2014/2015 - usc.es · O horario de titorías figurará na web da USC coa suficiente antelación. As...

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2014/2015 - usc.es · O horario de titorías figurará na web da USC coa suficiente antelación. As...

 • 1

  MÁSTER OFICIAL

  ESTUDOS MEDIEVAIS EUROPEOS.

  IMAXES, TEXTOS E CONTEXTOS

  A ESCRITURA E O ESCRITO NA

  IDADE MEDIA

  (LIBROS, DOCUMENTOS,

  INSCRICIÓNS)

  Gonzalo Francisco Fernández Suárez

  Maria Mercè López Casas

  Ana Suárez González (coordinadora)

  GUÍA DOCENTE

  2014/2015

  FACULTADE DE FILOLOXÍA

  FACULTADE DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

 • 2

  FACULTADE DE FILOLOXÍA. FACULTADE DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

  AUTORES: Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Maria Mercè López Casas e Ana Suárez

  González (coordinadora)

  Edición electrónica. 2014

  ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito dos autores.

 • 3

  1. DATOS DESCRITIVOS DA MATERIA

  NOME E CÓDIGO:

  A escritura e o escrito na Idade Media (libros, documentos, inscricións).

  P5091201

  TIPO:

  Optativa.

  CRÉDITOS ECTS:

  6

  PERIODO DE DOCENCIA:

  Segundo semestre.

  12 de xaneiro ao 3 de marzo de 2015.

  LUGAR:

  Facultade de Xeografía e Historia.

  LINGUAS EN QUE SE IMPARTE:

  Galego e castelán.

  Utilizarase material de traballo en castelán, galego, francés e latín.

  PRERREQUISITOS RECOMENDADOS:

  Coñecementos básicos de Paleografía latina medieval e latín.

  PROFESORES:

  Gonzalo Francisco Fernández Suárez.

  Área de Ciencias e Técnicas Historiográficas.

  Departamento de Historia I. Facultade de Humanidades (Lugo). USC.

  [[email protected]]

 • 4

  Maria Mercè López Casas

  Área de Filoloxía catalana.

  Departamento de Filoloxía Galega. Facultade de Filoloxía. USC.

  [[email protected]]

  Ana Suárez González (Coordinadora)

  Área de Ciencias e Técnicas Historiográficas.

  Departamento de Historia I. Facultade de Xeografía e Historia. USC.

  [[email protected]]

  TITORÍAS:

  O horario de titorías figurará na web da USC coa suficiente antelación.

  As titorías terán lugar en:

  Despachos 4-5 Facultade de Xeografía e Historia (Profs. Fernández Suárez e

  Suárez González).

  Despacho 240 na Facultade de Filoloxía (Profª López Casas).

  PÁXINAS WEB RECOMENDADAS:

  Comité international de Paléographie Latine

  http://www.palaeographia.org/cipl/cipl.htm

  Biblioteca Digital Hispánica:

  http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/

  Biblioteca virtual del Patrimonio Bibliográfico:

  http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

  Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (CNRS):

  www.irht.cnrs.fr

  Portal de Archivos Españoles (PARES):

  http://pares.mcu.es/

  Vocabulaire Codicologique:

  http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/vocab.htm

  Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas

  http://www.cartulario.es

  http://www.palaeographia.org/cipl/cipl.htmhttp://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacionhttp://www.irht.cnrs.fr/http://pares.mcu.es/http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/vocab.htmhttp://www.cartulario.es/

 • 5

  2. SENTIDO DA MATERIA NO PROCESO FORMATIVO DO MÁSTER

  A materia posibilita o acceso aos monumentos gráficos medievais (libros, documentos

  e inscricións) facilitando o seu aproveitamiento heurístico. Así mesmo, familiariza co método

  das ciencias específicas (Codicoloxía, Incunabulística, Diplomática, Epigrafía) pouco presentes

  actualmente nos planes de estudo das licenciaturas en Historia, Historia da Arte e Filoloxía.

  3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA MATERIA

  1- Familiarizar aos alumnos coa escritura e cos obxectos escritos latinos medievais, inserindo o

  fenómeno gráfico nas restantes manifestacións da actividade humana.

