2020 - araba.eus · lurraska euskara euskara lapurreketa euskara euskara euskara euskara astitz...

of 28 /28
2020 2020

Embed Size (px)

Transcript of 2020 - araba.eus · lurraska euskara euskara lapurreketa euskara euskara euskara euskara astitz...

 • 20202020

 • 20202020

 • 20202020

  AURKIBIDEA / INDICE

  TXANDAK / TURNOS ......................................6INFORMAZIOA ETA ARAU OROKORRAKINFORMACIÓN Y NORMAS GENERALES ..........8IZEN-EMATEA / INSCRIPCIÓN .......................10EUSKALAKA .................................................12

  INSTALAZIOAK /INSTALACIONES

  ARABA/ALAVABARRIA ......................................................13ESPEJO .....................................................14 ZUHATZA ...................................................15

  BIZKAIAGALDAMES .................................................16GORLIZ .......................................................17LA ARBOLEDA ..............................................18LAPURREKETA .............................................19LURRASKA ..................................................20MEAKAUR ...................................................21

  NAFARROA/NAVARRAASTITZ .......................................................22BIDASOA GARAIA ........................................23

  GIPUZKOAHONDARRIBIA ............................................24SASTARRAIN ...............................................25ORIO .........................................................26ZARAUTZ ...................................................27

 • Udalekuak Araba, Bizkaia eta Gi-puzkoako Foru Aldundien artean an-tolatzen den udaleku programa bat da; hiru lurraldeetako 7 eta 13 urte bitarteko umeei zuzenduta dago eta jarduera ludiko hezigarrietan parte hartu ahal izango dute.

  Parte-hartzaileak bizi diren lurralde historikoari dagokion foru aldundian inskribatu beharko dira.

  Bertan parte hartzen duten umeei jolaserako, dibertsiorako eta biziki-detasunerako leku bat eskaini nahi zaie, beren gozamenerako eta au-tonomia pertsonala finkatzeko. Hiru hizkuntza-ereduen artean aukera egin daiteke:

  Euskara: parte-hartzaileek beren talde-kide zein monitoreekin euskaraz jardu-teko gai izan behar dute. Guraso edo tutoreek erabakita euskara izango da parte-hartzaileek erabili beharko duten hizkuntza.

  Elebiduna: umeek euskara nahiz gazte-lania erabili ahal izango dute.

  Ingelesa: non ingelesa komunikazio hizkuntza nagusia izango den, batez ere monitoreena.

  Hizkuntza eredua aukeratzerakoan umearen errealitatearekin bat datorre-na hartzea gomendatzen dugu, gaizki egindako hautaketak, aisiarako eta gozamenerako izan behar duten egu-nak esperientzia txar bihurtzea eragin dezakeelako.

  PLAZA KOPURUAREN %5A HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTENENTZAT GORDETZEN DA.

  4

 • Udalekuak es un programa de co-lonias de verano organizadas entre las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para niños y niñas de los tres territorios con edades comprendidas entre 7 y 13 años, que podrán participar en activida-des de carácter lúdico-educativo. Cada persona participante, de-berá inscribirse en la Diputación Foral correspondiente a su Territorio Histórico de residencia.

  Se pretende proporcionar a las personas participantes un espa-cio para el juego, la diversión y la convivencia donde poder disfrutar y afianzar su autonomía personal. Permite la elección de tres modali-dades lingüisticas:

  Euskara: donde las personas participan-tes deberán ser capaces de relacionarse en euskara tanto con sus compañeros/as como con sus monitores/as. Este será el vehículo de comunicación elegido por los padres, madres, personas tutoras.

  Bilingüe: las personas participantes podrán comunicarse indistintamente en euskara y castellano.

  Inglés: donde el inglés será la lengua principal de comunicación, sobre todo por el monitorado.

  Recomendamos seleccionar el modelo lingüístico de la forma más ajustada a la realidad del niño y la niña, ya que una mala elección puede convertir unos días de ocio y diversión en una experiencia negativa.

  EL 5% DE LAS PLAZAS ESTÁ RESERVADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATI-VAS ESPECIALES.

