48.dg19 b15

of 17 /17
19 DURANT L’ ANY 19 DURANT L’ ANY Cicle B Cicle B Preguem escoltant la preciosa música del “Senyor Jesús” de T. Ll. De Victòria Reg ina

Embed Size (px)

Transcript of 48.dg19 b15

 1. 1. 19 DURANT L ANY19 DURANT L ANY Cicle BCicle B Preguem escoltant la preciosa msica del Senyor Jess de T. Ll. De Victria Regin a
 2. 2. En el Pa de Jess hi ha llescada leternitat a petits fragments Ms que el Mann (AT), el Cos i la Sang de Jess sn el Pa del mn (NT) Jn 6, 41-51 Dium XIX i XX REACCIONS: Ho creiem? Jn 6, 60-68 Dium XXI Entrada a la sinagoga de Cafarnaum
 3. 3. Pintures dePintures de Fra AnglicFra Anglic s.XIV, ques.XIV, que decorendecoren les cellesles celles deldel convent deconvent de St. MarcSt. Marc on ell eraon ell era frarefrare Convent de St. Marc.Convent de St. Marc.
 4. 4. Jo 6,41-51 En aquell temps,Jo 6,41-51 En aquell temps, els jueus murmuraven deels jueus murmuraven de Jess perqu havia dit queJess perqu havia dit que era el pa baixat del cel, i esera el pa baixat del cel, i es preguntaven: Aquest, no spreguntaven: Aquest, no s Jess, el fill de Josep?Jess, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seuNosaltres coneixem el seu pare i la seva mare, i arapare i la seva mare, i ara
 5. 5. El qui ha baixat del cel, s el mateix que hi ha pujat El nucli de la Fe sEl nucli de la Fe s la Resurrecci, nola Resurrecci, no noms conixernoms conixer Jess com a home,Jess com a home, fill de Josepfill de Josep No clicNo clic Crist Ressuscitat amb Maria
 6. 6. Jess els digu: NoJess els digu: No murmureu entremurmureu entre vosaltres. Ning novosaltres. Ning no pot venir a mi si nopot venir a mi si no latreu el Pare quelatreu el Pare que mha enviat.mha enviat.
 7. 7. Els qui seguim Jess, som la seva mare i els seus germans (Mt. 12,50) No clicNo clic s el Pare el qui ens atreu a ser de Jesss el Pare el qui ens atreu a ser de Jess ngel anunciant a Maria que ser Mare de Jess
 8. 8. I els qui vnen aI els qui vnen a mi, jo elsmi, jo els ressuscitar elressuscitar el darrer dia.darrer dia.
 9. 9. Porten dins seu, un Sagrament de TRANSFIGURACI que enclou el mn sencer Els qui van a JessEls qui van a Jess no sols ressuscitaran,no sols ressuscitaran, sin que viuen ja arasin que viuen ja ara RessuscitatsRessuscitats No clicNo clic Transfiguraci de Jess
 10. 10. Diu el llibre dels Profetes que totsDiu el llibre dels Profetes que tots seran instruts per Du. Tots els quiseran instruts per Du. Tots els qui han sentit lensenyament del Pare ihan sentit lensenyament del Pare i lhan aprs vnen a mi. No vull dirlhan aprs vnen a mi. No vull dir que alg hagi vist mai el Pare:que alg hagi vist mai el Pare: noms lha vist el qui ve de Du;noms lha vist el qui ve de Du; aquest s que ha vist el Pare. Us hoaquest s que ha vist el Pare. Us ho dic amb tota veritat: els qui creuendic amb tota veritat: els qui creuen tenen vida eterna. Jo sc el pa quetenen vida eterna. Jo sc el pa que dna la vida.
 11. 11. Essent ric, Du es faEssent ric, Du es fa pobre com nosaltres,pobre com nosaltres, a fi dinstruir-nosa fi dinstruir-nos d igual a iguald igual a igual St.St. Gregori NaziancGregori Nazianc Noms una saviesa ens instrueix fent-nos pobres: pobres de nosaltres mateixos, de les coses, i pobres de les circumstncies No clicNo clic Pobresa de Jess a la creu
 12. 12. Els vostres pares, tot i haverEls vostres pares, tot i haver menjat el mann en el desert,menjat el mann en el desert, moriren, per el pa de que jomoriren, per el pa de que jo parlo s aquell que baixa delparlo s aquell que baixa del cel perqu no mori ning delscel perqu no mori ning dels qui en mengen, Jo sc el paqui en mengen, Jo sc el pa viu, baixat del cel. Qui menjaviu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viur per sempre.aquest pa, viur per sempre.
 13. 13. Sembrem un cos material, i en collim un despiritual 1Cor 15,44 La mort es laLa mort es la millor naixenamillor naixena (J. Maragall)(J. Maragall) Naixena de Jess No clicNo clic
 14. 14. Ms encara: ElMs encara: El pa que jopa que jo donar s ladonar s la meva carn:meva carn:
 15. 15. Una VIDA feli, profunda, pacfica, serena, una vida amb danses eternes... El Cos de Jess dona Vida al MNEl Cos de Jess dona Vida al MN No clicNo clic Sant Sopar
 16. 16. Jess, fes que alimentant-nos del Teu Cos ens transformem en VIDA per a TOTHOM
 17. 17. Monges de St. Benet de Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat