15 de maio de 2009 Boletín Informativo Curso 2008/2009 nº ... · escolares para o ano 2009. O...

Click here to load reader

 • date post

  21-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 15 de maio de 2009 Boletín Informativo Curso 2008/2009 nº ... · escolares para o ano 2009. O...

 • Boletín Informativo 15 de maio de 2009 Curso 2008/2009 nº 30 [email protected]

  BOLETÍN INFORMATIVO

  No DOG nº 91, do 12 de maio, saíu a Orde do 27 de abril de 2009 pola que se con-vocan axudas económicas

  para compensar gastos deriva-dos dos accidentes de tráfico de persoal en función docente ou inspectora.

  Axudas para gastos por accidentes de tráfico

  Traballar coa arte

  - Pintores de Galicia

  - Colección Caixa Nova

  - Cultura galega

  - Museos de Galicia

  Publicada no DOG nº 90, do 11 de maio, a Orde do 8 de maio de 2009 pola que se con-voca procedemento selectivo

  de ingreso no corpo de mes-tres e procedemento de adqui-sición de novas especialidades polo persoal funcionario de

  carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

  Oposicións ao corpo de mestres

  O 17 de maio celebramos o

  Día das Letras Galegas, dedi-

  cado este ano a Ramón Piñei-

  ro. A Secretaría Xeral de Polí-

  tica Lingüística ten elaborados

  diversos materiais para prepa-

  rar esta efeméride co alumna-

  do de primaria e secundaria

  que foron enviados aos cen-

  tros educativos e poden ta-

  mén descargarse da súa páxina

  web. Tamén está dispoñible

  en Redetic o vídeo Olladas

  sobre Ramón Piñeiro, que recibiu

  o primeiro premio de innova-

  ción para vídeos educativos.

  Así mesmo, pódese acceder

  aos recursos preparados polas

  bibliotecas dos centros na

  páxina das bibliotecas escola-

  res.

  Acceso ao web de Política

  Lingüística

  Acceso ao vídeo Olladas so-

  bre Ramón Piñeiro

  Acceso a Bibliotecas

  17 de maio, Día das Letras Galegas

  Convocadas as axudas econó-micas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo correspon-dentes aos estudos de ciclos

  formativos de grao medio e superior de formación profe-sional, módulos profesionais experimentais, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas

  e programas de cualificación profesional inicial. Acceso ao DOG nº 91

  Axudas para formación en centros de traballo

  Publicadas no DOG nº 91, do 12 de maio, as vacantes defini-tivas dos corpos de catedráti-cos de ensino secundario, catedráticos de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de

  artes plásticas e deseño, profe-sores de ensino secundario, profesores técnicos de forma-ción profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos de música e artes

  escénicas, profesores de músi-ca e artes escénicas, profeso-res e mestres de taller de artes plásticas e deseño e de inspec-tores de educación para o curso 2009-2010.

  Vacantes definitivas curso 2009-2010

  http://www.pintoresgallegos.comhttp://www.coleccioncaixanova.com/http://culturagalega.info/arte.php?campo=pinturahttp://www.museosdegalicia.com/index.jsphttp://www.xunta.es/linguagalega/resolucion_concurso_letras_galegashttp://www.youtube.com/contidoseducativoshttp://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/248http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/0c0225e42ad18a49c12575b00049c8a0/$FILE/09000D014P011.PDFhttp://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/120149a341f9f910c12575b3004c0945/$FILE/09100D002P007.PDFhttp://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/120149a341f9f910c12575b3004c0945/$FILE/09100D003P011.PDFhttp://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/10947e2b81879f03c12575b3004c0993/$FILE/09100D013P053.PDF

 • Páxina 2 Bolet ín Informat ivo 15 de maio de 2009

  Fotografías dispoñibles nas galerías

  fotográficas do Portal de Contidos, de

  libre disposición para uso educativo.

  nisterio de Educación e a Co-munidade Autónoma de Gali-cia para o plan de apoio á implantación da LOE.

  Acceso á listaxe

  Resolución definitiva de cen-tros admitidos para participar no programa de éxito escolar 2009, que se desenvolve ao abeiro do convenio de colabo-ración subscrito entre o Mi-

  Resolución do programa de éxito escolar-centros 2009

  brase tamén o Día de Internet,

  un proxecto en rede promovi-

  do por iniciativa da Asociación

  de Usuarios de Internet co

  obxectivo de dar a coñecer as

  posibilidades que ofrecen as

  novas tecnoloxías e promover

  o acceso xeneralizado á rede.

