3 - Ejemplo No. 1 de Diseño de Viga Doblemente Reforzada

of 8 /8
f{o = szí kL z (oo hlL Fio 6tb F;o e 4aa? 6aaaa b/rh" ¡t/rb, /: /r' 4a#* Q=o.oo6 *? f=o'olCI/ €¿=2'ou+4 f-o'o206 X f,s/;""o ';u'- /. c ü,-t /,'S*., o /-t f/, 'frs /r o fsrb l,r¡b t'r'r 4'*Í9 ,1..I ,) / t4u = /.2 P + { 6 L 2 U' 4 G't} rÜ' 6) (+o') /*= {ud- fr*= m,d' )l u) o3 (t ¡rc"o) (,, ? /e Éu'- loSo ff, = llG'Trgo ol tt/rb"

description

adshia

Transcript of 3 - Ejemplo No. 1 de Diseño de Viga Doblemente Reforzada

 • f{o = szkL z (oo

  hlL Fio6tb F;o

  e 4aa?6aaaa

  b/rh"t/rb,/:/r'

  4a#*Q=o.oo6 *? f=o'olCI/

  =2'ou+4 f-o'o206

  X f,s/;""o ';u'-/. c,-t /,'S*., o

  /-tt f/,

  'frs

  /ro

  fsrbl,rbt'r'r

  4'*9,1..I ,)/

  t4u = /.2 P + { 6 L 2 U' 4 G't} r' 6) (+o')

  /*=

  {ud-fr*= m,d')l

  u)o3(t rc"o) (,, ?

  /e

  u'- loSo

  ff, = llG'Trgo ol tt/rb"

 • [email protected] /L

  f --U or10::::1(!ro oo o )

  frd-[,/LP(

  e) ( t/67- 9aef,)y,7jflj

  /

  .", Z& /,'4! 2='"-""11-n*[t"G-

  I

  /os, = 7L'/fts, i (o' or 8r) ('s) ('a/

  olo/ /t- no,{-

  c.= s gr/"1

  /- {,

  ,rfi/

  Z/,

 • f/r,. (o'q/ (''/ ('s)

  P/u,= L/",f /f f'- L+1/ tt L L7/L i'(o ors/)(aoo,u) [, r

  Ltu.ar,/)@;7("- t't=- |tL"U*) )

  *t'#'f/r, , As',/e / (d- J')

  /- /'

  fr. /lAt. /t// -s lt'./, '--1'/

  Vo t, za gt+ /'f lt

  goq g77/' frl'f''*

  '('/- /')

  At'-'//- --4'- -

  -/'t I/ f __.1 t/a

 • .2)cs,lc-d

  s'=

  O. eo9-

  ------4=-'

  l"L{/

  ,/

  Al

  ,a

  /-'f '/t

  (c-J') Q'o,\-F*C

  a= F'C c = "/p,

  c = V'6o')('1 :::l

  co = fis, /fa 6r/t oL = k,/f o.

  ql

  lt,

  7

  >/+

  = l0'rzl8 fb

  +/8

  o.ooj

  o o{/L L

  P,,ee{4/L(loeo

  u)G""qQe{)Qr)

 • 1;'= < {,o-rz - 3) A eos )

  -

  \

  -=--*#

  &* -"P

  U-J-- 2 ?:+ Zfft::*7 o'7

  e),") (o tz/8)

  il,,a, = o.oo

  z tf 7 { = o'oozoo "' 'L

  1?7-? = l,t ++-+f ++ KtL F'4

  a'/

  a g?4'3082 |rL'f''.eff"t,

  P{roi il,-dr, I tl4+'++++g74' 3oB L

  N,,-:--:-- -

  -

  *'(/-') ft/a

  7-- , Z'o' t3 6Z hlb fio

  _

  -=--F , L

  Z. eo ll f't

  A;'=

 • Ar, =-

  Au'

  = V'6ozo 1- 7'ootl

  #s'+ z'll F/F'bn;rt

  ' t'oa lb

  #? 4 lo'oorb"int z ,5 fro ,19r,.'erbT

  I

  I /, z6"rE r/I

  ,z{ L#?*>J? Ltzrr

  7

  lob^

  L

  rtAt' = Z'oo t'l

  hs? ?'aogtl '?-

  f b --:7

  4-,-t^ f,.7lsr L

  As'

  .oott fr/t-

  + frr't?-

  As= ?'6o3/ (tt

  000ks'=g#7

  k5= to*7ooo oooo o OO

  6/a

 • f,nv; s;uln /* /"

  'f -+ f:'-:- ^r'/t'/- /'

  rtr, //

 • ;eo"'d {?-lL = 7'dssa r*8f) ('t)

  )0*us)""s)e,s ={r',#

  a = F,c' = (o'gr) { 7'6856) = g'zsls fb

  = (4oor = 6"1T c oa{ ': f =o'?

  or,.-/u, ( '7f_.,1A,,/r (-d- l') r rt''/u' ('/-')L

  c{,--"/r/ t. / - \ /)a

  rler)@,x,)(n 7t - e zs;s/) t- G)'-;)('rtl

  .,-

  L f Mo = 1CI33-'+o wb-'F''Q i{:

  I

  IL

  {$* -' ',

  (H, =

  o'

  e/e

  ?f*zz/"'