain erabakigarria izaten da galdera egiteko moduabera. Niri behin egin zidaten inkesta. Komunikabi-deei buruzkoa zen. Nola nahiago duzu albiste haukontatzea? zioen galderak, bat-batean, etxeko tin-breari erantzuteagatik jaso nuen zigorra. Aukeretan,bata speaker amerikar estilo horian, hil egin da esanordez, behin bere buruaz beste egiten saiatu zenzioena. Izenburu malko-bilatzailea ere bazen. Hu-rrengoa psikoanalista estiloan, era guztietako espe-kulazioekin. Azken kontakizuna iritzi bat baino ezzen. Gorbata eta fokua jarri nizkion. Bat aukeratuezinda uztea erabaki nuen. Gerokotik hauxe daukatgogoan: bi inkesta bakarrik falta zaizkit eta inkesta-ko ordaintzen didate. Horrela entzun nahi nuen al-bistea, eta berak emandako izenburu aukeren azpianidatzi nuen nirea, eta joan zen gizona bere 7 euroakirabazita. Dena prepezioz, datu, egiaztapen etaprotokoloa betez.Inkestetan hautsa harrotu duen azkena, EGM, Estu-dio General de Medios deitzen zaiona. Aurtengo da-

  tu interesgarriena, COPEobispoen kateak entzulekopuruaren gaineko da-tuak % 25 puzten zituela,inkestak egiten zituztenenartean komenientziazkoaktartean sartuta.Bada estatistika bat ordeaizugarri gustatu zaidana.Aparatu elektronikoei bu-ruzkoa. Erosi eta dendaraitzultzen diren aparatuenerdiek primeran funtzio-natzen dute. MP3, kable-rik gabeko entzungailuaketa beste. Jendeak bueltanematen ditu nola erabili ezdakielako! Herbeheretanizan dute ideia, froga or-dea Estatu Batuetan gau-zatu dute. Eta ondoren da-tuak estatistika bihurtu.Asteburuan etxerako par-

  titu dizkiote jendeari era guztietako gailuak eta aste-lehenean, erdiek itzuli, bizitza zertan errazten dutenasmatu ez dutelako. Eta zertarako den jakinda ere,hona beste datua: hogei minutu behar ditu batazbeste bakoitzak instrukzioak eskuan hartuta txismeamartxan jartzeko. Nik horri froga deituko nioke, edosimulazioa akaso, estatistika ez, egia izateko motzgeratzen da eta!

  Deporterikegin gabe ez ni-tzake gustorabiziko. Dane-tik, oinez, men-dia, bizikleta,eskia orain gu-txiago bainav

  Mikel Zunzunegi

  40 urte

  Zer da biziobat? Tabakoa?Hori dependen-tzia bat da etatabako gabe erebiziko nintzate-ke ez dakitba

  Sinesia Caballero

  44 urte

  Z e b i z i o g a b e e z i n g o z e n u k eb i z i ?

  N agore Te l l er ia

 • ZKENurteetan herrian hiz-ketagai izan denZestoako "golf-ze-laia"ri buruz hitz ba-tzuk idaztea otuzait. Hainbat laguneta ezagunen lagun-

  tzari esker lortu ditut idazki honetan agertuko diren ideiak. Lehenik eta behin, argitu beha-rra daukat kakotx artean agertzen den leku hori, Ertxinondo okindegia zeneko parean dago-en sarreratik Arozena hoteleraino luzatzen dela.

  Lehen zuloa: sarreratik Lizentziadokoa etxearen artean dago, Santa Kutz eta ZesareoDiaz kaleen elkargunean; dituen ezaugarrien artean esan dezaket zuloa mendixka baten atze-an kokatzen dela, beraz, ia ez dela ikusten. Bigarren zuloa: Gurutze kalea oso osorik, bere"bunker" eta guzti (bunkerrak golfean zuloaren inguruan kokatzen diren hareazko tranpak di-ra, Zestoako kasuan horien lana batxe izugarri horiek betetzen dutelarik). Badirudi Zestoanetorkizuna duen lanbidea mekanikoarena dela, je,je,... Ibilbidearen bukaera ere antzeko-pare-zido, San Juan kalea hartuko lukeena, Esperantza elkartea eta Arozena hotelaren artean, az-ken zuloko itxura ere berdintsua delarik, baina oraingoan tranpak txikiagoak dira.

