233 (2014ko ekaina)

download 233 (2014ko ekaina)

of 32

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Erreportajea: Itzultzen ez diren itsasontziak. Hitz-Tantak: Gure Esku Dago. Elkarrizketa: Aitor Olaziregi eta Arritxu Iribar. 20. urteurreneko ekitaldiak. Bertsoak: Josu Manzisidor.

Transcript of 233 (2014ko ekaina)

 • www.baleike.comBALEIKE

  233. ZENBAKIA. EURO BAT2014ko EKAINA

  ZUM

  AIAK

  O HI

  LABE

  TEKA

  RIA

  AMA-SEMEAGURPIL

  BEREAN

  Ama kirol kazetaria, semea txirrindularia, bizikletari lotuta bizi

  dira Arritxu Iribar eta Aitor Olaziregi.

  ERREPORtAjEA:NON dAUdE zUmAIAN EGINdAkO ItsAsONtzIAk?

 • TESTUA: ErrEdAkzioA ArGAzkiAk: ELHUYAr

  Juanjo Larraagaharategia

  Kalitatezko produktuak

  Gipuzkoako Okelaren

  Ziurtagiria: GI-OKELA

  ZUMAIABasadi auzategia, 4. Tel./Faxa: 943 860 621ZARAUTZSalegi kalea, 14. Tel./Faxa: 943 890 215

 • Argitalpen honen edizioko laguntzaile:

  BALEIKE233

  A. R

  ub

  io A

  pre

  a

  herri aldizkaria

  Foronda kultur etxea

  Odieta, 2

  tel.: 943 86 15 45

  e-maila: aldizkaria@baleike.com

  Argitaratzailea

  Baleike kultur elkartea

  e-maila: elkartea@baleike.com

  Administrazio batzordea: agustin zubimendi eta

  Xabier azkue.

  Erredakzio taldea: imanol azkue, ainara lozano

  lasa, aitor Manterola, Juan luis romatet,

  Miriam romatet, Peio romatet, arnaitz rubio, Jon

  Urbieta, izaskun Urbieta eta Gorka zabaleta

  Diseinua eta maketazioa: roberto Gutierrez

  Hizkuntz zuzenketa: imanol azkue

  Publizitatea

  tel. 943 86 15 45

  azubimendi@baleike.com

  Inprimategia

  antza inprimategia

  (lasarte-Oria)

  Tirada

  800 ale

  lege gordailua: SS-405/94

  iSSN: 1136-8594

  Baleikek ez du bere gain hartzen aldizkarian

  adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

  21erreportajeaBiziTzA pEdALkAdAz pEdALkAdA

  30bertso xortaJoSU MANziSidor

  5hitz-tantakGUrE ESkU dAGo

  8baleike20. UrTEUrrENEko EkiTALdiAk

  iTzULTzEN Ez dirEN iTSASoNTziAk

  10baleike +

 • 4 B A L E i k E 2 0 1 4 E k A i N A 4 B A L E i k E 2 0 1 4 E k A i N A

  BALE

  ikE

  +BA

  LEik

  E +

  iriT

  ziA

  pUBL

  iziT

  ATEA

 • B A L E i k E 2 0 1 4 E k A i N A 5

  TESTUA: IzASKUn UrBIETAArgAzKIAK: ArnAITz rUBIo AprEA

  B A L E i k E 2 0 1 4 E k A i N A 5

  Ekainaren 8an, Durango eta Iruea giza kate luze batek lotuko ditu. 123 kilometro eta 50.000 lagun. guztiek mezu berdina helaraziko dute: herriak duen erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena. zumaiak ere badu bere kilometroa, 47.a, hain zuzen ere, eta aspaldi lortuta dituzte kilometroa osatzeko beharrezkoak diren gutxieneko 400 pertsonaren izenak. gure Esku Dago egitasmoko hainbat partaiderekin hitz egin du BALEIKEk.