  Máis información

  En 2006, as Nacións Unidas

  declarou que o 17 de maio

  sería o Día Mundial das Teleco-

  municacións e a Sociedade da

  Información. Nesta data celé-

  Día da internet 2009

  A Secretaría de Estado de

  Educación e Formación Pro-

  fesional do Ministerio de

  Eduación acaba de presentar

  unha oferta de 1990 prazas en

  18 actividades de actualización

  didáctica e científica para o

  profesorado de niveis inferio-

  res ao universitario en exerci-

  cio en todo o territorio espa-

  ñol. Estes congresos, cursos e

  xornadas atenderán aos aspec-

  tos curriculares máis significa-

  tivos da Lei orgánica de edu-

  cación, así como aos factores

  máis relevantes para mellorar

  a calidade do ensino e o fun-

  cionamento dos centros: lide-

  rado educativo, orientación e

  atención titorial e avaliación.

  Máis información

  Cursos de verán 2009 do Ministerio de Educación

  Publicada no DOG nº 92, do 13 de maio, a Resolución da Dirección Xeral de Educa-ción, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola

  que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secun-daria obrigatoria para maiores de 18 anos nas convocatorias

  de xuño e setembro e se ditan instrucións para a súa realiza-ción.

  Probas para a obtención do título de graduado en ESO

  escolares para o ano 2009. O

  prazo de presentación das

  candidaturas remata o día 15

  de xuño de 2009.

  Acceso ás bases

  O Ministerio de Educación

  convocou o Concurso nacio-

  nal de buenas prácticas para la

  dinamización e innovación de

  las bibliotecas de los centros

  Concurso de dinamización e innovación en bibliotecas escolares

  anos. Dende o seu lanzamen-to no 2002 a lectura deste informe axuda a clarexar as tendencias máis importantes que poden afectar aos centros educativos, ao proceso de ensino-aprendizaxe e á procu-ra de novos modelos metodo-lóxicos.

  Acceso Acaba de facerse pública a versión en castelán do Infor-me Horizon 2009, que trata de describir como influirán as TIC no ámbito educativo e cales serán as tecnoloxías que cumprirá ter en conta no pró-ximo ano, dentro de dous ou tres anos e dentro de cinco

  Informe Horizon 2009. Tendencias na rede

  http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/234f0cb1c43799a4c12575b40051366f/$FILE/09200D001P005.PDFhttp://www.isftic.mepsyd.es/w3/form_prof_docs/presencial/verano09_convocatoria_unica.pdfhttp://centros.edu.xunta.es/contidos/exitocentros/?p=72http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/13/pdfs/BOE-A-2009-7999.pdfhttp://www.diadeinternet.org/2009/index.php?body=ppal&pais=11&lang=es&pais_cab=11&lang_cab=eshttp://www.nmc.org/pdf/2009-Horizon-Report-es.pdf

 • Como froito da colaboración entre o Foro de Industria Nuclear Española e a Conse-llería de Educación, ponse a disposición do alumnado e do profesorado galego o recurso educativo “¡Ponte al día en energía!”, dirixido ás etapas de educación primaria e ESO. O proxecto proporciona infor-mación o máis obxectiva posi-ble sobre todas as formas de

  enerxía, as súas fontes e os mecanismos de transferencia, así como as vantaxes e incon-venientes da súa produción e utilización. O obxectivo é que, mediante o desenvolvemento dunha serie de secuencias de investigación-acción, en un descubrimento guiado, o alumnado amplíe os seus co-ñecementos e elabore as súas propias conclusións.

  Os materiais poden consultar-se vía internet, descargarse, instalarse en rede no centro e usarse nos encerados dixitais interactivos. Información e consultas: [email protected] Acceso

  Novo recurso educativo sobre a enerxía

  Página 3 T í tu lo del bo let ín 15 de maio de 2009

  Recentemente constituíuse a

  Asociación Galega de Ensi-

  nantes de Economía de Se-

  cundaria (AGAEDES), que

  participa na creación da CEA-

  PES ou Confederación Estatal

  de Asociacións de Profesora-

  do de Economía en Secunda-

  ria. Neste organismo, AGAE-

  DES ostenta a vicepresiden-

  cia. No web da asociación

  pódense atopar información e

  recursos de interese para os

  docentes.

  Enderezo de contacto: econo-

  [email protected]

  Acceso ao web

  Asociación Galega de Ensinantes de Economía de Secundaria

  Biodiverciudad é un programa

  de educación ambiental orien-

  tado a informar e concienciar

  sobre a existencia e a impor-

  tancia da biodiversidade no

  medio urbano. Está dirixido

  fundamentalmente a estuda-

  nes de entre 8 e 12 anos, que

  poden participar dende os

  seus centros educativos ou

  individualmente de diversas

  maneiras: descargando e lendo

  as biofichas educativas; pre-

  sentándose ao concurso Ecoi-

  niciativas (que dá a oportuni-

  dade de gañar unha viaxe a

  Cabárceno); apuntándose a

  ecosafaris urbanos ou talleres

  educativos; achegando fotos;

  xogando cos BioDiverJuegos

  ou consultando a Minipedia.

