49 - 2005 martxoa

download 49 - 2005 martxoa

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  9

Embed Size (px)

description

deskribapena

Transcript of 49 - 2005 martxoa

 • danbolin2005/3 49. ALEA

 • JAUNARTZEAK eta ERREPORTAJEAKestudioko argazkiakZURE BIDEOKLUBA

  DVD alokagai bitartez

  a ld i zkar iar i l aguntza eman nah i bad iozueg in za i t ez danbo l in -zu lo ku l tur e lkar teko bazk ide .

  Horre tarako b ida l i i ezazk iguzu zure da tuak ( i zena e ta b i de i tura , he lb idea , nor tasun ag i r iaren zenbak ia ,

  kon tu zenbak ia [20 d ig i to ] e ta t e l e fonoa ) Ku l tur E txeko danbo l in a ld i zkar iaren gu tunontz i ra .

  Ur teroko kuo ta : 18 euro.

  Aur tengoeuska l Herr iko l ande txe ba teanas teburu ba t pasa tzeko zozke taren i rabaz lea

  XABIER ETXABE URRESTILLAizan da .

  z o r i o n a k !

 • AA TT AA RR II KK OO AA .. Aurten betetzen dira 400 urte Kixote bikaina le-henengo aldiz argitaratu zela. Hori gogoratzeko hamaika jardunaldi, erakusketa,berrargitalpen... egiten ari dira bazterretan, non ez. Neuk ere ezin ba gutxiagoizan-eta gure zaldun ibiltaria atariko honetara gonbidatu nahi izan dut. Bi arra-zoirengatik, batez ere: batetik, gure buruaren elikagai nagusiena telebista den ga-rai hauetan, ez al da egundoko kixotekeria Danbolin ateratzen ea eta ea jarraitzea?Eta bestetik, ez dut esango aldizkarian parte hartzen dugunak erotu egin garenikguk ez dugu gizaki erraldoirik ikusten haize-erroten ordez, ezta Dultzinearik ereastoaren atzea baino zatarragokoen ordez baina Danbolinek badu gauzak era bi-txian ikusteko eta erakusteko dohain berezi hori: Anjel Lertxundik esaten duen be-zala, "nire begi-bistan daukadan errealitateari mundu guztiak modu bertsuanikusten duenari alde ezkutuak, alde itzaltsuak ikusten saiatzearen bertute hori".On Kixote estimatuak pasadizo bat gogorarazi dit: Elkanoren espedizioan, Ameri-ketako bazterrak ezagutzera joan zen Zestoa aldeko mutil gazte baten pasadizoa,hain zuzen ere. Ekaitz izugarri batek harrapatu eta hondatu egin omen zituen itsa-sontziak; bizirik atera ziren gizonak, berriz, jan-edanik gabe gelditu omen ziren.Gosez eta egarriz, egoera oso larrian zeudela ikusirik, gure mutilak egurrezko ka-xa batean sartu eta itsasora salto egin omen zuen, lehorrean laguntza bilatu asmoz;ontzia irauli ere egin omen zitzaion baina igeri eginez onik iritsi omen zen leho-rrera; han, bertako jendeari laguntza eskatu, keinu bidez, eta hilzorian gelditu zi-ren lagunentzat janari franko lortu omen zuen. Abentura hark heroi bihurtu ezezik, hango jendearen ohiturak, hango bizi-modua, landareak, animaliak eta abar ezagu-tzeko aukera ederra ere eman zion gazteari.Imajina dezaket gure mutil gaztea, erabat lilu-ratuta, mundu desberdin haiek azaltzen Fer-nandez de Oviedo kronistari horren bideziritsi zaizkigu guri bidaia haren xehetasunak-; imajina dezaket mutil gaztea, Ameriketarajoan aurretik, Zumaian, itsasoari begira, bereburuari galdezka zer ote zegoen uraz bestalde-an; imajina dezaket gure heroia herrikoieikontatzen hango ibilerak, jende askok eroke-riatzat hartuko zituen arren...Gaur egun, ordea, kixoteak ez daude modan.Gaur egun erraz egiten diren gauzak atseginditu jendeak, erraz irakurtzen diren gauzak,kolpe batean ikusten diren gauzak, gauza ari-nak, sakontasun handirik gabekoak askotan.Garbizaletasunaren edo/eta xumetasunarenaitzakiapean, huskeria, txoko usaina, entretenimendua askoz nahiago ditu jende-ak. On egin dagitela, ba!

