بسم الله الرحمن الرحیم - · PDF file UV-Visible تشت ی یاٌه یریگ...

Click here to load reader

 • date post

  13-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of بسم الله الرحمن الرحیم - · PDF file UV-Visible تشت ی یاٌه یریگ...

 • بسم اهلل الرحمن الرحیم

  1

 • ن ًا : عوٍان پژوًض هتی باک تریال ا

  صوتز هاهٍذرات هقرى بي روش صبز پلی صاکاریدی و بررصی خاصیت ا

  E.Coliبر رظد باک تری

  محمدرضا صادقیٍن ، علی اهصاری ، یٍصف ظالگي: اعضای گروى

  مٌودس حمید اصدی: اصتاد راًوما

  1392ظٌریٍر

  گروى هاهٍبیٍتکوٍلٍژی

  2

 • بٌداظت و صالمت

   لٍدگی عٍامل بیٍلٍژیکی( عٍامل ظیمیای ی ب( الف: عٍامل ا

   لٍدگی هتی بیٍتیک ًا و : راى ًای مقابلي با ا

  ب، اصتفادى از ا

  ..... همک زدن مٍاد غذای ی، جٍظاهدن ا

  هتی باک تریال اصتفادى از مٍاد ا

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  3

 • هتی باک تریال ای ا فواوری هاهٍ و هاهٍ صاختاًر

  هتی باک تریال ای ا هاهٍذرات هقرى، از ظواختي ظدى ترین هاهٍصاختاًر

   روش ًای ظیمیای ی( الف: روش ًای صوتز هاهٍذرات هقرى

   1} روش ًای صبز( ب}

   1. Virender K. Sharma

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  4

 •  مزایای روش ًای ظیمیای ی

  معایب روش ًای ظیمیای ی

  1} مزایای روش ًای صبز}

  معایب روش ًای صبز

   1. Ramakrishna Vasireddy

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  5

 •  وردى ًای مٍرد هیاز= روش صبز اصتفادى از مٍاد زیشت صازگار برای صوتز فرا

   اهٍاع روش ًای صبز برای صوتز هاهٍذرات هقرى :

  1 . 2} روش پلی اکشٍ متاالت. 2 {1}روش پلی صاکاریدی}

  3 . 3} روش تابطی. 4 {2}روش ًای زیشتی}

   و...

   1. Seyedeh Masumeh Ghaseminezhad

   2. Virender K. Sharma

   3. M. Z. Kassaee

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  6

 •  اصتفادى از قودًا برای کاًض و پایدارکوودگی : روش صوتز پلی صاکاریدی

   ٍکز تریپتٍن ، عصارى ی مخمر، صدیم کلرید، هطاصتي، هیترات هقرى ، : مٍاد واکوض دی گل

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  7

 •  صوتز هاهٍذرات هقرى ( الف :

  1 .تٌیي ی محلٍل ًا و افزودن بي یکدیگر

  2 .حرارت دادن و ًم خٍردن محلٍل ًا

  3 . هطاهگر ای تغییر رهگ از حالت ظفاف بي زرد و قٌٍى {1}تطکیل هاهٍذرات هقرى

   1. Seyedeh Masumeh Ghaseminezhad

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  8

 •  تٌیي ی محیط کطت:

  1 .تٍزین مٍاد و تٌیي محلٍل

  2 .ٍکالو اصتریل کردن در ات

  3 .اهتقال بي یخچال

  4 . کطت باک تریE.Coli و افزودن هاهٍذرات هقرى بي یکی از محیط ًای کطت

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  9

 •  اهتقال محیط کطت حاوی هاهٍذرات و محیط کطت ظاًد بي ظیکر اهکٍباتٍر

  همٍهي گیری از محیط ًای کطت و بررصی داهشیتي هٍری همٍهي ًا

   رصم همٍدار داهشیتي هٍری(OD)

  ٍکالو از بین بردن باک تری ًا بي وصیلي ی ات

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  10

 •  تشتUV-Visible

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  350.0 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600.0

  0.00

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1.0

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  1.9

  2.00

  nm

  A

  350.0 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600.0

  0.33

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1.0

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  1.9

  2.01

  nm

  A

  صاعت پس از ظروع صوتز 4: 1همٍهي صاعت پس از ظروع صوتز 5: 2همٍهي

  11

 •  تشتUV-Visible

  1}جذب بي دلیل داظتن پالصمٍن صعحی}

  ظدت پیک متواصب با بازدى تٍلید

   معرف کیفی تٍزیع اهدازى ذرات:پٌتای پیک

  اهتقال پیک ظیف بي صمت راصت هطاهگر

  رظد هاهٍذرات هقرى

  1. Harekrishna Bar, Seyedeh Masumeh Ghaseminezhad, V.K. Vidhu

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  350.0 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600.0

  0.30

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1.0

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  1.9

  2.0

  2.11

  nm

  A

  صاعت پس از ظروع صوتز 6: 3همٍهي

  12

 •  تشتXRD

  مٍرف اصت {1} .مادى ا

   1. M. Z. Kassaee

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  13

 •  هالیز SEMا

  بیطتر ذرات ظکل کروی دارهد.

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  14

 •  تشتDLS

   میاهگین قعر ذرات :nm 38/3

  PDI :0/225

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  0.1 1 10 100 1000 10000

  Number %

  Number %

  15

 •  تشتFT-IR

   1. R. Parameshwaran, K. Shameli

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  پیٍهد ظمارى پیک

  م کوض میان هقرى و بًر {1} قودًا

  I , II , III

  O-H IV

  C-H V

  C-O لدًید در ا

  VI

  16

 •  هالیز داهشیتي هٍری (OD)ا  مراحل مختلف رظد باک تری

  1. Yan He

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  0 2 4 6 8

  ی ور

  ن ته

  سی ان د

  (ساعت)زمان

  AgNPمحیط کشت حاوی

  محیط کشت شاهد

  17

  {1}

 •  ٍگیری از رظد باک تری {1}ًا مکاهیزم ًای تاثیر هاهٍذرات هقرى بر جل

  1 .تغییر هفٍذپذیری غطای پالصمای ی

  2 .یود توفس صلٍلی و اهتقال اهرژی در صلٍل مختل کردن فرا

  3 .هفٍذ بي درون صلٍل و تخریب مادى ی ژهتیک

   و...

   1. Virender K. Sharma

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  18

 • هاهٍ مقیاس بٍدن ذرات صوتز ظدى

   ٍگیری از رظد باک تری تٍصط هاهٍذرات هقرى E.Coliجل

  مقدمي مٍاد و روش ًا تحلیل دادى ًا هتیجي گیری هٌای ی

  19

 • با تشکر از توهج شما

  20