  Acceso ao web

  Biodiverciudad

  Entre os días 15 a 17 de xuño, vaise a celebrar no Instituto Mendiño da localidade de Redondela a segunda da Feira da Ciencia, dedicada nesta edición a Darwin. Están con-vidados a participar todos os centros educativos da área de Redondela, os cales poderán presentar un proxecto por centro. Ademais, todos os restantes centros de Galicia poderán achegarse como visi-tantes guiados polo alumnado

  que elaborou os proxectos. O día 17 de xuño o grupo “ciencia divertida” representa-rá no multiusos de Redondela a obra de contido científico “Naúfragos”, adaptada a to-das as idades. O horario da feira será o luns 15, martes 16 e mércores 17 de xuño de 11:30 a 14:00 e tarde do luns 17 de 16:20 a 18:00. Información e visitas:

  [email protected]

  II Feira da Ciencia do IES Mendiño de Redondela

  Fotografías dispoñibles nas galerías

  fotográficas do Portal de Contidos, de

  libre disposición para uso educativo.

  http://www.pontealdiaenenergia.comhttp://www.agaedes.orghttp://www.biodiverciudad.org/biofichas.asphttp://www.biodiverciudad.org/iniciativas.htmhttp://www.biodiverciudad.org/iniciativas.htmhttp://www.biodiverciudad.org/safari.asphttp://www.biodiverciudad.org/talleres.asphttp://www.biodiverciudad.org/talleres.asphttp://www.biodiverciudad.org/diverjuegos.htmhttp://www.biodiverciudad.org/biomapas/bio_mapas.asphttp://www.biodiverciudad.org/minipedia.asphttp://www.biodiverciudad.org/

 • Páxina 4 Bolet ín Informat ivo 15 de maio de 2009

  cuestións: "a igualdade de xénero","os nenos e os mozos" ou "a diversidade cultural", dentro do tema global deste ano que é o "desenvolvemento huma-no".

  Os traballos deben ser en-viados antes do 30 de xuño de 2009.

  Máis información

  Trátase dun concurso que implica a estudantes de entre 16 e 18 anos e os seus profesores. O alumnado, baixo a supervisión do seu profesorado, debe crear un póster ou un vídeo que trate dunha destas tres

  Premio Europeo de Desenvolvemento para Mozos 2008/2009

  Convocado polo Consello de Europa, o Concurso Como imaxinas un cidadán europeo do futuro? ten como obxectivo fomentar na mo-cidade o coñecemento das actuacións levadas a cabo por este Consello en defen-sa da cidadanía europea.

  Poderá participar nel o alumnado de centros públi-cos e privados que teña de 15 a 18 anos na data de peche de presentación. De-berá remitir un ensaio so-bre o tema proposto que teña en conta os límites territoriais da Europa do futuro, como poñer en

  práctica a cidadanía euro-pea, dereitos e obrigas dos cidadáns europeos. A re-dacción deberá ser orixinal e inédita, cunha extensión máxima de 1.000 palabras. O prazo de presentación remata o día 2 de xuño.

  Acceso á convocatoria

  Concurso de ensaio xuvenil

  tros centros de réxime es-

  pecial e que foi selecciona-

  do na convocatoria de

  clubs de lectura para o cur-

  so 2008/2009.

  Máis información

  O vindeiro 5 de xuño está

  prevista a realización da

  Xornada dos Clubs de Lec-

  tura, en Santiago de Com-

  postela. Asistirá o profeso-

  rado que coordina clubs de

  lectura en institutos e ou-

  Xornadas dos Clubs de Lectura

  http://www.dyp2008.org/ww/es/pub/dyp2008/index.htmhttp://www.boe.es/boe/dias/2009/05/11/pdfs/BOE-A-2009-7803.pdfhttp://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/249

 • Publicacións

  Ligazón á páxina de lexislación educativa: acceso

  Webs temáticos Contidos Educativos

  http://www.edu.xunta.es/contidos

  Plan Galego de Convivencia

  http://www.edu.xunta.es/convivencia

  Plan Valora

  http://www.edu.xunta.es/valora

  Linguas estranxeiras http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras

  Bibliotecas escolares http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blogbib

  Páxina 3 Bolet ín Informat ivo 30 de abr i l de 2009

  Mupega http://www.edu.xunta.es/mupega

  mento de emoción en emoción

  Portfolio Europeo das linguas

  Inmigrantes

  Guía do sistema educativo galego (10

  idiomas)