  34 6 8 10 11 12 14 17 18 II NN KK EE SS TT AA EE NN BB II DD OO AA KK

  GG UU RR EE AA NN :: AA MM AA LL DD AA AA BB EE SS BB AA TT ZZ AA

  DD AA NN BB OO LL II NN ZZ UU LL OOKK AA LL EE // BB AA LL EE

  EE UU SS KK AA LL DD UU NN EE NN II RR LL AA

  arg i tara tza i l ea : Danbolin Zulo elkartea. Kultur Etxea. Gurutze z/g. 20740 Zestoa (Gipuzkoa) Telefonoa: 943 147 123 e-mail: danbolin@topagunea.com

  danbo l in : Jone Bergara, Edurne Korta, Olaia Salegi, Manuel Arregi, Jon Artano, Nagore Telleria, Urko Canseco, Miguel Santamara, Margari Eizagirre, Joxeba Larraaga, Onintza Irureta, Alazne Olaizola

  d ise inua e ta maketaz ioa : Eneko Aristii npr imateg ia : Gertu (Oati). l ege gorda i lua : SS-1108/2000 ISSN : 1576-9429

  dd aa nn bb oo ll ii nn E K E Z D U B E R E G A I N H A R T Z E N A L D I Z K A R I A N A D I E R A Z I TA KO E S A N E N E TA I R I T Z I E N E R A N T Z U K I Z U N A

  UU DD AA LL EE KK OO BB EE RR RR II AA KK

  Fernando arza l lus

  HH EE RR RR II KK OO BB AA ZZ TT EE RR RR EE TT AA NN

  KK OO RR RR II KK AA

  JJ AA RR DD UU NN II AA NN

  AA SS II EE RR LL II ZZ AA SS OO

  AA GG EE NN DD AA

 • Telebista eta zinea ikustean,aldizkariak irakurtzean, liburu etaegunkariak hartzean, paranoia batdut, beldur naiz norbaitek ez ote duengure etorkizuna erabakita. Horixe pentsa genezake politikarietan.Adibide garbia da zenbait euskaldu-nok ezingo dugula botorik eman apiri-leko hauteskundeetan. Politikarien agindua, bideo jokoenagindu berbera da, insert coin etamakurtu burua. Beste adibide garbibat badugu Zestoan. Ibarretxe etabere lagunak, euskaldunon eraba-kiaren defendatzaile sutsu horiek,ez dute onartzen Zestoan abenduanizan zen erreferenduma, zer esanikez emaitza. Zestoa beti agertu izanda burua makurtzearen aurka, bozi-na joaz, kea darion autoetan. Ulerdaiteke ordea, bideo joko zail bate-an helmugara iristean, haur harkzioen "altxa burua, jo bozina, bit-bit". Baina paranoia berri horretaz arinaizenean, beste plano batean, bes-te mundu batean dauden pertsonez ari naiz, guk ezagutzen ez ditugunak. Horiek erabakitzendute gure etorkizuna. Matrix bezalako filmetan azaltzen den errealitate faltsua bizi dugula

  pentsatzea da beldur hori. Azken batean, Platonen mitoa hartu eta ordenagailu-ko eguneratu botoia zanpatuz lortuko genukeen paranoia da. Platonek gizakia kobazulo batean lotzen zuen, atzetik argia zutela, paretari begi-ra. Gizon haientzat paretako itzal haiek ziren errealitatea. Horren aurrean, zen-tzuek ezartzen dizkiguten kateetatik askatuz, kobatik kanpora ikusiko genukeerrealitatea. Trumanen show-an, aktoreak ihes egiten zuen jakin gabeko granerma-no hartatik, itzal haietatik, non bere familia eta herri guztia telebista kate bateta-ko aktoreak ziren. Eta paranoia horren aurrean, jendeak alderantziz jokatzen du. Kobako irteera-rantz jo beharrean, paretako itzal bat gehiago izan nahi du, granermanoko kidebat gehiago. Alemanian adibidez, urteak iraungo dituen granermanoa asmatu du-te, hamabi partaiderekin eta jainko izatera jokatzen duen telebista kate batekin. Paranoia hori duten zestoar guztientzat albiste onak daude. Zestoan, 47 telebistaplato berri egin behar dituzte, agintarien babesean, igogailu eta guzti. Tokatzenbazaizu, ez zaitez zure bikotekideaz fida, eta begira ezazu txoko guztietan, eakamerarik baden.

