46.dg17 b15

of 20 /20
17 DURANT L’ ANY 17 DURANT L’ ANY Cicle B Cicle B Tot escoltant “Laudate pueri” (escola de Montserrat) de Mendelssohn, lloem la generositat dels infants i de tots els “petits” del Regne Reg ina

Embed Size (px)

Transcript of 46.dg17 b15

Page 1: 46.dg17 b15

17 DURANT L’ ANY 17 DURANT L’ ANY Cicle BCicle B

Tot escoltant “Laudate pueri” (escola de Montserrat) de Mendelssohn, lloem la generositat dels infants i de tots els “petits” del Regne

Regina

Page 2: 46.dg17 b15

Com que l’evangeli de Mc és més curt, els diumenges 17-21 del cicle B, tenim el tema dels Pans i l’ Eucaristia segons Joan

Per ser tan important, la multiplicació dels pans i el sermó sobre l’EUCARISTIA, està al centre dels 7 SENYALS (miracles) de Joan:

Abans: Canà, centurió, paralític,

multiplicació pans (central) Després: pas sobre l’aigua, cec, Llàtzer

Page 3: 46.dg17 b15

Interior de l’ església de Tabgha, on la tradició situa el miracle

Mosaic bizantí sota l’ altarNo clic

Page 4: 46.dg17 b15

Siena (Toscana) Siena (Toscana) està a l’origen de està a l’origen de

Stefani di Giovanni, Stefani di Giovanni, dit “Sasseta”, s XV, dit “Sasseta”, s XV, amb un estil gòtic amb un estil gòtic

tardà, propi del tardà, propi del “Quattrocento”.“Quattrocento”.

Imatges del “Sassetta”Imatges del “Sassetta”Siena (Itàlia)Siena (Itàlia)

Page 5: 46.dg17 b15

Jo 6,1-15 En aquell temps, Jo 6,1-15 En aquell temps, Jesús se n’anà a l’altra riba del Jesús se n’anà a l’altra riba del llac de Galilea, el llac de llac de Galilea, el llac de Tiberíades. El seguia molta Tiberíades. El seguia molta gent, perquè veien els gent, perquè veien els SENYALS prodigiosos que feia SENYALS prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la amb els malalts. Jesús pujà a la muntanya i s’hi assegué amb muntanya i s’hi assegué amb els deixebles. S’acostava la els deixebles. S’acostava la Pasqua, la festa dels jueus. Pasqua, la festa dels jueus.

Claustre del Monestir benedictí de Tabgha (7 fonts)

Page 6: 46.dg17 b15

El donar, sigui quan

sigui, sigui com

sigui, sempre és Pasqual: és morir

per viure, per fer viure

““S’acostava la Pasqua”, quan S’acostava la Pasqua”, quan Jesús havia de beure el CalzeJesús havia de beure el Calze

Page 7: 46.dg17 b15

Jesús alçà els ulls, veié la Jesús alçà els ulls, veié la gentada que anava arribant i gentada que anava arribant i preguntà a Felip: «On preguntà a Felip: «On comprarem pa perquè puguin comprarem pa perquè puguin menjar tots?» Ho preguntava menjar tots?» Ho preguntava per veure què hi deia Felip. per veure què hi deia Felip. Jesús ja sabia què volia fer. Jesús ja sabia què volia fer. Felip li respongué: Felip li respongué: «Necessitaríem molts diners «Necessitaríem molts diners per poder donar només un per poder donar només un tros de pa a cadascun.» tros de pa a cadascun.»

Page 8: 46.dg17 b15

Ens cal “esperit profètic” per a endegar una nova societat

Per compartir, més que molts Per compartir, més que molts diners, necessitem voluntat per fer-diners, necessitem voluntat per fer-

hoho

St. Francesc deixa la roba St. Francesc deixa la roba als peus del seu pare: als peus del seu pare: Pietro Bernardone. Ara Pietro Bernardone. Ara viurà “pobrament” davant viurà “pobrament” davant del Pare del cel.del Pare del cel.