  Azken aldian Zestoako herrigunea Beverly Hills antzeko zerbait bihurtu nahi dutelaematen du. Nire uste apalean egiten den guztia kanpokoari begira burutzen da, eta horrenazpian dago bunker hauek ez konpontzearen arrazoietako bat. Adituen ustez, ez omen dakomeni orain zulo horiek konpontzea etorkizunean eraikiko diren etxeak egiterakoan ibilgai-lu astunek, kamioiek eta garabiek, bereziki, berriro ere herri barneko bide hori xixko egindautziko dutelako.

  Bukatzeko, gaiarekin zerikusia duen beste aspektu bat aipatu nahiko nuke, Zestoanaparkatzeko dauden arazoak: gaur egun jende guztia borrokan ibiltzen baldin bada aparka-tzeko, hemendik urte batzuetara zer esanik ez. 1996ko Zestoako Arau Ordezkatzaileen do-kumentutik jakin ahal izan dut Zestoan norbere ibilgailua kanpoan uztea utopia bihurtukodela. Baina hori beste egunen batean azalduko dizuet.

  Beharrezko-ena musika.Ahal detengehienetan en-tzuten dut, askogustatzen zaida-lako. Geroz etagauza gehiagolortzera joatennaiz eta aittudezaketena bai-no gehiago lor-tzen det..

  Iigo Etxeberria

  31 urte

  Erretzearilaga nion, derri-gortuta azkene-rako. Jan taedan ta hola-kotxe kapritxobatzuk. Neuzka-nak utzi eginbehar izan ni-tuen ta

  Jose M. Goikoetxea

  50 urte

  5Nik? Kafe

  gabe. Hombre,eguzkia etahoiek danakonak ditun baanik, kafe gabe...

  Inmakulada Alkorta

  49 urte

  e nbidoa 2 . j on e txeberr ia

  Nik etzaka-nat hola biziopartikularrik.Puntua egitea,nere bizioa hoi-xe den! Egunguztia puntuaegiten!

  Soledad Sainz

  78 urte AZ E S T O A K O " G O L F - Z E L A I A "

 • garri izaera baztertu zaien lur ere-muak gehituko bagenizkio, Zestoakolurretan 1.500 eta 1.600 etxebizitzabitartean eraikiko lirateke.

  Arau subsidiarioak zer diren jaki-tea ez da erraza. Zestoan izen berezihorren atzean dagoenari beste he-rrietan Plan Orokorra deitzen zaio.Arau horiek Zestoan hurrengo 8 edo10 urteetan zer eta non eraikiko denesaten dute. Etxebizitzetara ez damugatzen. Argiteria, bideak edo par-keak non joango diren finkatzen di-tuzte arau subsidiarioek. Horrek ezdu esan nahi dena egingo denik. Betidago zatikako aldaketa bat aurkezte-ko aukera. Arauetan agertzen ez denzerbait onartzeko, argitzen du Una-nuek.

  Udalak Zestoan hurrengo urteetan 1.200 etxebizi-tza eraikitzea ahalbideratuko lukeen Arau Subsidiarioberrien txostena onartu berri du udal plenoan. Horrekez du esan nahi behin betiko plana denik. Oraindikprozesu luzea bete behar da Arauak behin betikoonarpena izan dezan. 2007aren amaieran edo 2008anonartua egongo dela uste dugu, beti ere ez badagoarazorik, dio Gorka Unanuek. Indarrean dauden arausubsidiarioak 1996an onartu ziren eta azken urteetanUdalak aldaketa partzialak onartu ditu. Azken bi al-daketak garrantzitsuak izan dira eta GipuzkoakoForu Aldundiak arau berriak onartz