  5

 • -

  20202020

  9-11 urtekoak/años

  UZTAILA / JULIO >> NACIDOS/AS EN 2007-2008an JAIOTAKOAK

  LEKUA LUGAR 1-7 8-14 16-22 23-29

  ZUHATZA EUSKARA EUSKARA

  GALDAMES EUSKARA ELEBIDUNA

  GORLIZ EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  BIDASOA GARAIA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  ZARAUTZ EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  SASTARRAIN EUSKARA ELEBIDUNA EUSKARA

  UZTAILA / JULIO >> NACIDOS/AS EN 2009-2011an JAIOTAKOAK

  LEKUA LUGAR 1-7 8-14 16-22 23-29

  BARRIA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  ESPEJO ELEBIDUNA

  ZUHATZA EUSKARA EUSKARA

  MEAKAUR EUSKARA EUSKARA ELEBIDUNA EUSKARA

  LURRASKA EUSKARA EUSKARA

  LAPURREKETA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  ASTITZ EUSKARA

  HONDARRIBIA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  ORIO EUSKARA ELEBIDUNA EUSKARA EUSKARA

  12-13 urtekoak/años

  7 EGUNEKO TXANDAK / TURNOS DE 7 DÍAS · 130 EURO

  6

 • 7

  9-11 urtekoak/años

  12-13 urtekoak/años

  7-8 urtekoak/años

  10 EGUNEKO TXANDAK / TURNOS DE 10 DÍAS · 185 EURO

  UZTAILA / JULIO >> NACIDOS/AS EN 2007-2008an JAIOTAKOAK

  LEKUA LUGAR 1-10 13-22 15-24

  ESPEJO INGELESA EUSKALAKA

  ZUHATZA EUSKARA

  UZTAILA / JULIO >> NACIDOS/AS EN 2009-2011an JAIOTAKOAK

  LEKUA LUGAR 15-24

  ZUHATZA EUSKARA

  UZTAILA / JULIO >> NACIDOS/AS EN 2012-2013an JAIOTAKOAK

  LEKUA LUGAR 1-7 8-14 16-22 23-29

  BARRIA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  LA ARBOLEDA EUSKARA EUSKARA EUSKARA EUSKARA

  7 EGUNEKO TXANDAK / TURNOS DE 7 DÍAS · 130 EURO

  7

 • INFORMAZIOA ETA ARAU OROKORRAK

  Udalekuak elkarrekin bizitzeko eta ba-loreak ikasteko tokiak dira, beraz elkar-bizitza eta lankidetzako arau batzuk dituzte. Partehartzaileren batek arau horiek behin eta berriz beteko ez balitu, etxera bidali ahal izango litzateke. Etxe-rako itzulia guraso edo tutoren kargura izango litzateke.

  Parte-hartzaileek izen ematean osatzen dituzten taldeak errespetatzen ahale-ginduko gara beti.

  2009tik 2013ra jaiotako umeak sexu bereizketarik egin gabe banatuko dira logeletan. Aldiz 2007 eta 2008an jaio-tako umeak sexuaren arabera bereizita banatuko dira logeletan baldin eta instalazioak horretarako aukera ema-ten badu.

  Bisitak ez daude baimenduta, udale-kuaren dinamika ez apurtzeko.

  Antolatzaileek parte-hartzaileei go-mendatzen diete gailu elektronikorik ez eramatea, jardueraren garapena

  oztopa dezakete eta. Dena den, gailu elektronikoren bat edukiz gero, erabile-ra murriztuta egongo da.

  Haurrek arropa guztia bere izen deitu-rekin edo horien inizialekin markatuta eraman beharko dute.

  Kuotak gastu guztiak barne hartzen dituenez, erakundeak aholkatzen du dirurik ez eramatea.

  Plaza eskuratu eta kuota ordaindu ondo-ren ez da aipatutako zenbatekoa itzuliko ez bada ondo frogatutako arrazoia dagoela Gazteriaren Foru Erakundeak ezarriko duen irizpidearen arabera, eta beti ere, gorabehera hori behar besteko aurrerapenez jakinarazten dela. Esko-lan emaitza txarrak lortzea ez da dirua itzultzeko arrazoitzat hartuko.

  Gazteriaren Foru Erakundeak progra-ma honetako alderdi batzuk aldatzeko ahalmena du, horien ordez antzeko ezaugarriak dituzten beste batzuk jarriz.

  01/

  03/

  04/

  05/

  06/

  07/

  08/

  09/

  02/

  8

 • INFORMACIÓN Y NORMAS GENERALES

  Las colonias son espacios de convi-vencia y aprendizaje de valores, mo-tivo por el que han de estar sujetas a unas normas de convivencia y cola-boración. Si alguna de las personas participantes reiteradamente incum-pliera las mismas, podría ser devuelta a casa. El traslado correría a cargo de los progenitores o tutores/as.

  En todo momento se intentará respetar los grupos de inscripción de los y las participantes.

  Los niños y las niñas nacidos entre 2009 y 2013 se distribuirán en los dor-mitorios independientemente del sexo. Por el contrario, los niños y las niñas nacidos en 2007 y 2008 siempre que la instalación lo permita, serán distri-buidos en dormitorios separados en función del sexo.

  Con el fin de no romper la dinámica de la colonia, las visitas no están per-mitidas.

  La organización recomienda que las personas participantes no lleven ningún tipo de aparato electrónico

  por las molestias que pudiera ocasio-nar en el desarrollo de la actividad. En caso de llevarlo, su uso quedará restringido.

  Los niños y las niñas deberán llevar toda la ropa marcada con su nombre y apellidos o bien las iniciales de los mismos.

  Todos los gastos están incluidos, por eso se recomienda no llevar dinero.

  Una vez obtenida la plaza y abonada la cuota, ésta no será devuelta salvo por causa justificada, según criterio marcado por el Instituto Foral de la Ju-ventud,y siempre que se haya comu-nicado la incidencia con la suficiente antelación. Las malas notas no son motivo de devolución.

  El Instituto Foral de la Juventud se reserva la capacidad de poder modi-ficar algunos aspectos de este pro-grama, sustituyéndolos por otros de características similares.

  01/

  03/

  04/

  05/

  06/

  07/

  08/

  09/

  02/

  9

 • AGIRIAK:

  Vitoria-Gasteizen bizi ez direnek, parte-hartzailearen errolda ziurtagiria izena eman ondoren aurkeztu behar dute, beraz, baldintzak betetzen dituztela ziurtatu behar dute.

  DOCUMENTACIÓN

  Aquellas personas que residan en municipios distin tos a Vitoria-Gasteiz, deberán presentar el cer-tificado de empadronamiento del o la participante con poste rioridad a la inscripción, por lo cual, deben asegurar se de cumplir los requisitos.

  IZEN-EMATEA/ INSCRIPCIÓN

  AURRE IZEN-EMATEA: MARTXOAREN 31TIK ETA APIRILAK 8RA BITARTEAN Aurretiko izen emateak, gehienez ere hiruk osatutako taldeetan, https://gazteria.araba.eus web orriaren bidez baino ezingo dira egin

  Informazio osagarria Arabako Foru Aldundiko lokaletan eskuratu ahalko da (Jesusen Zerbitzarien kalea, 5, tel.: 945 18 19 95), 09:00etatik 14:00etara.

  PREINSCRIPCIÓN: DEL 31 DE MARZO AL 8 DE ABRIL Las preinscripciones, máximo en grupos de tres, sólo podrán realizarse por internet en la web https://gazteria.araba.eus

  Podrá obtenerse información complementaria en los loca les de Diputación Foral de Álava situados en la calle Siervas de Jesús 5, o en el Tfno: 945 18 19 95, de 9 a 14h.

  10

 • ZOZKETA: APIRILAREN 22AN EGINGO DA 12:00ETAN

  Zozketak zehaztuko du zein hurrenkeratan beteko diren eskaerak, plazak agortu arte. Zozketa hori apirilaren 22an egingo da 12:00etan, eta Gazteriaren Foru Erakundearen web gunean eta sare sozialetan ikusi ahalko da.

  Egun horretatik aurrera, https://gazteria.araba.eus web gunean kontsultatu ahalko da zein egun eta ordu egokitu diren, izena emateko eta plaza aukeratzeko.

  SORTEO

  22 DE ABRIL A LAS 12:00 HORAS

  Determinará el orden en el que será atendidas las so licitudes hasta agotar las plazas disponibles. Este sor teo se realizará el 22 de abril a las 12:00 horas y podrá seguirse en la web y redes sociales del Instituto Foral de la Juventud.

  A partir de ese día, podrá consultarse en la web https://gazteria.araba.eus el día y la hora asignada para elegir la plaza y formalizar la inscripción.

  HOBARIAK:

  Familia ugariek % 30eko deskontua daukate jardueran. Familia ugaria izanez gero, izena ema-tean adierazi beharko da hori. Gizarte laguntzak jasotzen dituztenek (GLL, DSBE…) % 60ko deskontua daukate. Hobari hori plaza esleitzerakoan eskatu beharko da eta agiri bidez egiaztatu ordainketa egin baino lehen. Laguntza horiek ezin izango dira metatu inola ere.

  BONIFICACIONES

  Las familias numerosas tienen un descuento en la ac tividad del 30%. Esta condición deberá indicarse en la inscripción. Los y las perceptoras de ayudas sociales (AES, RGI,…) tienen un descuento del 60%. Esta bo nificación deberá solicitarse en la adjudi-cación de la plaza y acreditarse documentalmente antes de efec tuar el pago. En ningún caso, estas ayudas serán acu mulables.