  Guía de comunicación básica (10 idio-

  mas)

  Dicionario visual interactivo

  Sinalización das dependencias nos cen-

  tros educativos en varios idiomas

  Documentos de uso habitual nos centros

  Inglés

  O inglés en infantil: unha porta ao pluri-

  lingüísmo

  Dicionario Visual Interactivo de Inglés

  Lolokarolo

  Convivencia

  Plan de Convivencia

  Diversidade

  Alumnado con trastornos xeneralizados

  do desenvolvemento

  Alumnado con discapacidade motora

  Alumnado con problemas de conduta

  Alumnado con discapacidade intelectual

  Alumnado con sobredotación intelectual

  Alumnado con discapacidade visual Alumnado con trastornos de aprendizaxe

  A atención educativa hospitalaria e domi-

  ciliaria en Galicia

  Saudiña

  Saudiña 15

  Números anteriores Saudiña

  Metodoloxía

  O traballo por proxectos en infantil, pri-

  maria e secundaria

  Información

  Premios de Innovación Educativa 2008

  Mapas da rede de innovación educativa

  A educación está a cambiar Galicia

  Lexislación

  LOE

  Lexislación de Educación Primaria

  Lexislación de Educación Secundaria

  Lexislación de Bacharelato

  Infantil

  O proceso de adaptación. E ti … vas á

  escola?

  ¿E por que? Prevención de accidentes

  infantís

  Medrando sans. Hábitos saudables na

  Educación Infantil.

  Medrando sans: de bocado en bocado de

  xogo en xogo. Experiencias de aula

  Medrando sans: de sentimento en senti-

  Rede TIC de Centros http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic

  Equipos de Orientación Específicos

  http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe

  BOLETIC

  http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic/?page_id=477

  Inmersión Lingüística Verán

  http://www.edu.xunta.es/axudasle

  Éxito escolar http://centros.edu.xunta.es/contidos/exitocentros/

  Programa apertura de centros http://centros.edu.xunta.es/contidos/concellos/

  http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6feef521-c0a8fd03-006e7a5b-20451b33&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=715e03c7-45321682-00e1ff2f-0c0bc0e8http://www.edu.xunta.es/contidos/http://www.edu.xunta.es/convivencia/http://www.edu.xunta.es/valora/https://www.edu.xunta.es/axudasle/http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras/http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoehttp://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/http://centros.edu.xunta.es/contidos/exitocentros/http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic/http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic/?page_id=477http://www.edu.xunta.es/mupega/pub/principal/amosaPaxina.do?idioma=GA&id=1http://centros.edu.xunta.es/contidos/concellos/http://centros.edu.xunta.es/contidos/premios08/http://centros.edu.xunta.es/contidos/mapas_interactivoshttp://centros.edu.xunta.es/contidos/redetic/?p=665http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/Primaria.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/lexislacion/Lexislacion_secundaria_web.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/lexislacion_bacharelato_galicia.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/proceso/Edu41.htmhttp://centros.edu.xunta.es/contidos/inf/e_por_que/http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/MedrandoSans.pdfhttp://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=92cf8432-0ab4f107-75a86fa1-59dc8e54&trID=6db2e82c-c0a8fd03-006e7a5b-4f59c548&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8fhttp://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=92d9b6b4-0ab4f107-75a86fa1-efee85a2&trID=6db2e82c-c0a8fd03-006e7a5b-4f59c548&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8fhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXFP/p_europeos/PORTFOLIO/PaxinaWeb_O_PORTFOLIO_EUROPEO_DAS_LINGUAS.pps#257,2,Ohttp://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=099b9e87-0ab4f107-170ad173-7c918fa1&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8fhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/diversidade/fichas.pdfhttp://www.edu.xunta.es/contidos/dicionariovisual/http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=f1a8d05a-0ab4f107-39ce02f7-0ea3baa1&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8fhttp://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=b48cc093-0ab4f107-102c99d7-b62fd3f4&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8fhttp://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/?q=node/289http://centros.edu.xunta.es/contidos/dictionary/http://centros.edu.xunta.es/contidos/lolokarolo/http://www.edu.xunta.es/convivencia/plan.htmlhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/trastornos.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/motora.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/conducta.pdfhttp://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=6f78dc5f-c0a8fd03-006e7a5b-393b5b95&recursoID=828b5dcf-4532174a-017e8767-28469d54&lleng=glhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/discapacidade_visual.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/sobredotacion.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/Atencion_hospit.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXPL/saudina/saudina15.pdfhttps://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6db2e82c-c0a8fd03-006e7a5b-4f59c548&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=fa996979-4532174a-0121d481-ba8f2ac6http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/9002463-Proxectos_Web.pdfhttp://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/trastornos_aprend.pdf