  2- Captar e valorar a utilidade da Historia da cultura escrita, a Epigrafía, a Diplomática, a

  Codicoloxía e a Incunabulística para os estudos medievais.

  3.- Coñecer o desenvolvemento histórico-evolutivo dos obxectos escritos medievais (libros,

  documentos e inscricións).

  4. CONTIDOS

  I. Os obxectos escritos na Idade Media e as ciencias da cultura escrita.

  1. Os obxectos escritos na Idade Media: concepto e clasificación (A. Suárez

  González).

  2. As ciencias da cultura escrita aplicadas aos monumentos gráficos medievais.

  2.1. A Paleografía: Concepto e método (A. Suárez González).

  2.2. A Codicoloxía: Concepto, método e fontes (A. Suárez González).

  2.3. A Epigrafía: Concepto e método (A. Suárez González).

  2.4. A Diplomática: Concepto e método (G. Fernández Suárez).

 • 6

  II. A escritura latina na Idade Media: técnicas, evolución, tipología, categorías e usos (G.

  Fernández Suárez e A. Suárez González).

  III. O documento medieval: xénese, forma e edición (G. F. Fernández Suárez)

  1. Clasificación do documento medieval.

  2. Xénese do documento público e privado.

  .- Fases da xénese.

  .- Artífices e lugares de xénese.

  3. Forma I: caracteres externos.

  4. Forma II: caracteres internos.

  .- Estilo.

  .- Fórmulas.

  5. A data: cronoloxía técnica.

  6. A validación.

  7. Tradición documental.

  8. Edición e crítica diplomática.

  IV. O libro: xénese e forma.

  1. O libro manuscrito na Idade Media (A. Suárez González).

  .- Xénese (actores, tarefas, obradoiros).

  Os “actores” do libro.

  Obradoiros.

  Proceso de realización do manuscrito.

  .- Caracteres externos.

  Morfoloxías e formatos.

  Composición / fasciculación.

  Mise en page e mise en texte.

  Escritura.

 • 7

  Iluminación.

  Corrección.

  Ordenación e encadernación.

  2. O libro impreso na Idade Media (os incunables) (M. M. López Casas).

  A imprenta. A tipografía

  Identificación do producto tipográfico

  - Soporte e formato

  - Signaturas tipográficas e reclamos

  - Tipo e identificación do taller de imprenta

  - Variantes y estados

  Estructura formal do libro impreso antigo

  - A portada (autor, título, pé de imprenta)

  - Privilexio

  - Colofón

  - Rexistro de pliegos

  - Táboas e índices

  - Ilustraciones

  O impreso antigo como produto textual. A imprenta como

  transmisora da literatura medieval.

  Bibliografía e catálogos fundamentais para a localización e

  identificación de incunables e post-incunables

 • 8

  5. BIBLIOGRAFÍA

  BATTELLI, G., Lezioni di Paleografia, Città del Vaticano (reimp. )1999. CARTER, H., Orígenes de la tipografía. Punzones, matrices y tipos de imprenta (siglos

  XV y XVI), ed. de J. MARTÍN ABAD, Madrid 1999.

  COMMISSSION INTERNATIONALE DE DIPLOMATIQUE (CÁRCEL ORTÌ, M.M. (ed.),

  Vocabulaire internationale de la Diplomatique, València 1994.

  FAVREAU, R., Les inscriptions médiévales, Turnhout 1979.

  ID., Épigraphie médiévale, Turnhout 1997.

  GARCÍA LOBO, V., Los medios de comunicación social en la Edad Media. La

  comunicación publicitaria (Lección inaugural, curso académico 1991-1992, Universidad de

  León), León 1991.

  ID., La epigrafía medieval. Cuestiones de método: Centemario de la Cátedra de

  Epigrafía y Numismática. Universidad Complutense de Madrid 1900/1-2000/01, Madrid 2001,

  pp.77-119.