  11

 • UDAL BULEGOAK

  NORI ZUZENDUTA /DIRIGIDO A : Arabako 12-13 urteko gazteak/ jóvenes de 12-13 años, de ÁlavaNON /DONDE : Espejoko aterpetxean/Albergue de EspejoNOIZ /CUANDO : 13-22 /07PLAZA KOPURUA / Nº PLAZAS : 50

  EUSKALAKA EUSKARA BULTZATZEKO PROGRAMA BERRI BAT DA, “UDALEKUAK” KANPAINAREN BARRUAN

  EUSKALAKA ES UN PROGRAMA NUEVO DE INMERSIÓN EN EUSKERA DENTRO DE LA CAMPAÑA “UDALEKUAK”

  PROGRAMAREN EZAUGARRIAK :

  Euskaraz sozializatzea eta komunikatzea. Euskararen munduko erreferenteen bisitak eta tailerrak (musika, kazetaritza, bertsolaritza).

  Teknologia berriak ezagutzea eta erabiltzea. Bideoak grabatzen eta editatzen ikasiko dute.

  Hori guztia, jolasak, lantegiak, txangoak, igerilekua, gau festak … barnean hartzen dituen plangintza baten barruan.

  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA :

  Socialización y comunicación en euskera. Visitas y talleres con referentes del mundo del euskera (música, periodismo, betsolarismo).

  Conocimiento y uso de las nuevas tecnologías. Aprenderán a grabar y editar vídeos.

  Todo ello dentro de una planificación con juegos, talle-res, excursiones, piscina, veladas,…

 • AR

  ABA

  Urkilla mendilerroaren ondoan, Gasteiztik 25 kilometrora. Antzinako monasterio Zistertarra, aterpe izateko berrituta dagoena eta jarduera-eremu zabala duena.

  4, 6 eta 8 lagunentzako logelak, bainu- gelarekin, eta 20 lagunen-tzako 4 logela, bainugela, 5 gela interaktibo. Igerilekua eta kirol jokalekuak. Otorduak aterpetxean bertan prestatuak.

  Al pie de la sierra de Urkilla, a 25 km de Vitoria-Gasteiz. Antiguo monasterio Cisterciense rehabilitado para albergue con amplia zona de actividades.

  Habitaciones de 4, 6 y 8 plazas con baño incorporado y 4 habitaciones de 20 plazas con baños compartidos. Cinco salas interactivas. Piscina, canchas deportivas, zonas de juegos. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  BARRIAKO ATERPETXEA01208 Barria-Narvaja

  BARRIA

  Aisialdiko jarduerak, kirol-jarduerak eta kultur jarduerak naturarekin harremanetan, gaubelak eta gau jolasak, txangoak, igenlekua, senderismoa, animaliekin eta ortuko jarduerak.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Actividades de tiempo

  libre, actividades

  deportivo culturales

  en contacto con la

  naturaleza, veladas

  y juegos nocturnos,

  excursiones,

  piscina, senderismo,

  actividades hortícolas

  y con animales.

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  13

 • AR

  ABA

  JORGE DÍEZ ELORZA ATERPETXEA Saturnina Salazar, 24 · 01423 Espejo

  Eskualdeko eskola zaharreko lur zabaletan dago, Omecillo ibaiaren ondoan (igerileku-parkea), Gasteiztik 35

  kilometrora.  

  Gaubeako Udalarena da. Kirol eremu zabalak ditu. Aterpetxea honela dago bananduta: hiru modulu, 6 lagunentzako logelak komunarekin, bideo eta TB gelak, sukaldea eta kirol eta joko eremu zabala. Aterpetxea lurraren mailan dago eraikita eta 2012an amaitu zen. Janariak aterpetxean bertan prestatuak.

  Ubicado en los amplios terrenos de la antigua escuela comarcal, junto al río Omecillo (parque-piscina fluvial), a 35 km. de Vitoria-Gasteiz.

  Pertenece al ayuntamiento de Valdegobía. Dispone de amplias zonas deportivas. El albergue está dividido en tres módulos, dormitorios de 6 plazas con baño, salas de vídeo y TV., cocina propia, amplia zona deportiva y de juegos. Todo el albergue está construido a ras del suelo y finalizado en el año 2012. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  ESPEJO

  Aisialdiko jarduerak hiru programetan: Ingeleseko Udalekua, Euskalaka eta Ingurugiroko Udalekua. Kultur eta kirol jarduerak, txangoak eta mendi ibilaldiak, errekako igerilekua eta frontoi estalia, gau jaiak eta gau jolasak.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Actividades de tiempo

  libre en tres programas:

  Colonia de Inglés,

  Euskalaka y Udaleku

  Medioambiental.

