35.dg ascb15

15
Escoltant “Oh Clau de David” d’Arvo Pärt, Escoltant “Oh Clau de David” d’Arvo Pärt, agraïm a Jesús que ens hagi obert la porta del agraïm a Jesús que ens hagi obert la porta del cel cel

Transcript of 35.dg ascb15

Page 1: 35.dg ascb15

Escoltant “Oh Clau de David” d’Arvo Pärt, Escoltant “Oh Clau de David” d’Arvo Pärt, agraïm a Jesús que ens hagi obert la porta del celagraïm a Jesús que ens hagi obert la porta del cel

Page 2: 35.dg ascb15

Cim Ascensió

Cim Ascensió

Ara tot el món és

la nova Jerusalem

Page 3: 35.dg ascb15

Església evangèlica(1907) Hospital

“Victòria Augusta”

Antiga edícula de l’Ascensió (sIV) que els

musulmans van convertir en mesquita

cobrint-la amb un sostre (1200)

(mireu la foto)

Església ortodoxa russa (1870) amb un campanar molt alt

Totes les imatges són de les tres ESGLÉSIES del cim de l’ASCENSIÓ

No clic

Page 4: 35.dg ascb15

Mc 16:15-20 En aquell Mc 16:15-20 En aquell temps, Jesús s’aparegué temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: als onze i els digué: «Aneu per tot el món i «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la prediqueu a tothom la Bona Nova de Bona Nova de l’Evangeli.l’Evangeli.

Cel de Jerusalem

EL COMIAT: Quan Ell puja a la dreta del Pare, ve l’ hora del relleu

Page 5: 35.dg ascb15

Portem arreu la FLAMA d’aquesta FE

Si creiem Si creiem en la en la

força de força de l’evangeli, l’evangeli,

no ens no ens podem podem quedar quedar aturatsaturats

No clic

Roca des d’on es creu que Jesús s’enlairà (edícula)

Page 6: 35.dg ascb15

Els qui creuran i es Els qui creuran i es faran batejar, se faran batejar, se salvaran; els qui no salvaran; els qui no creuran, seran creuran, seran condemnats. condemnats.

Page 7: 35.dg ascb15

La Fe, després de treballar el nostre cor, dóna fruits inesperats

de bones obres

Els qui creuen en Jesús, amb Ell

esdevenen salvadors

Comunitat ortodoxa

Page 8: 35.dg ascb15

Els qui hauran cregut faran Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder expulsaran dimonis pel poder del meu nom, parlaran del meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal, metzines no els faran cap mal, els malalts a qui hauran imposat els malalts a qui hauran imposat les mans, es posaran bons.» les mans, es posaran bons.»

Page 9: 35.dg ascb15

Inconscientment irradien la llum pròpia dels Inconscientment irradien la llum pròpia dels qui són bonsqui són bons

Els qui Els qui creuen,creuen,

de l’altar de l’altar rebenreben

força per força per fer els fer els

miracles miracles de l’ amorde l’ amorEsglésia evangèlica

Page 10: 35.dg ascb15

Jesús, el Senyor, Jesús, el Senyor, després de després de parlar-los, fou parlar-los, fou endut al cel i endut al cel i s’assegué a la s’assegué a la dreta de Déu. dreta de Déu.

Page 11: 35.dg ascb15

Ara el cel és Ara el cel és dins nostredins nostre

””Oh bellesa tan Oh bellesa tan antiga i tan nova, antiga i tan nova,

que tard que que tard que t’ he estimat! t’ he estimat! Jo et buscava a Jo et buscava a

fora, fora, i Tu eres DINS i Tu eres DINS

MEU” MEU” (St. Agustí)(St. Agustí)

Església ortodoxaNo clic

Page 12: 35.dg ascb15

Ells se n’anaren a Ells se n’anaren a predicar per tot arreu, predicar per tot arreu, i el Senyor hi i el Senyor hi cooperava confirmant cooperava confirmant la predicació de la la predicació de la paraula amb els paraula amb els miracles que la miracles que la seguien. seguien.

Page 13: 35.dg ascb15

Ell ens hi Ell ens hi ajuda encara ajuda encara que no ens que no ens n’adonem, n’adonem,

només cal una només cal una condició: condició:

estimar molt estimar molt Déu i el mónDéu i el món

Tenim la Seva Tenim la Seva tasca a les manstasca a les mans

Església evangèlicaNo clic

Page 14: 35.dg ascb15

Jesús, Senyor, Tu que romans sempre viu intercedint pel món

(He 7,25), ajuda’ns a fer de la terra un cel per a TOTHOM

Page 15: 35.dg ascb15

MMonges de St. Benet de Montserratonges de St. Benet de Montserrat www.benedictinescat.com/montserrat