  Herri bezala definitzeko beharra sentitzen duen edonork du erabakitzeko eskubidea

 • 6 B A L E i k E 2 0 1 4 E k A i N A

  HiT

  z-T

  AN

  TAk

  Nondik dator Gure Esku Dago ekimena?Mendigaa Gorostiaga: Adar ezberdinetatik dator. Alde batetik, Katalunian eman den prozesua dago; han, helmuga giza katea izan zen. Hemen ere horre-lako prozesu bat eman nahi da, eta, horretarako, giza katea hartu da abiapun-tutzat. Ezberdinen arteko bilgune bat elkartzeko sortu den giro berezi hau giza kate baten bidez erakustea da helburua Beste adarra, Jon Maiaren Gazta zati bat dokumentala da. Giro berezi batean sortu zen; ekimen batean du oi-narria, ezberdinen elkartze batean. Gainera, horrek ere bidea egin zuen han proze-su bat eraikitzeko.Joanito Dorronsoro: Nik uste, hondoan, egoera politikoa ere badela. Politi-kariak alde batera utzi, eta herriak erantzun beharraren sentsazioa dago. Euskal Herrian oso momentu be-rezian gaude, eta hauxe da zerbait egiteko momentua. Krisi ekonomikoan gaude,

  Espainiaren jokabide eta egoera txarra, ezker abertza-leak eman duen aldaketa Dena alde dago herria mu-gitzeko, eta olatu hau apro-betxatu egin behar da.Mendigaa: Ez dela apro-betxatzen? Niri pena handia emango dit, baina honek erakutsiko du herriak duen heldutasun maila.

  Herritik sortutako ekimen bat da, politika alde bate-ra utzita.Mendigaa: Politikan sartzen garen momentutik krispazioak daude, eta ba-koitza bere aldera hasten da tiratzen. Eta kasu hone-tan, denak alde berdinera tiratzea nahi da, hau da, erabakitzeko eskubidearen alde egitea. Horregatik, ti-rabirarik ez egoteko, herriak hitza hartzea nahi izan da. Horretaz gain, badago gogo bat elkartzeko. Traba asko izan ditugu Euskal Herrian, eta hainbat arazorengatik, elkartzeko zailtasunak izan dira. Ekimen hau elkartze-ko aukera ematen digun erronka bat da.

  Eskuaren irudiak eta giza katea osatzeak esanahi berezia dauka. Pentsaera, ideia, ideologia ezberdi-netako pertsonak batzea.Mendigaa: Bai, eta, era berean, ezer gabe, biluzta-sun horretan, gu garenare-kin. Herriak eskua emateak sinbolismo handia dauka elkartze horretan, lanerako grinan, denak batzeanJoanito: Eskuak bi kon-tzeptu hartzen ditu kasu honetan. Bat gure esku dago da; alegia, gurea da hau, gure eskubidea da eta gure eskuetan dago egikaritzea. Beste zentzua, aldiz, elkarri eskua emanda bide bat egi-tea da.

  Giza katearena aitzakia bat da?Mendigaa: Metodologia bat da, zerbaiti heltzeko modu bat da. Prozesu baten hasiera, ekintza honetatik ekiteko bidea da giza katea. Abiapuntu bat, eta oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Jendea elkartzeko, eta jendeari ilusio bat sortzeko momentu bat ematea da helburua.Arritxu Manterola: Hone-kin erakutsi nahi da, poli-tikatik kanpo, herriak ere baduela hitza eta zer esana. Azken finean, alderdi politi-koak hauteskundeei begira, emaitza batzuei begira

  egoten dira, eta askotan beraien helburuak ezerezean geratzen dira. Horregatik, herritarren lana ere behar da. Gainera, erabakitzeko eskubidea oinarrizko esku-bide bat da, ez alderdi baten programa. Beraz, errespeta-tu egin behar da. Mendigaa: Honekin ere alderdiei zirikatzea lortu nahi da. Gure politikariei esatea zer nahi dugun eta zer eskatzen dugun, eta horren arabera, beraiek ere mugi daitezen. Ondoren, beharbada, etorriko dira lis-karrak. Izan ere, bakoitzak herri bat izateko modu bat ulertzen du. Baina orain, momentuz, zera da eskatzen duguna: utziko diguzu esa-ten zer izan nahi dugun?

  Ekimenak hiru oinarri ditu: nazioa gara, erabaki-tzeko eskubidea daukagu eta etorkizuna herri ho-netako herritarren esku dago.Mendigaa: Lehenengo biak argiak dira, eta hiruga-rrenak garrantzia dauka ez delako erabaki baten alde egiten, baizik eta erabaki-tzeko eskubidearen alde. Ez dugu Euskal Herri konkre-tu bat eskatzen, baizik eta Euskal Herri bat osatzeko erabakitzeko eskubidea. Guk eskatzen dugu lehen-dabizi herriari galdetzea zer nahi duen, eta herriak erabakitzen duena aurrera eramatea. Joanito: Demokraziaren oi-narri-oinarria da herritarrek erabakitzea zer nahi duten.

  Zumaiari esleitutako kilometro zatia 47.a da, Ezkio-Itsason. Kilometro bakoitza betetzeko gutxie-nez 400 pertsona eskatzen dira. Bete duzue erronka?Mendigaa: Bai, bete dugu. Gure kilometro zatia Getariarekin, Oikiarekin

  Herriak eskua emateak sinbolismo handia dauka lanerako grinan, denak batzean...

 • B A L E i k E 2 0 1 4 E k A i N A 7

  HiT

  z-T

  AN

  TAk

  horretarako ere ibilbide bat behar da, elkar ezagutu, mamu asko uxatu Ho-rretan gabiltza. Hala ere, gerturatzea ere egon da; bai adin eta ideologia ezber-dinetatik, baita politikatik urrun dauden pertsonen aldetik ere.

  Arrakastatsua izatea espe-ro da. Baina nolako jarrai-pena izango du? Mendigaa: Ekimen honen ondoren, hausnarketarako momentua hartuko da tal-dean bertan. Hau da, herri bakoitzean, eta antolaketa nagusian ere bai, jakina. Bidea badakigu zein den,

  eta Aizarnazabalekin osatzea pentsatu genuen, eta da-goeneko, 400 pertsonaren muga pasatuta daukagu. Baina jende kopurua han-ditzeko esperantza dugu, eta lan horretan jarraituko dugu hemendik ekainaren 8a arte.

  Zein prozesu eraman du-zue herrian?Axun Elduaien: Gure lehe-nengo bilera abenduaren 27an egin genuen. Hortik aurrera, 8-10 bat lagun elkartu gara astero, haus-narketak egin eta ekintzak antolatzeko. Aurrenekoa, Moilaberriko zubiaren on-doan atera zen argazki erral-doia izan zen. Horretarako, herriko elkarteei idatzi bat bidali genien etortzera ani-matzeko. Aniztasuna bilatu genuen, eta kopuru handia etorri zen. Bestalde, aste-buruoro egon gara metroak saltzen, kamisetak, infor-mazioa banatzen Santel-moetan ere kantu jira egin genuen, eta giza kate bat ere eratu zen. Eta azken ekintza

  modura, idatzi bat prestatu eta etxe guztietara bidali da jendea motibatzeko.

  Parte hartzaileekin sare bat osatu nahi da, ezta?Arritxu: Bai, izan ere, giza katearekin, ez da amaitu nahi egiten ari garen pro-zesu hau. Horretarako, datuak jasotzen ari gara, ekimen honek ibilbide bat izan dezan.Mendigaa: Herri mai-lan etorkizunean egingo diren ekimen, bilgune eta ekintzetan parte hartzeko datuak izatea garrantzitsua da. Horrela badakizulako zein herritarrek egiten duen egitasmo honekin bat.

  Oztopoak aurkitu ditu-zue?Mendigaa: Hemen, Zu-maian, ez dugu sumatu. Joanito: Arazorik ez dugu izan, baina, beharbada, be-te-beteko erantzunik ere ez. Erantzun garbirik ez, baina kontrakorik ere ez.Mendigaa: Emozio han-dirik ere ez, baina, beno,

  hau guztia gizarteratzea, eta honek eragin bat izatea politikoki. Norabide ho-rretan, beste pauso batzuk emango dira. Gure kasuan, Zumaian, egin ez ditugun hausnarketa, hitzaldi egi-teko unea izango da. Joanito: Herrietan sortu diren sare txikiek jarraipena izango dutela pentsatzen dut. Hor dugu Kataluniako kasua. Han sare ikaragarri bat dago, eta alderdi politi-koetako jendea mugiarazten dute. Hemen ere gauza bera egiteko intentzioa egongo dela uste dut. Gizarte oso baten sarea egitea, politika-tik kanpo, herria mugituko duena.

  Katalanen inbidiarik izan behar dugu?Mendigaa: Ikusiko dugu. Momentuz bai.Arritxu: Ziurrenik ez dugu bide berdina egingo, baina ikusiko dugu ekainaren 8tik aurrera zer egin.Joanito: Han dagoen in-darrak inbidia ematen du,