  Kanpokojendea Zestoanbeti ondo hartudugula uste dut.Ez gara beste he-rriekin bereizten,nik uste dut bes-te lekuetan beza-la ezezagunaribeldurra diogula,besterik gabe.

  Pello Igarataundi

  45 urte

  Nik uste dutorokorrean ezgarela arrazistak.Pertsona ona etalangilea bada ezzait kolorea in-porta, txuria,beltza, horia edoberdea den. Txu-riak ere pertsonatxarrak badaude!

  Raquel Casquero

  31 urte

  Z e s t o a r r a ka r r a z i s t a ka l g a r a ?

  Ez gara arra-zistak. Nik ezdut inor bazter-tzen bere kolo-rea edo arrazaga-tik. Gainera udanSaharako hau-rrak etortzen di-renean berdin-berdin jolastendut beraiekin.

  Elene Arruti

  12 urte

  G R A N E R M A N O A

  e nbidoa 1 . I smae l O la i zo la

 • artxoaere badoa. Kasik kon-turatu gabe. Egunakazkar pasatzen dira,eta hilabeteak eta urte-ak zer esanik ez! Haunabarmenagoa daumeak dituzunean.Ohikoa da entzuteahaurra dagoeneko haziduzula, eta umeari be-giratuz gero, denboraazkar pasatzen delakonturatzen zara, bai-na tira, umea hazte-ko... oraindik asko fal-ta dela nabarmena da.Dena den, nahiz etadenbora pasa, ahazte-zina da zeure umearensorrera. Amaren sabe-lean pasatzen dituenbederatzi hilabeteakaldi berean azkar etapoliki pasatzen dira:azkar, ia denborarik ezduzulako gertatzen

  zaizunaz eta datorkizunaz konturatzeko, eta poliki, umearen aurpegia ikusteko amorratzenegoten zarelako. Ondoren datorrena berriz, ikaragarria! Haurra jaio bezain lasterzeure altzoan jarri eta bularretik esnea edateko prest izaten da, eta zu, oraindik es-ku artean duzunaz jabetu gabe!Umearekin egin beharreko bidea ez da dena arrosa kolorekoa, ez da gutxiagorikere! Badira itomenezko momentuak, eta batez ere hasieran. Esate baterako, nega-rrez hasi eta zer duen asmatu ezinik kirioak jota bukatzen dugunean, bai amak, baiaitak, baita inguruan diren guztiek ere; eta noski, umeak negarrez jarraitzen du. Horrelakoak asko izaten dira, baina bestelakoak ere bai, denborak aurrera eginarren geure barnean geratzen direnak: haurraren lehenengo irribarreak, bere lehe-nengo hitzak, bere lehenengo jolasak... Egia da konturatu gabe koskortzen direla, baina benetan aberasgarria da umeakegin beharreko bidean bidelagun izatea; izan ere umeak asko eskatzen baitu, bainaematen duena askoz ere gehiago da.Denbora azkar pasatzen den honetan aholku bat haurdun edo ume txikiekin zau-detenoi: aprobetxatu eta gozatu umeaz! Aholkua, aita diren edo izango direnentzatere bai noski, umearen erdia zaretelako. Eta lasai, lorik egin gabeko gau horiek denborarekinahaztu egiten dira.Badoa martxoa eta badator apirila! Hasiak gara dagoeneko udaberri eta udarako planak egiten,baina nik oraindik martxoan errotuta jarraitzen dut, izan ere gutxik baitute aitaren eguneanamari besarkada handi bat eman eta "zorionak" esateko aukera. Urte askotarako!

  Zestoarrakbagara arrazis-tak, askotan ezgenuke nahikobaina bagara.Itxurak ere askokontatzen du,pertsona bat on-do integratzenbada agian ez dabaztertuko bai-na ez bada ber-tako bizimoduraohitzen agianbaztertua izangoda. Aurreiritzie-kin asko joka-tzen dugu etaaskotan ezeza-gunari beldurradiogu.

  Begoa Olaizola

  31 urte

  Nire ustezzestoarrak ezgera arrazi