  GASNAULT, P., Les supports et les instruments de l'écriture à l'époque médiéval:

  Vocabulaire du livre et de l'écriture au Moyen Âge. Actes de la Table ronde, Paris 24-26

  septembre 1987, Turnhout 1989, pp.20-33.

  GELDNER, F., Manual de incunables. Introducción al mundo de la imprenta primitiva,

  Madrid 1998.

  GILISSEN, L., Prolégomènes à la Codicologie, Gand 1977.

  GIRY, A., Manuel de Diplomatique, Paris 1894 (ed. facsímil Hildesheim-New York 1972).

  LEMAIRE, J., Introduction à la Codicologie, Louvain-la- Neuve 1989.

  HAEBLER, K., Introducción al estudio de los incunables (ed. de J. MARTÍN ABAD),

  Madrid 1995

  MARTÍN ABAD, J., Los primeros tiempos de la imprenta en España, Madrid 2003. ID., Los libros impresos antiguos, Valladolid 2004. MOLL, J., Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro: Boletín de la Real Academia Española 59(1979)49-107. MUZERELLE, D., Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits, Paris 1985 (http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/vocab.htm) NAVASCUÉS Y DE JUAN, J.M. de, El concepto de Epigrafía. Consideraciones sobre la

  necesidad de su ampliación: Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia por los

  señores D. Joaquín María de Navascués y de Juan y D. Manuel Gómez Moreno y Martínez,

  Madrid 1953.

  NOORDZIJ, G., El trazo: teoría de la escritura, Valencia 2009. NORTON, F. J., La imprenta en España 1501-1520 (edición anotada con nuevo índice de libros impresos en España (1501-1520) por J. Martín Abad), Madrid 1997. NÚÑEZ CONTRERAS, L., Manual de Paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta el siglo VIII, Madrid 1994. OSTOS, P., PARDO, M. L., RODRÍGUEZ DÍAZ, E. E., Vocabulario de Codicología, Madrid

  1997.

  PAOLI, C., Diplomatica, Firenze 1898-1899, ed. aggiornata da G.C.BASCAPÈ, Firenze

  1942 (ed. anast. Firenze 1969).

 • 9

  PETRUCCI, A., Scrittura come invenzione, scrittura come espressione: Estudis

  Castellonencs 6(1994-1995)1093-1100.

  ID., Funzione della scrittura e terminologia paleografica: Palaeographica, Diplomatica

  et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, Roma 1979, pp.3-30.

  ID., Prima Lezioni di Paleografia, Roma 2007. RICO, F. (dir.), Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, Valladolid 2000. RIESCO TERRERO, A. y otros, Introducción a la Paleografía y la Diplomática general, Madrid 1999. SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. DE, La Epigrafía: evolución conceptual y metodológica: Documenta & Instrumenta 1(2004)203-220.

  STIENNON, J., Paléographie du Moyen Âge, Paris 1973.

  VEZIN, J., La réalisation matérielle des manuscrits latins pendant l'haut Moyen Âge:

  Codicologica 2(1978)15-51.

  VINDEL, F., El arte tipográfico en España en el siglo XV, Madrid 1945-51

  VVAA, Vocabulaire du livre et de l'écriture au Moyen Âge, Paris 1989.

  VVAA, Conceptos. Actas del III Congreso de Historia de la Cultura Escrita, Alcalá de

  Henares 1998.

  VVAA., Paleografía y Diplomática, Madrid (reimp.) 2002. VVAA, Tagung des Comité International de Paléographie Latine: Archiv für Diplomatik

  50(2004)417-465.

  VVAA., Lire le manuscrit médiéval. Observer et décrire, Paris 2005. VVAA, Diplomática antigua, Diplomática moderna (III Jornadas de la Sociedad Española

  de Ciencias y Técnicas Historiográficas), [Murcia 2006].

  6. COMPETENCIAS QUE SE DEBEN ACADAR

  - Capacitación para a identificación, localización xeográfica e cronolóxica coa maior precisión

  posible dun determinado obxecto escrito medieval en alfabeto latino.

  - Capacitación para a descrición formal do libro medieval manuscrito e impreso.

  - Capacitación para o estudo crítico e a interpretación do documento medieval.

  - Capacitación para a realización dunha correcta edición de documentos medievais que

  posibilite a súa difusión e o seu aproveitamento como fonte para diversas ciencias.

 • 10

  7. METODOLOXÍA E RECURSOS

  A maior parte das sesións presenciais serán teórico-prácticas, con apoio en textos e

  imaxes.

  Desenvolveranse ansí mesmo prácticas propiamente ditas na aula e fóra da aula -sobre

  reproducións fotográficas, facsímiles e textos- adaptadas ao correspondente apartado do

  programa (descrición de aspectos formais externos de libros medievais, análise de caracteres

  internos en documentos, etc.).

  Co obxectivo de ampliar e afianzar contidos e verificar se se comprenderon os

  conceptos e as técnicas expostas nas clases, facilitaranse aos alumnos lecturas

  complementarias e proporanse exercicios prácticos que serán avaliados.

  8. SISTEMA DE AVALIACIÓN

  A asistencia as clases presenciais é obrigatoria. Os alumnos/as que superen as oito

  horas de ausencia non xustificada -por enfermidade ou similar- non serán avaliados.

  Valorarase a asistencia e participación activa e satisfactoria nas clases e cualificaranse,

  ansí mesmo, os exercicios prácticos propostos (40% da nota final).

  Realizarase un exame teórico-práctico (60% da nota final).

  9. OUTRAS INFORMACIÓNS DE UTILIDADE

  Aconséllase o estudo "diario" dos conceptos teóricos expostos na clase e a realización dos

  exercicios prácticos que se vaian propoñendo para a súa corrección posterior.

 • 11

  10. ORGANIGRAMA DO DESENVOLVEMENTO DA MATERIA

  Día Horario Contidos Profesor

  Xaneiro, 12, luns 16:00-18:00 Os obxectos escritos e as ciencias da cultura escrita

  Ana Suárez

  13, martes 16:00-18:00 Os obxectos escritos e as ciencias da cultura escrita. A escritura latina na Idade Media. A escritura “libraria”.

  Ana Suárez

  14, mércores 16:00-18:00 A escritura latina na Idade Media. A escritura “libraria”.

  Ana Suárez

  19, luns 16:00-18:00 Codicoloxía aplicada ao libro medieval. O libro manuscrito: xénese e forma

  Ana Suárez

  20, martes 16:00-18:00 O libro manuscrito: xénese e forma Ana Suárez

  21, mércores 16:00-18:00 O libro manuscrito: xénese e forma Ana Suárez

  27, martes 16:00-18:00 O libro manuscrito: xénese e forma Ana Suárez

  28, mércores 16:00-18:00 O libro manuscrito: xénese e forma Ana Suárez

  Febreiro, 2, luns 16:00-18:00 A escritura latina na Idade Media. II. A escritura “documental”

  Gonzalo Fernández

  3, martes 16:00-18:00 O documento medieval Gonzalo Fernández

  4, mércores 16:00-18:00 O libro manuscrito: xénese e forma Ana Suárez

  9, luns 16:00-18:00 O documento medieval Gonzalo Fernández

  10, martes 16:00-18:00 O documento medieval Gonzalo Fernández

  11, mércores 16:00-17:00 17:00-18:00

  O libro manuscrito: xénese e forma O libro impreso na Idade Media

  Ana Suárez M. Mercè López

  18, mércores 16:00-18:00 O documento medieval Gonzalo Fernández

  23, luns 16:00-18:00 O documento medieval Gonzalo Fernández 24, martes 16:00-18:00

  O libro impreso na Idade Media

  M. Mercè López

  25, mércores 16:00-18:00

  Epigrafía medieval Ana Suárez

  Marzo, 2, luns 16:00-18:00 18:00-20:00

  O documento medieval O libro impreso na Idade Media

  Gonzalo Fernández M. Mercè López

  3, martes 16:00-18:00

  O libro impreso na Idade Media M. Mercè López

  Finais de marzo (data por determinar)

  Exame escrito teórico-práctico Gonzalo Fernández Maria Mercè López Ana Suárez

 • 12