  Actividades deportivo-

  culturales, excursiones

  y senderismo, piscina

  fluvial y frontón

  cubierto, veladas y

  juegos nocturnos.

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  14

 • AR

  ABA

  AR

  ABA

  ZUHATZA UHARTEKO ATERPETXEA01080 Vitoria-Gasteiz. PK 2030

  Ullibarri-Ganboako urtegian,500.000 m2-ko uharte batean,Gasteiztik 15 km-ra.

  Logelak: 40 egurrezkoetxolatan, bakoitzak 6 ohe(12 leku). Sukaldea, jangela, 3instalazio komun ur beroarekineta pilotaleku estalia. Medikuaegun osoan. Kanpokojolasetarako leku handia, pistaamerikarra eta bainurakoeremu mugarriztatua. Uhartekoirteerak eta sarrerak bidaiariakeramateko prestatuta daudengabarretan egingo dira.Otorduak aterpetxean bertanprestatuak.

  En una isla de 500.000 m2, en el embalse de Ullibarri-Ganboa, a 15 km. de Vitoria-Gasteiz.

  40 cabañas de madera, con 6 literas (12 plazas) cada una. Cocina, comedor, 3 baterías de servicios con agua caliente y frontón cubierto. Médico permanente. Amplias zonas para juegos al aire libre, pista americana y zona de baño acotada. Incorporación y salida en barcaza dispuesta para pasajeros. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  ZUHATZA

  Arraunketa, piragua, pedaloiak, optimist eta wind surfa, pilotalekuan eta kanpoko jarduerak, astialdiko jarduerak ere.Remo, piragua, pedalón,óptimist y wind surf, actividades deportivas en frontón cubierto y al aire libre, actividades detiempo libre.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  15

 • BIZ

  KA

  IA Enkarterrietako Galdames herriko Txabarri auzoan kokatutako aterpetxea da.

  Udaleku honetan inguruko arkitektura-ondare berreskuratze lana gauzatzeko auzolana egingo da. Aterpetxeak 4, 8 eta 10 pertsonarentzako logelak, ekintza gela, telebista eta umeen jolas gunea dauzka. Eraikuntzan bertan sukaldatutako janaria.

  Situado en el barrio de Txabarri de Galdames en la comarca de las Enkartaciones.

  Durante el campamento se realizará un campo de trabajo para la recuperación del patrimonio arquitectónico del entorno. La instalación cuenta con habitaciones de 4, 8 y 10 plazas, sala de actividades, TV y zona de juegos infantiles. La comida se elaborará en la propia instalación.

  TXABARRI ATERPETXEATxabarri Auzoa z/g - 48191 Galdames

  GALDAMES

  Arkitektura ondare berrezkuratze auzolana, sopuerta abentura, irteerak, jolasak, gaubelak. Talleres de acondicionamiento patrimonial, sopuerta aventura, excursiones, juegos, veladas.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  16

 • BIZ

  KA

  IAAstondo hondartzaren ondoan dago (Gorlizen), Bilbotik 27 km-ra.

  Instalazioak: 4, 5, 6, 7 eta 8 pertsonarentzako logelak. 2 gela interaktibo, rokodromoa, tirolina eta berdegunea ditu. Janaria aterpetxean bertan prestatzen da.

  Situado junto a la playa de Astondo (Gorliz) a 27 Km de Bilbao.

  La instalación dispone de habitaciones para 4, 5, 6, 7 y 8 personas. 2 salas interactivas, rocódromo, tirolina y zona verde. Las comidas se elaboran en la propia instalación.

  GORLIZGORLIZKO ATERPETXEA

  Itsasbide, 58 - 48630 Gorliz

  Eskalada, tirolina, piraguak, karting, surfa, rappela, snorkeling, mendi-ibiliak, arku-tiroa, bodyboarding, ginkanak, hondartza-jokoak eta gaubelak.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Escalada, tirolina,

  piraguas, karts, surf,

  rapel, snorkell,

  senderismo, tiro con

  arco, body board,

  gincanas, juegos

  playeros y veladas.

  17

 • BIZ

  KA

  IA Barnealdean Trapagarango auzoa, Bilbotik 20 km-ra. Garai batean Europako meatzeustiapen garrantzitsuenetako bat izan zen inguru hau eta gaur egun, naturak sortutako lakuen edertasunagatik ezaguna egin den espacio natural bat da.

  Instalazioak 6, 8 eta 10 pertsonarentzako logelak. 2 gela interaktibo, jolas estalia, kirol esparruak eta umeentzako parkea ditu. Janaria aterpetxean bertan prestatzen da.

  Barrio de Trapagarán, a 20 km. de Bilbao. Espacio natural que se caracteriza por la belleza de sus lagos creados por la naturaleza en lo que fue una de las explotaciones mineras más importantes de Europa.

  La instalación cuenta con habitaciones de 6, 8 y 10plazas, 2 salas interactivas, patio cubierto, campos deportivos y parque infantil.Las comidas se elaboran en la propia instalación.

  Aisialdiko jarduerak, txangoa, mendi-ibiliak, multikirola, La Reinetako funikularrera bisita.Actividades de tiempo libre, excursiones, senderismo, multideporte, visita al funicular de La Reineta.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  LA ARBOLEDA ATERPETXEAGabriel Aresti, 2 - 48510 Trapagarán

  LA ARBOLEDAEg

  okitu

  a dag

  o mug

  ikor

  tasu

  n m

  urriz

  tuko

  per

  tson

  entz

  at.

  Adap

  tado

  par

  a per

  sona

  s con

  mov

  ilida

  d red

  ucid

  a.

  18

 • BIZ

  KA

  IA

  LAPURREKETA BASERRI-ESKOLADima-Otxandioko errepidea, 38. km

  48141 Dima

  Urkiolako eta Gorbeiako parke naturalen artean kokatuta dagoenez, inguru naturalarekin bat egiten dela ziurtatzen du.

  Instalazioa gela handitan dago banatuta; 2 jarduera-areto, gela interaktiboa, Tailer-areto 2, korta, ortua, negutegiak, saskibaloipista... Janaria aterpean bertan prestatzen da.

  Enclavada entre dos parques naturales (Urkiola y Gorbea) Lapurreketa garantiza el contacto con el medio natural.

  La instalación está dividida en habitaciones grandes, 2 salas de actividades, sala interactiva, 2 salas de talleres, cuadra, huerta, invernaderos, pista de baloncesto… Comidas elaboradas en la propia instalación.

  LAPURREKETA

  Ortuko jarduerak, animaliekin eginiko jarduerak, herri kirolak, mendi-ibiliak, elikagai tailerrak, igerilekua, hondartzara irteera, gaubelak.

  Actividades hortícolas, actividades con animales, herri kirolak, senderismo, talleres sobre alimentación, piscina, excursión a la playa, veladas.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  19

 • BIZ

  KA

  IAEg

  okitu

  a dag

  o mug

  ikor

  tasu

  n m

  urriz

  tuko

  per

  tson

  entz

  at.

  Adap

  tado

  par

  a per

  sona

  s con

  mov

  ilida

  d red

  ucid

  a.

  Ajangizen dago, Gernikatik kilometro batera, Urdaibaiko biosferaren erreserbaren erdian.

  Aterpetxearen 2. eta 3. solairuetan daude logelak eta bainuak. Aretoak eta lantegiak kokatzen diren zonaz gain, etxearen atzealdean, alboko eraikin batean, egur-labe bat dago behe-solairuan, eta goiko solairuan ludoteka gisa egokituta dagoen espazio zabal bat. Ukuiluetan ardiak eta behiak daude. Zaldi eta behor hezitegi bat. Oilategian hainbat hegazti eta animalia daude, hala nola untxiak. Otorduak aterpetxean bertan prestatuak.

  En Ajangiz, a 1 km. de Gernika, en pleno centro de la reserva de la biosfera de Urdaibai.

  En la 2ª y 3ª planta de este albergue se encuentran ubica-das las habitaciones y baños completos. Zona de salas y talleres. En la parte de atrás, hay un anexo que acoge en su planta baja, un tradicional horno de leña y, en su planta superior, una espaciosa zona dedicada a ludoteca. Cuadras con ganado ovino y vacuno. Un picadero con caballos y yeguas. Gallinero lleno de aves de corral y otros animales como conejos. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  Animaliekin eta baratzeko jarduerak, tailerrak, gaubelak eta txangoak. Ingurumen hezkuntzako eta aisialdiarekin lotutako ekintzak. Hondartzara irteerak eta piraguak. Actividades con animales y huerta, talleres, veladas y excursiones. Actividades relacionados con la educación ambiental y de tiempo libre. Piraguas y salidas a la playa.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  LURRASKA INGURUGIRO ZENTRUAKanpatxu Auzoa, z/g - 48320 Ajangiz

  LURRASKA

  20

 • BIZ

  KA

  IAAterpetxea Morgako Meakaur auzoan kokatuta dago, natura eta nekazal giroan murgilduta.

  Aterpeak honako hauek ditu: 6 logela, logela bakoitzak 8 plaza (4 ohatz) eta bainu partekatuarekin. 16 plazatako logela 1 (6 ohatzez eta banakako 4 ohez osatua) bainu partekatuarekin. Egongela 2 ekintza ainitz-ludotekarako, ikusentzunetarako materialarekin, mahai jokuekin, futbolina, billarra… Jantokia. Kanpoko terrazak. Ping pong mahaiak. Estali gabeko frontoia. Instalazio berean egindako janariak.

  El albergue está ubicado en el barrio Meakaur que pertenece al municipio de Morga, en un ambiente rústico y natural.

  Disponemos de: 6 habitaciones de 8 plazas en literas con baño compartido. 1 habitación de 16 plazas en 6 literas y 4 camas individuales con baño compartido. 2 salones de usos múltiples-ludoteca con material audiovisuales y juegos de mesa, futbolines, billar… Comedor. Terrrazas exteriores. Mesas de ping pong. Frontón descubierto. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  MEAKAUR

  Eskalada, rapela, tirolina, piraguismoa, arko jaurtiketa, paintball-a, mendi-ibiliak, tailerrak, slackline-a, orientazioa, rokodromoa, aisialdiko ekintza eta jo koak, kirol gymkhana, igeriketa, herri kirolak, gaubelak.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Escalada, rapel, tirolina,

  piraguismo, tiro con arco,

  paintball, senderismo,

  talleres, slackline,

  orientación, rokodromo,

  actividades y juegos de

  tiempo libre, gymkhana

  deportiva, piscina,

  herri kirolak, veladas

  nocturnas.

  MEAKAUR ATERPEAMeakaur Auzoa, 1 - 48115 Morga

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  21

 • NA

  FAR

  RO

  ALarraungo udalerriko Astitz kontzejuan dago, Nafarroako ipar-mendebaldean.

  Aterpeak 24, 22 eta 4 lagunentzako logelak ditu, bai eta erabilera anitzeko gela bat ere, ikus-entzunezko baliabideak dituena. Kanpoan berdegune propioa du, jolas parkea eta plaza libre modalitateko pilotalekua. Jatorduak aterpean bertan prestatzen dira.

  Está ubicado en el Concejo de Astitz, que pertenece al municipio de Larraun, al noroeste de Navarra.

  El albergue dispone de habitaciones para 24, 22 y 4 personas y una sala multiusos con medios audiovisuales. En el exterior hay zona verde propia, parque de juegos y frontón de modalidad plaza libre. Las comidas se elaboran en la propia instalación.

  ASTITZ

  Aisialdiko jarduerak, Mendikilo leizera eta Peru-Harri museora bisitak, mendira eta Iribas ibaiaren iturburura irtenaldiak, igerilekua, gaueko jolasak.Actividades de tiempo libre, visitas a las cuevas de Mendikilo y al museo Peru-Harri, salidas al monte y nacimiento del río Iribas, piscina, juegos nocturnos.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  SAN PEDRO Z/G 31.879 Astitz (Larraun)

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  22

 • NA

  FAR

  RO

  A

  Udalekua Bidasoa Garaia eskualdea osatzen duten udalerrietako edozeinetan garatuko da, (Iruñeko Merindadea, Nafarroa)

  La colonia se desarrollará en cualquiera de los municipios que forman parte de la comarca de Alto Bidasoa en la Merindad de Pamplona en Navarra

  BIDASOA GARAIA ALTO BIDASOA

  Aisialdiko jarduerak eta abentura-kirolaActividades de Tiempo Libre y Deporte Aventura

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  23

 • GIP

  UZK

  OA

  JUAN SEBASTIAN ELKANO ATERPETXEA Higer Bidea, z/g. 20280 - Hondarribia

  Kostaldea, Txingudiko badian dago sekulako ingurune berezian. Hirigunetik 800 metrora eta hondartzatik 400 metrora.

  Gelak 4, 8, 12 eta 16 pertsonarentzat dira, ohatzeetan lo egin behar dutenak; gela batzuk daude jolasteko eta bilerak egiteko, gela interaktiboa. Kanpoan, jolaserako gunea, kirol anitzeko pista duena. Janaria aterpean bertan prestatzen da.

  Costa, sobre la bahía de Txingudi en un entorno natural privilegiado. A 800 metros del casco urbano y a 400 metros de la playa.

  Habitaciones de 4, 8, 12 y 16 plazas, en literas, diversas salas para juegos y reuniones, sala interactiva. En el exterior cuenta con una amplia zona de recreo con pista polideportiva. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  HONDARRIBIA

  Aisialdiko jarduerak, gaueko jolasak, txangoak, mendi irteerak, hondartza eta beste kirol batzuk egiteko aukera.Actividades de tiempo libre, juegos nocturnos, excursiones, salidas al monte, playa y también la posibilidad de realizar otros deportes.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  24

 • GIP

  UZK

  OA

  SASTARRAIN BASERRI ESKOLAEkainbidea, 6 - 20740 Zestoa

  Barnealdean. Ibar txiki batean dago, zelai, zuhaizti, baserri eta erreka garbiez inguratuta. Balio natural eta historiko handikoa da.

  Interior. Situado en un pequeño valle rodeado de prados, arboledas, caseríos y arroyos. Un lugar con un gran valor natural e histórico.

  SASTARRAIN

  Actividades rurales

  (huerta, establo,

  abejas...), producción

  de pan y dulces,

  talleres de la

  prehistoria, cestería,

  visita a Ekainberri,

  salidas al monte,

  playa, actividades de

  tiempo libre, veladas.

  Baserriko jarduerak (baratzea, ukuilua, erleak...), ogi eta gozokien ekoizpena, historiaurreko lantegiak, saskigintza, Ekainberrirako bisita, mendi ibilaldiak, hondartza, aisialdiko jarduerak, gaubelak.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  25

 • GIP

  UZK

  OA

  TXURRUKA ATERPETXEAOribarzar hondartza - 20810 Orio

  Kostaldea, Orioko herrigunetik 1,8 km-ra. Leku pribilegiatu batean dago, Oria itsasadarraren aurrean Oribarzar hondartzan.

  Gelak 12 eta 16 pertsonarentzat dira, ohatzeetan. 5 areto daude, haietariko bat, gela interaktiboa. Gune hauek daude: jolasleku bat, igerileku bat aire zabalen, belar artifizialezko kirolpista, ping-pong mahaiak, eta pilotaleku gisa edo beste jarduera batzuetarako erabil daitekeen eraikin estali bat. Janaria aterpean bertan prestatzen da.

  Costa, a 1,8 km. del centro de Orio. En un lugar privilegiado, frente a la ría del Oria delante de la playa Oribarzar.

  Habitaciones de 12 y 16 plazas en literas. 5 salas, una de las cuales es interactiva. Tiene una zona de juegos, piscina al aire libre, pista deportiva con hierba artificial, mesas de ping-pong y un edificio cubierto para utilizarlo como frontón o para otro tipo de actividades. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  ORIO

  Aisialdiko jarduerak, gaueko jolasak, txangoak, mendi irteerak, hondartza eta igerilekua, beste kirol batzuk egiteko aukera.Actividades de tiempo libre, juegos nocturnos, excursiones, salidas al monte, playa y piscina, posibilidad de realizar otros deportes.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  26

 • GIP

  UZK

  OA

  Kostaldean, Zarauzko erdigunetik eta hondartzatik 150 metrora, Pagoetako Parke Naturalaren ondoan, Zarautz-Azpeitia errepidean.

  Gelak 2, 4, 5 eta 23 pertsonarentzat dira eta komuna dute, gela interaktiboa, hitzaldietarako areto bat, 7 gela txiki eta gimnasio bat. Jolas egiteko gune bat dago haur parkea duena; inguruan arbolak daude, eta errekasto batek zeharkatzen du. Janaria aterpean bertan prestatzen da.

  Costa, situado a 150 metros del centro de Zarautz y de la playa, al lado del Parque Natural de Pagoeta, en la carretera Zarautz-Azpeitia.

  Habitaciones de 2, 4, 5 y 23 plazas con baño incorporado, sala interactiva, sala para conferencias, 7 salas pequeñas y gimnasio. Zona para juegos con parque infantil, rodeado de árboles y una pequeña regata que lo atraviesa. Comidas elaboradas en la propia instalación.

  ZARAUTZ IGERAIN ATERPETXEASan Inazio kalea, 25 - 20800 Zarautz

  ZARAUTZ

  Aisialdiko jarduerak, gaueko jolasak, txangoak, mendi irteerak, hondartza, beste kirol batzuk egiteko aukera.Actividades de tiempo libre, juegos nocturnos, excursiones, salidas al monte y playa, posibilidad de realizar otros deportes.

  JARDUERAK ACTIVIDADES

  Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  27

 • Egok

  itua d

  ago m

  ugik

  orta

  sun

  mur

  riztu

  ko p

  erts

  onen

  tzat

  .Ad

  apta

  do p

  ara p

  erso

  nas c

  on m

  ovili

  dad r

  educ

  ida.

  20202020

  ARABAwww.gazteria.araba.eus

  T 945 18 19 957-13

  urtekoak/añosNacidos entre

  2007-2013 urte bitartean jaioak