2017 fileMúsica 2 Música 3 Esquema dels ensenyaments de música Ensenyaments...

Click here to load reader

 • date post

  11-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2017 fileMúsica 2 Música 3 Esquema dels ensenyaments de música Ensenyaments...

 • música 2017

  Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

 • Música

  2

  Música

  3

  Esquema dels ensenyaments de música

  Ensenyaments professionals

  de música

  6 cursos

  Batxillerat

  ESO

  Ensenyaments artístics superiors

  de música

  4 cursos

  Ensenyaments no reglats de música

  Títol superior equivalent a grau

  Títol professional

  Prova d’accés

  Prova d’accés

  Característiques generals

  La música és un dels ensenyaments artístics, juntament amb els ensenyaments de dansa, d’art dramàtic, d’arts plàstiques i disseny i de conservació i restauració de béns culturals.

  L’objectiu dels estudis musicals és proporcionar una formació musical de qualitat als alumnes i alhora garantir la formació dels futurs professionals.

  Els ensenyaments de música es fonamenten en dos tipus d’oferta formativa diferent: una de reglada, que comprèn diversos graus i té un nivell d’exigència elevat en funció de la finalitat de facultar per a la pràctica professional i que condueix a l’obtenció d’una titulació oficial, i una altra de no reglada, per a aquelles persones que volen assolir un nivell de coneixements adequats, des de la iniciació fins a l’aprofundiment de l’aprenentatge musical.

  Els ensenyaments reglats de música es classifiquen en professionals i superiors.

  Les administracions educatives faciliten la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general.

  La tipologia de centres d’ensenyaments musicals és la següent:

  • Escoles de música Aquests centres poden ser tant de titularitat pública com privada.

  Els ensenyaments impartits en aquestes escoles no condueixen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. No obstant això, aquestes escoles poden preparar els alumnes per a l’accés als graus professionalitzadors.

  • Conservatoris Són centres públics que imparteixen ensenyaments professionals de música, que condueixen a una titulació amb validesa acadèmica oficial.

  • Centres professionals Són centres de titularitat privada que imparteixen ensenyaments professionals de música, que condueixen a una titulació amb validesa acadèmica oficial.

  • Centres superiors Aquests centres poden ser tant de titularitat pública com privada. Imparteixen ensenyaments artístics superiors de música. En finalitzar aquests estudis s’obté una titulació equivalent, a tots els efectes, a grau universitari.

  • Centres integrats Són centres que integren els ensenyaments de règim general (educació primària, educació secundària i/o batxillerat) amb els ensenyaments de música.

 • Música

  4

  Música

  5

  Descripció

  Les escoles de música imparteixen ensenyaments no reglats, que aporten una formació teòrica i pràctica als alumnes que els permet gaudir de la pràctica musical individual i de conjunt.

  L’oferta formativa és oberta i flexible; s’imparteixen programes de diferents intensitats i estils per a alumnes de totes les edats.

  Els estudis no són reglats, per tant no porten a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.

  L’alumnat que estigui cursant simultàniament l’ESO o el batxillerat i estudis de música en una escola de música autoritzada pot sol·licitar el reconeixement de les matèries que es descriuen a la resolució d’organització i funcionament dels centres en cada curs acadèmic.

  Les escoles de música autoritzades es regulen pel Decret 179/1993, de 27 de juliol.

  Escoles de música

  Descripció

  Aquests centres integren els ensenyaments d’educació primària, educació secundària i/o batxillerat, amb els ensenyaments de música.

  L’objectiu és el de facilitar, als alumnes, la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general. La integració es concreta amb els espais, els horaris i el currículum.

  Accés

  Són centres pluriterritorials, oberts a tot l’alumnat de Catalunya, on la proximitat de domicili no suposa cap diferència per accedir al centre, ja que per ser-hi admès, cal superar una prova d’accés específica.

  Centres integrats

  Descripció

  Els ensenyaments professionals de música s’estructuren en sis cursos acadèmics que s’imparteixen en conservatoris i centres professionals.

  Els alumnes que superen els ensenyaments d’aquesta etapa obtenen el títol professional de música, en què consta l’especialitat cursada.