Page 9: 46.dg17 b15

Un dels deixebles, Un dels deixebles, Andreu, el germà de Andreu, el germà de Simó Pere, diu a Jesús: Simó Pere, diu a Jesús: «Aquí hi ha un noi que «Aquí hi ha un noi que té cinc pans d’ordi i dos té cinc pans d’ordi i dos peixos, però, ¿què és peixos, però, ¿què és això per a tanta gent?» això per a tanta gent?»

Page 10: 46.dg17 b15

Però dir: “que es faci en mi la vostra Paraula”, ens obre a una pobresa que n’enriqueix a molts

Com Andreu, ens Com Andreu, ens adonem que el que adonem que el que tenim és insuficient tenim és insuficient

perquè tothom perquè tothom pugui menjar pugui menjar

Page 11: 46.dg17 b15

Jesús digué que Jesús digué que fessin seure tothom. fessin seure tothom. En aquell indret hi En aquell indret hi havia molta herba i havia molta herba i s’hi assegueren. s’hi assegueren. Eren uns cinc mil Eren uns cinc mil homes. homes.

Page 12: 46.dg17 b15

Llavors serem“Comú-unió”

Només compartirem, si Només compartirem, si caminem tots de costatcaminem tots de costat

Page 13: 46.dg17 b15

Jesús prengué els Jesús prengué els pans, digué l’acció de pans, digué l’acció de gràcies i els repartí gràcies i els repartí entre tota la gent entre tota la gent asseguda. El mateix va asseguda. El mateix va fer amb els peixos. I fer amb els peixos. I en repartia tant com en repartia tant com en volien.en volien.

Page 14: 46.dg17 b15

D’ orient i d’ occident

La seva TAULA s’omplirà de La seva TAULA s’omplirà de comensalscomensals

Page 15: 46.dg17 b15

Quan tothom quedà Quan tothom quedà satisfet, digué als satisfet, digué als deixebles: «Recolliu el deixebles: «Recolliu el que ha sobrat, que no es que ha sobrat, que no es faci malbé.» Ho faci malbé.» Ho recolliren i, de les recolliren i, de les sobres d’aquells cinc sobres d’aquells cinc pans d’ordi, n’ompliren pans d’ordi, n’ompliren dotze coves. dotze coves.

Page 16: 46.dg17 b15

Si cadascú dóna, amb bona voluntat,

el que pot, la solidaritat

multiplicarà l’AMOR

El miracle el El miracle el farem entre totsfarem entre tots

Sant Martí dóna a un pobre el Sant Martí dóna a un pobre el que té a mà, mitja capa, i a la que té a mà, mitja capa, i a la nit, un àngel li fa entendre la nit, un àngel li fa entendre la fecunditat del seu gestfecunditat del seu gest

Page 17: 46.dg17 b15

Quan la gent s’adonà del Quan la gent s’adonà del prodigi que Jesús havia prodigi que Jesús havia fet, començà a dir: «Segur fet, començà a dir: «Segur que aquest home és el que aquest home és el profeta que havia de venir profeta que havia de venir al món.» Jesús, sabent que al món.» Jesús, sabent que anaven a apoderar-se d’ell anaven a apoderar-se d’ell per fer-lo rei, es retirà tot per fer-lo rei, es retirà tot sol a la muntanya.sol a la muntanya.

Page 18: 46.dg17 b15

Quants segles passaran, abans no ens decidim a dur-lo a terme?

Jesús es retira, deixant el Jesús es retira, deixant el programa del seu regne a programa del seu regne a

les nostres mansles nostres mans

Sant Francesc al peu de la Sant Francesc al peu de la Creu, quan Jesús comença a Creu, quan Jesús comença a ser Rei del jueus i de TOTHOMser Rei del jueus i de TOTHOM

Page 19: 46.dg17 b15

Jesús, fes de nosaltres un Pa

partit per a tothom. Un Pa que Tu puguis

MULTIPLICAR en bé de TOTS

Page 20: 46.dg17 b15

Monges de St. Benet de Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat