21.dg2q b15

of 21 /21
El tenor que canta “L’Anyell de Déu” del Requiem de Britten, ens fa pensar amb la tendresa de Jesús, encarat a la mort- resurrecció Regi na 2 quaresma B 2 quaresma B 2015 2015 Imatges del Tabor Imatges del Tabor

Embed Size (px)

Transcript of 21.dg2q b15

1. El tenor que canta LAnyell de Du del Requiem de Britten, ens fa pensar amb la tendresa de Jess, encarat a la mort-resurrecci Regin 2 quaresma B2 quaresma B 20152015 Imatges del TaborImatges del Tabor 2. Cim del Tabor, des de llunyCim del Tabor, des de lluny Abans del fracs de la CREU, el FILL de Du ens mostra la VIDA que neix de la mort 3. Les imatges fan litinerariLes imatges fan litinerari de pujar i baixar del Cimde pujar i baixar del Cim del Tabor, a fi de fer-nedel Tabor, a fi de fer-ne lexperincia amb Jess ilexperincia amb Jess i els apstolsels apstols 4. Mc 9:2-10 En aquellMc 9:2-10 En aquell temps, Jess prengutemps, Jess prengu Pere, Jaume i Joan, elsPere, Jaume i Joan, els dugu tots sols daltdugu tots sols dalt duna muntanya alta i esduna muntanya alta i es transfigur davant dells:transfigur davant dells:Faana de l esglsia de la Transfiguraci, inspirada en les tres cabanes 5. Ara el veiem transfigurat, en cada Eucaristia i en cada persona Jess pujaJess puja a laa la muntanyamuntanya amb tresamb tres deixebles,deixebles, testimonistestimonis del que aradel que ara podempodem viure TOTSviure TOTS No clicNo clic 6. els seus vestits esels seus vestits es tornaren fulgurants, itornaren fulgurants, i eren tan blancs queeren tan blancs que cap tintorer del mncap tintorer del mn no hauria pogutno hauria pogut blanquejar-los aix.blanquejar-los aix. 7. Encara que ara hi veiem noms com en un mirall (1Cor 13:12) ElEl SenyorSenyor anticipaanticipa l sserl sser NOUNOU de lade la personapersona humanahumana No clicNo clic 8. Sels apareguSels aparegu Elies ambElies amb Moiss, iMoiss, i conversavenconversaven 9. Elies i Moiss ensElies i Moiss ens diuen que en Jessdiuen que en Jess hi ha la plenitud dehi ha la plenitud de la LLEI, i delsla LLEI, i dels profetesprofetes La quaresma s per a anar escrivint la Llei de Du al nostre cor No clicNo clic 10. Llavors Pere diu a Jess:Llavors Pere diu a Jess: Rab, que n estem de bRab, que n estem de b aqu dalt! Hi farem tresaqu dalt! Hi farem tres cabanes, una per a vs, unacabanes, una per a vs, una per a Moiss i una altra per aper a Moiss i una altra per a Elies. No sabia pas qu dir,Elies. No sabia pas qu dir, desglaiats que estaven.desglaiats que estaven. 11. Jess,Jess, transfigurat,transfigurat, s els el Temple (laTemple (la cabana) oncabana) on tots somtots som sacerdotssacerdots El mn necessita el nostre sacerdoci Gruta (cabana) del Tabor on es diu que Melquisedech, sacerdot de lAltssim, ofer Pa i Vi a Abram (Gen14,18) 12. Llavors es form unLlavors es form un nvol que els cobria, invol que els cobria, i del nvol estant vadel nvol estant va sortir una veu:sortir una veu: Aquest s el meu Fill,Aquest s el meu Fill, el meu estimat,el meu estimat, 13. Cal veurel, i escoltar- lo, rere cada rostre que lamaga El Fill estimat, s enEl Fill estimat, s en tots els fills, estimatstots els fills, estimats 14. Immediatament,Immediatament, mirant al seumirant al seu voltant, ja novoltant, ja no veieren ning ms,veieren ning ms, sin Jess tot solsin Jess tot sol 15. Noms la FE travessa el MisteriNoms la FE travessa el Misteri Amb la Fe veiem Jess tot sol, Transfigurat a travs de tota desfiguraci, per fosca que sigui 16. Mentre baixaven de laMentre baixaven de la muntanya, Jess els manmuntanya, Jess els man que no referissin a ningque no referissin a ning all que havien vist, finsall que havien vist, fins desprs que el Fill dedesprs que el Fill de lhome hagus ressuscitatlhome hagus ressuscitat d entre els morts.d entre els morts. 17. NomsNoms entendrem laentendrem la Transfiguraci,Transfiguraci, si aprenem asi aprenem a dur una vidadur una vida transformadatransformada Baixant a la plana, tot odi (avui tan viu) sha de convertir en amor, i tota mort en Resurrecci 18. Ells retinguerenElls retingueren aquestes paraules iaquestes paraules i discutien entre ellsdiscutien entre ells qu volia dir aix dequ volia dir aix de ressuscitar d entreressuscitar d entre 19. AquestAquest diumengediumenge ens obreens obre horitzons,horitzons, anticipantanticipant la Pasquala Pasqua La LLUM de Du s ms forta que les nostres ombres 20. Senyor, Jess, fes que en el no-poder de les coses dara, descobrim el PODER de la transfiguraci FUTURA 21. Monges de St. Benet de MontserratMonges de St. Benet de Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/reginawww.monestirsantbenetmontserrat.com/regina