  L’alumnat que cursi simultàniament l’ESO o el batxillerat i estudis de música en un conservatori o centre professional pot sol·licitar la convalidació de les matèries que es descriuen a la resolució d’organització i funcionament dels centres en cada curs acadèmic.

  Els conservatoris i centres professionals es regulen pel Decret 25/2008, de 29 de gener.

  Accés

  Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

  La prova té com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumne per iniciar els estudis en aquesta etapa.

  Ensenyaments professionals de música

  La prova d’accés es convoca anualment i consta de dues parts: una de llenguatge musical o harmonia i una altra d’instrument. Les parts es qualifiquen de 0 a 10 punts i cal una qualificació mínima de 5 punts per l’establiment de la nota global, que és la mitjana aritmètica de les dues parts.

  Accés a primer curs

  La prova d’accés al primer curs l’elabora el Departament d’Ensenyament que cada curs en publica les orientacions i els continguts. Es fa el mateix dia en tots els centres.

  Accés a cursos diferents de primer

  La prova d’accés als cursos diferents de primer l’elabora cada centre, que s’encarrega de fer-ne la difusió i d’oferir-ne la informació de les orientacions i continguts abans de finalitzar el primer trimestre del curs acadèmic en el qual es convoquen les proves. Aquesta informació es pot trobar al web i al tauler d’anuncis dels centres.

  La informació sobre les proves es pot trobar a ensenyament.gencat.cat

  Titulació

  La superació dels ensenyaments professionals de música dóna

 • Música

  6

  Música

  7

  dret al títol professional de música corresponent en l’especialitat cursada i a obtenir el títol de batxillerat, si se superen les matèries comunes de batxillerat.

  Currículum

  Les especialitats dels ensenyaments professionals de música són:

  a) Àrea d’instruments de l’orquestra. Especialitats: – Arpa – Clarinet – Contrabaix – Fagot – Flauta travessera – Oboè – Percussió – Saxòfon – Trombó – Trompa – Trompeta – Tuba – Viola – Violí – Violoncel

  b) Àrea d’instruments polifònics. Especialitats: – Acordió – Guitarra – Orgue – Piano

  c) Àrea d’instruments de la música moderna i jazz. Especialitats: – Percussió – Guitarra elèctrica – Baix elèctric

  d) Àrea d’instruments de la música antiga (excepte l’orgue). Especialitats: – Clavicèmbal – Flauta de bec – Instruments de corda polsada

  del Renaixement i del barroc – Viola de gamba

  e) Àrea d’instruments tradicionals. Especialitats: – Acordió – Cornamusa (sac de gemecs, bot...) – Flabiol i tamborí – Guitarra flamenca – Instruments de pua – Tenora – Tible – Trombó (fiscorn baix) – Xeremia (gralles, tarotes...)

  f) Àrea de cant. Especialitat: – Cant

  Les assignatures del currículum poden ser comunes a totes les especialitats, d’especialitat o optatives, que són les que determina el centre amb les hores de lliure disposició.

  Càrrega lectiva setmanal de les especialitats:

  a) Àrea d’instruments de l’orquestra 1r 2n 3r 4t 5è 6è Hores totals

  Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180 Llenguatge musical 2 2 2 2 240 Harmonia clàssica 2 2 120 Música de cambra/orquestra/banda/conjunt* 420 Optatives del titular 210

  * L’assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en dos cursos acadèmics. L’assignatura de conjunt es refereix a les especialitats de percussió i saxòfon.

  b) Àrea d’instruments polifònics 1r 2n 3r 4t 5è 6è Hores totals

  Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180 Llenguatge musical 2 2 2 2 240 Harmonia clàssica 2 2 120 Música de cambra/conjunt/cor 300 Acompanyament 60 Optatives del titular 210

  * Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en dos cursos acadèmics.

  c) Àrea d’instruments de la música moderna i jazz d) Àrea d’instruments de la música antiga e) Àrea d’instruments de la música tradicional 1r 2n 3r 4t 5è 6è Hores totals

  Instrument de l’especialitat 1 1 1 1 1 1 180 Llenguatge musical 2 2 2 2 240 Harmonia clàssica o harmonia moderna* 2 2 120 Música de cambra/conjunt/cor** 360 Optatives del titular 210

  * L’assignatura d’harmonia moderna és per a l’àrea d’instruments de música moderna i jazz. ** En les especialitats de les